Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 039-7/2014-2 Ob-4106/14 , Stran 2673
Št. 039-7/2014-2 Ob-4106/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015
I. Predmet razpisa Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme: 1. podnebne spremembe, 2. medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, 3. narava in biotska raznolikost, 4. zdrava prehrana (samooskrba), 5. ravnanje z odpadki, 6. voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo, 7. mesto, prijazno invalidom, 8. zelena prestolnica, 9. jubileji vrtcev. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacije občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL. V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL. II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: Za sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne občine Ljubljana. Za sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL – vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v predmetu tega javnega razpisa (točka I. Predmet razpisa); – dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015; – dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce; – nosilec dejavnosti je vzgojitelj, v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo se lahko vključi: – strokovnjak oziroma ekspert s področja dejavnosti, ki to izkaže z ustreznimi referencami in/ali – nevladna organizacija, ki ima sedež v MOL; – obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. vstopnine, prevozi, lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo; – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko vzgojo, ne sme presegati: – 1.) podnebne spremembe, največ v višini 750,00 EUR, – 2.) medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, največ v višini 750,00 EUR, – 3.) narava in biotska raznolikost, največ v višini 750,00 EUR, – 4.) zdrava prehrana (samooskrba), največ v višini 750,00 EUR, – 5.) ravnanje z odpadki, največ v višini 750,00 EUR, – 6.) voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo, največ v višini 750,00 EUR, – 7.) mesto prijazno invalidom, največ v višini 750,00 EUR, – 8.) zelena prestolnica, največ v višini 1.000,00 EUR in – 9.) jubileji vrtcev (10 let, 20 let, 30 let...) – enoten znesek 700,00 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev (10 let, 20 let, 30 let ...) največ 150,00 EUR na enoto vrtca in 1,00 EUR na otroka v tej enoti; – posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota vrtca) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanciranja z največ petimi vlogami, od tega: – z največ štirimi vlogami na teme od 1. do 8. točke I. Predmet razpisa in – z eno vlogo za jubileje, glede na izpolnjene kriterije pod temo 9. točke I. Predmet razpisa; – pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne upoštevajo merila za izbor vlog, – posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovojnici, – posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa (točka I. Predmet razpisa), – organizacija občasnega varovanja otrok na domu se izvaja med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015, – vlagatelj mora imeti sedež v MOL, – organizacija varovanja otrok na domu je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji, – članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve naročniku, – občasno varovanje otrok na domu se opravi na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: naročnik) na naročnikovem domu kot storitev, – če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi organizator zagotavlja izvedbo storitve, je organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan, razen zagotovitve osebe, za katero naročnik želi, da opravi storitev, – organizator občasnega varstva otrok bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem delu, – organizator varovanja otrok na domu mora za izvajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj), – organizator občasnega varovanja otrok na domu mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97), – izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj desetimi izvajalci in ves čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev, – organizator občasnega varovanja otrok na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano občasno varovanje otrok na domu, – organizator občasnega varovanja otrok na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti, – organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj dve uri dnevno, – vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ, – cena storitve občasnega varovanja otrok na domu ne sme presegati 4,00 EUR na uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za celo leto 2015, – podatke o opravljenem varovanju otrok na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice mora vsebovati naslednje podatke: – ime, priimek in naslov naročnika, – ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje otrok na domu, – datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in druge podatke, ki jih določi organizator občasnega varovanja otrok na domu. Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki je storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na domu naročniku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis. – organizator mora voditi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in tem osebam izdati izkaznico osebe, ki občasno varujejo otroke na domu v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97), – organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako družina živi, – organizator varovanja otrok na domu mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97), – na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva, sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna sredstva. IV. Merila za izbor vlog Merila so naslednja: – ustreznost vsebine; – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. V. Okvirna višina sredstev MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za dejavnosti v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2015. Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh devetih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša 70.000 EUR. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša 40.000 EUR. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena do 31. 12. 2015. Izvajanje dejavnosti se ne sme zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Ovojnica mora biti pri Sklopu A na prednji strani označena z: Javni razpis 2015 – Sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015. Sklop A: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL« Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 5 vlog) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti pri Sklopu B na prednji strani označena z: Javni razpis 2015 – Sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015. Sklop B: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu« Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna vloga: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge, navedeni v razpisnih pogojih pod II. in III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, kot je določeno v tej točki tega besedila javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo dne 14. 1. 2015. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VII. točki besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področne strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnih področjih po pooblastilu župana MOL s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne, – tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana, soba 108. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 8.30 do 11.30 oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar: tel. 306-40-18, e-pošta: violeta.logar@Ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v petek, 12. 12. 2014 ob 8.30 v vrtcu Ledina, Čufarjeva 14, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost