Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 94/2014 Ob-4075/14 , Stran 2696
Št. 94/2014 Ob-4075/14
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 z dopolnitvami), Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 z dopolnitvami) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
povabilo k oddaji ponudb
za najem poslovnega prostora
objavljeno na spletni strani Uradnega lista RS, dne 5. 12. 2014 in spletni strani Bolnišnice Topolšica, pod domeno Aktualno/splošna obvestila. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: Nepremičnine*: Parc. št. 852/2 – njiva s funkcionalnim objektom, v izmeri 4442,00 m2, Parc. št. 852/4 – ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 2492,00 m2, Parc. št. 852/6 – travnik, v izmeri 4396,00 m2, Parc. št. 852/1 – dvorišče, v izmeri 560,00 m2. * iz razpisa se izloči del nepremičnine, ki ga ima v uporabi gasilno društvo Topolšica za namene izvajanja gasilnih vaj, v izmeri cca. 400,00 m2. Poslovni prostori: Objekt Vrtnarija Parc. št.: 852/5 – objekt, v izmeri 250,00 m2. Poslovni prostor obsega: sanitarije, pisarne, oblačilnico, shrambo, rastlinjak, toplotno podpostajo, klet. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor ter druge nepremičnine skupaj znaša 10.168,00 EUR letno oziroma 847,00 EUR mesečno. Z izbranim ponudnikom se opravi pogajanje o končni višini najemnine. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma (Priloga št. 1) 1. za s.p.: priglasitveni list 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra 2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti – reference ponudnika. Bistvene opredelitve na največ dveh straneh A4. (Priloga št. 2) 3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih/likvidnosti, in sicer: (Priloga št. 3) 1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, 2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, 3. bilanco stanja za zadnje leto, 4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES, 4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti izjavo s katero se zavezujejo v primeru podpisa najemne pogodbe, ob podpisu pogodbe z naročnikom na TRR naročnika izplačati predujem najemnine v višini treh po pogodbi opredeljenih mesečnih najemnin. (Priloga št. 4) 5 – Vsi ponudniki morajo predložiti parafirano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora in je priloga temu javnemu zbiranju ponudb. (Priloga št. 5) 6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo. (Priloga št. 6) 7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. (Priloga št. 7) 8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 31. 1. 2015. (Priloga št. 8) 9 – Izjavo o izpolnjevanju davčnih obveznosti na dan oddaje ponudb. (Priloga št. 9) III. Pogoji najema – Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5. let, z odpovednim rokom 3. mesecev skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dopolnitvami). Možnost podaljšanja pogodbe se uredi med pogodbenima strankama. – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Način poplačila vlaganj v prostor se uredi med pogodbenimi strankami na pogodbeni ravni. Če najemnik odstopi od najemne pogodbe pred dogovorjenim rokom trajanja pogodbe po lastni volji oziroma brez utemeljenih razlogov, ni upravičen do poplačila vložene vrednosti, ki bi sicer bila poravnana v pogodbenem roku iz naslova najemnin. – Izhodiščna najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. – Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upravičen do uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah, ki so dane v najem. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 20. v mesecu za tekoči mesec. – Odpovedni rok po najemni pogodbi znaša 3 mesece. Posebni pogoji najema: – Bolnišnica Topolšica si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg predhodnih formalnih predpostavk in višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru in pretekle reference ponudnika. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru in predložene reference. – Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer: – vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru z relacijo do popestritve ponudbe kraja; – reference ponudnikov; – opredelitev ciljne skupine kupcev – uporabnikov; – pripravljenost izvesti investicijo v prostor po predhodnem ogledu prostora. O razmerjih glede investicij v prostor, se dogovorita ponudnik in naročnik v okviru neposredne pogodbe. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 35 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru ter 15 točk za reference. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 22. 12. 2014 do 10. ure. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. V. Postopek javnega zbiranja ponudb Upravljavec po oddaji ponudb, komisijsko pregleda popolnost (vsebinsko in tehnično ustreznost) vsake prispele vloge po vrstnem redu prispetja. Če vloga ni popolna bo upravljavec predlagatelja najkasneje v roku 3. dni pozval na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge upravljavec dopolnjeno vlogo ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva ali so vsebinsko neustrezne, se izločijo iz nadaljnjega postopka (se zavrnejo). Kriteriji za izločitev so: – prijavitelj ne izpolnjuje pogoja usposobljenosti za opravljanje dejavnosti, – prijavitelj ni likvidnostno sposoben oziroma je insolvenčen, – prijavitelj ni predložil obrazca št. 4 – avans najemnine v primeru podpisa pogodbe, – prijavitelj predloži neparafiran predlog pogodbe oziroma pogodbe ne priloži, – neposredni proračunski uporabniki ne predložijo izjave predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo, – prijavitelj ne predloži izjave o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine oziroma predloži izjavo z nižjo najemnino, kot je opredeljena, – prijavitelj ne predloži obrazca št. 8 o vezanosti ponudbe, – prijavitelj nima poravnanih davčnih obveznosti na dan oddaje ponudb. VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Direktor naročnika lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe. VII. Rok veljavnosti ponudbe Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je do dne 31. 1. 2015. VIII. Postopek javnega odpiranja ponudb 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 22. 12. 2014 ob 12. uri na naslovu: Topolšica 61, Topolšica, v sejni sobi v 4. nadstropju, 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. (s.p. z lastno navedbo) 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 7. dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. IX. Informacije Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite v Splošno pravno kadrovski službi Bolnišnice Topolšice pri Janezu Sevčnikarju, v času delovnih dni – uradnih ur (od ponedeljka do peteka med 8. in 12. uro) ali po tel. 031/783-770. Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov po predhodni najavi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!
Bolnišnica Topolšica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti