Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1395. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016, stran 4749.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 1–2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.064.964,59
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.137.618,79
70
DAVČNI PRIHODKI
4.268.130,47
700
Davki na dohodek in dobiček
3.745.403,00
703
Davki na premoženje
391.021,07
704
Domači davki na blago in storitve
131.626,40
706
Drugi davki
80,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
869.488,32
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
163.418,24
711
Takse in pristojbine
6.500,00
712
Globe in druge denarne kazni
60.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.200,00
714
Drugi nedavčni prihodki
601.370,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
477.602,94
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
477.602,94
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
449.742,86
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
449.742,86
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.603.374,28
40
TEKOČI ODHODKI
2.791.176,14
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
430.928,84
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
61.739,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.146.872,47
403
Plačila domačih obresti
48.414,17
409
Rezerve
103.221,66
41
TEKOČI TRANSFERI
2.633.586,60
410
Subvencije
171.601,48
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.664.269,94
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
230.763,45
413
Drugi tekoči domači transferi
566.951,73
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
927.695,09
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
927.695,09
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
250.916,45
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
157.592,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
93.324,45
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–538.409,69
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
331.138,04
55
ODPLAČILA DOLGA
331.138,04
550
Odplačila domačega dolga
331.138,04
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–869.547,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–331.138,04
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
538.409,69
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.563.607,09
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 90.974,46 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2016
Ig, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost