Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1394. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015, stran 4747.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig, je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2015.
2. člen
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / podskupina kontov
NAMEN
REALIZACIJA 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.851.183,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.217.273,71
70
DAVČNI PRIHODKI
4.173.618,72
700
Davki na dohodek in dobiček
3.550.052,00
703
Davki na premoženje
394.076,72
704
Domači davki na blago in storitve
229.332,87
706
Drugi davki
157,13
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.043.654,99
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
187.891,69
711
Takse in pristojbine
6.508,86
712
Denarne kazni
53.339,26
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
45.750,62
714
Drugi nedavčni prihodki
750.164,56
72
KAPITALSKI PRIHODKI
19.055,20
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
19.055,20
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
614.854,48
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
420.599,85
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
194.254,63
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.665.976,90
40
TEKOČI ODHODKI
2.204.999,87
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
373.178,25
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.898,99
402
Izdatki za blago in storitve
1.638.015,56
403
Plačila domačih obresti
48.356,79
409
Rezerve
89.550,28
41
TEKOČI TRANSFERI
2.293.364,88
410
Subvencije
138.053,82
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.396.341,15
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
218.579,08
413
Drugi tekoči domači transferi
540.390,83
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
888.676,70
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
888.676,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
278.935,45
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
161.340,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
117.595,45
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
185.206,49
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
331.138,04
55
ODPLAČILA DOLGA
331.138,04
550
Odplačila domačega dolga
331.138,04
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–145.931,55
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–331.138,04
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–185.206,49
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.563.607,09
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 145.931,55 EUR.
Kot namenska sredstva se iz leta 2015 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 EUR,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 43.817,99 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 13.977,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 189.475,14 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 132.161,00 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 4.095,45 EUR,
– neporabljena sredstva okoljska dajatve za ones. okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 213.614,64 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2015 znaša 16.240,63 EUR.
4. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2015
Ig, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost