Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3503. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M)

Sklepi

3504. Sklep o imenovanju ministra

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3505. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji

MINISTRSTVA

3506. Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
3507. Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil
3508. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
3509. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
3510. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2014

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
3512. Certifikacijske specifikacije za atestiranje ultralahkih motornih letal
3513. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3514. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana

OBČINE

Brežice

3515. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Brežice
3516. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143 (v nadaljevanju: OPPN)

Dobrna

3517. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna

Idrija

3518. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2015

Jesenice

3519. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2015
3520. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2015
3521. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2015

Kočevje

3522. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2012
3523. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2013
3524. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2014 št. 1
3525. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in splošnega ljudskega premoženja

Loški Potok

3526. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok

Naklo

3527. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje NA6(*) Pivka – 1. faza

Osilnica

3528. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Postojna

3529. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5

Radeče

3530. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjega kandidata
3531. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče

Rogaška Slatina

3532. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
3533. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3534. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

3535. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o prehodu mandata člana občinskega sveta
3536. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta

Slovenj Gradec

3537. Poročilo o izidu volitev članov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

3538. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
3539. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Laporje

Šempeter-Vrtojba

3540. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3541. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3542. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarješke Toplice

3543. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014

Tabor

3544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2014

Tržič

3545. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič
3546. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti v Občini Tržič

Vipava

3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

Železniki

3548. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki

Žirovnica

3549. Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
3550. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
3551. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica

POPRAVKI

3552. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti