Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1382. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015, stran 4735.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2015 so realizirani v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Zaključni račun 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
16.401.337,33
70
DAVČNI PRIHODKI
11.337.944,85
700 davki na dohodek in dobiček
9.574.256.00
703 davki na premoženje
1.401.522,73
704 domači davki na blago in storitve
362.166,12
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.552.517,28
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.633.720,73
711 takse in pristojbine
16.821,29
712 denarne kazni
9.713,33
713 prihodki od prodaje blaga 
in storitev
35.598,28
714 drugi nedavčni prihodki
856.663,65
72
KAPITALSKI PRIHODKI
16.557,36
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.388,80
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
15.168,56
73
PREJETE DONACIJE
2.105,00
730 prejete donacije iz domačih virov
2.105,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.420.137,52
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.200.006,08
741 prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sreds. prorač. EU
1.220.131,44
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
72.075,32
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
72.075,32
II.
SKUPAJ ODHODKI
17.747.225,97
40
TEKOČI ODHODKI
3.511.757,50
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
858.365,63
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.765,32
402 izdatki za blago in storitve
2.350.815,26
403 plačila domačih obresti
116.617,64
409 sredstva, izločena v rezerve
58.193,65
41
TEKOČI TRANSFERI
6.700.038,39
410 subvencije
132.796,71
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.602.342,90
412 transferi neprofitnim organizacijam
731.149,88
413 drugi tekoči domači transferi
2.233.748,90
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.302.493,98
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.302.493,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
232.936,10
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
33.500,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
199.436,10
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–1.345.888,64
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
929.996,72
441 povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
929.996,72
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
–929.996,72
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
695.172,36
550 odplačilo domačega dolga
695.172,36
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
–2.971.057,72
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
1.228.398,03
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015.
4. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2015 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2016, znašajo 1.228.398,03 € in so naslednja:
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 888.247,70 €;
– sredstva najemnin stanovanj v višini 165.301,11 €;
– sredstva krajevnih skupnosti v višini 145.349,22 €;
– sredstva požarne takse v višini 29.500,00 €.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-3/2015
Ajdovščina, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost