Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

Št. 095Can 030/16-2 Ob-2104/16, Stran 1048
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Comunita' Autogestita della nazionalita' Italiana di Isola – Italijanska samoupravna narodna skupnost – Izola, s sedežem Manziolijev trg 5, 6310 Izola – Isola, ki jo zastopa predsednik Marko Gregorič (v nadaljevanju: ISNS) razpisuje
javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnega prostora v lasti ISNS iz izole v najem
Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem z javnim zbiranjem ponudb je poslovni prostor “Caffè Manzioli”, ki se nahaja v pritličju Palače Manzioli, na naslovu Manziolijev trg 5, 6310 Izola – Isola, v izmeri 102,20 m2 (izključna uporaba) in 16,10 m2 skupnih prostrov namenjenih sanitarijam in garderobam za zaposlene v souporabi z ISNS, za gostinsko dejavnost – dejavnost kavarne.
Poslovni prostor je v uporabi.
Poslovni prostor ima uporabno dovoljenje.
Poslovni prostor ima lastne električne, vodovodne in plinske priključke.
Poslovni prostor si lahko ogledate dne 17. 5. 2016 ob 13. uri.
Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 5. ih let od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do največ 10 let.
Pogoji prijave
Izklicna (minimalna) mesečna najemnina je 1.300,00 EUR.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Obvezne priloge
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Ponudbe z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;
– potrdilo Finančne uprave RS o poravnanih vseh davčnih obveznostih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– izjavo o spoštovanju pravilnika Manziolijeve hiše,
– potrdilo o aktivnem znanju italijanskega jezika s strani bodočega najemnika ali njegovega zastopnika, če bo bodoči najemnik pravna oseba,
– izjavo o zaposlovanju osebja, ki bo aktivno (pisno in ustno) znalo italijanski jezik,
– dokazilo o vplačani varščini,
– podpisan in izpolnjen vzorec najemne pogodbe,
– opis programa oziroma dejavnosti, ki se bo v poslovnem prostoru odvijala in mora biti skladna z dejavnostjo Italijanske samoupravne narodne skupnosti;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2015,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2015.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.
Pogoji najema
V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) DDV v izklicni/minimalni ceni ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 6 izklicnih mesečnih najemnin v korist: Comunita' Autogestita della nazionalita' Italiana di Isola – Italijanska samoupravna narodna skupnost – Izola, Manziolijev trg 5, Izola, TRR št. 01240-6490184797, s pripisom »vplačilo varščine “Caffè Manzioli”«.
Vplačana varščina se bo pri izbranem ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist ISNS. Kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.
Najemnina se bo plačevala mesečno, za prihodnji mesec. Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa, na račun ISNS. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, poraba plina, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim prostorom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist ISNS.
Objekt je najemnik dolžan opremiti z lastnimi sredstvi.
Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Merila
Možne točke
1
Kvaliteta programa (program mora biti zasnovan na podlagi italijanske lokalne 
kulturne tradicije): 
– raznolikost programa (do 10)
– število prireditev (do 10)
– ovrednotenje lokalne italijanske zgodovinske in kulturne dediščine (do 10)
– korist za Italijansko Narodno Skupnost (do 10)
do 40
2
Višina ponujene najemnine: 
– najemnina je višja od izhodiščne 
– vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
3
do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno poslovanje
0
4
od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in pozitivno poslovanje
10
5
od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno poslovanje
20
6
3 leta in več – izkušenj in pozitivno poslovanje
30
Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov, med katerimi je sedanji najemnik, dosežejo isto število točk, ima prednost sedanji najemnik. V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežejo isto število točk, med njimi pa ni sedanjega najemnika, se bodo z najboljšimi ponudniki opravila pogajanja.
Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave/ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Republike Slovenije neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
Rok in način predložitve prijav/ponudb
Predlagatelji morajo prijavo/ponudbo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 23. 5. 2016 (datum poštnega žiga) na naslov Comunita' Autogestita della nazionalita' Italiana di Isola – Italijanska samoupravna narodna skupnost – Izola, Manziolijev trg 5, 6310 Izola – Isola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v sprejemno pisarno ISNS. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor Caffè Manzioli«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave/ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav/ponudb neodprte vrnjene prijavitelju/ponudniku.
Datum odpiranja in vsebina prijav/ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem (v nadaljevanju komisija), imenovana s sklepom sveta ISNS in podpisana s strani zakonitega zastopnika ISNS, Marka Gregoriča št. 70/14-18 z dne 26. 4. 2016.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 24. 5. 2016 od 17. ure dalje v knjižnici Domenico Lovisato v Manziolijevi Palači (I. nadstropje), na naslovu Manziolijev trg 5, 6310 Izola – Isola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Po javnem odpiranju ponudb bo komisija nadaljevala svoje delo z ocenjevanjem ponudb na seji zaprti za javnost.
Izid razpisa
Zakoniti zastopnik ISNS, Marko Gregorič, po prejemu zapisnika komisije, izda sklep o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo ISNS sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas 5 let od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do največ 10 let. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Drugi pogoji javnega razpisa
ISNS si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem zbiranju ponudb ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega zbiranja ponudb in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega zbiranja ponudb, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranim ponudnikom izvede dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav/ponudb dosegljiva na spletni strani ISNS, www.ilmandracchio.org. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v pisarni ISNS, Manziolijev trg 5, 6310 Izola – Isola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/616-21-30 – pri strokovni sodelavki Clio Diabaté.
Italijanska samoupravna narodna skupnost – Izola

AAA Zlata odličnost