Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 47803-116/2013 Ob-4084/14 , Stran 2682
Št. 47803-116/2013 Ob-4084/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14)) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
tretjo javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana. Predmet javne dražbe: 1.) Nepremičnina parc. št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v naravi objekt opuščenega mejnega prehoda Učja s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Žaga 157, Srpenica, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. 2.) Nepremičnina parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, v naravi objekt opuščenega mejnega prehoda Predel s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Strmec na Predelu 29, Log pod Mangartom, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Izklicna cena: 1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, znaša 37.570,00 EUR. 2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, znaša 148.763,00 EUR. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 30 dni, je bistvena sestavina pogodbe. Varščina: dražitelji morajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, kar znaša: 1.) Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v višini 3.757,00 EUR. 2.) Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, v višini 14.876,30 EUR. Dražitelji morajo vplačati varščino na številko računa 01100-6300109972 in s sklicno številko na 18 2431 796800. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj: – ne pristopi k javni dražbi, – ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v sobi 320. Javna dražba bo potekala dne 23. 12. 2014: 1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, s pričetkom ob 10. uri. 2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, s pričetkom ob 11. uri. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine: Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, je mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki Sloveniji. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do dne 22. 12. 2014 do 10. ure. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno navedeno: 1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga: javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga – številka zadeve 47803-116/2013 – Ne odpiraj. 2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec: javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec – številka zadeve 47805-14/2014 – Ne odpiraj. – Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov dražitelja; – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – kontaktna številka dražitelja; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da nima blokiranega TRR); – pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe; – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Drugi pogoji prodaje nepremičnine: – Davke (davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec. – Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. – Kupec bo dolžan po sklenitvi kupoprodajne pogodbe v dogovorjenem roku odstraniti nadstrešnico objekta opuščenega mejnega prehoda. Strošek odstranitve nadstrešnega dela je bil upoštevan pri določitvi kupnine. – Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. Opozorilo: Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste

AAA Zlata odličnost