Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Ob-4081/14 , Stran 2700
Ob-4081/14
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2014 (št. 478-0020/2013), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Škocjan
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je nepremičnina s parcelno št. 1839/1, k.o. 1306 – Čatež, v izmeri 1816 m2, stavbno zemljišče, na katerem stoji objekt, z naslovom Čateška ulica 28, 8250 Brežice. Nepremičnina se prodaja kot celota. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Izhodiščna neto cena: 32.670,00 EUR. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec. 3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati varščino v višini 100,00 EUR na račun Občine Škocjan, IBAN SI56 0132 1010 0015 410, SWIFT CODE: BSLJSI2X, sklic na številko: 492-0003-2014. 4. Pogoji prodaje: – nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; – predkupna pravica ne obstaja; – plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; – prodajno pogodbo in vse v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom bo pripravila Občina Škocjan; – izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Škocjan pravico zadržati vplačano varščino; – župan lahko postopek prodaje nepremičnine ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 5. Ponudba: Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, pravna oseba, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – priloge: – potrdilo o plačani varščini; – fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe; – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni starejši od treh mesecev; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; Potrdilo DURS o plačanih prispevkih in davkih ne sme biti starejše od 30 dni; – izjavo o sprejemanju pogojev iz javnega zbiranja ponudb. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnina se lahko plača v več obrokih, največ v 60-ih mesečnih obrokih revalorizirano z indeksom cen življenjskih potrebščin. Prodajalec bo neplačani del kupnine zavaroval skladno z drugim odstavkom 29. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla; 7. Postopek zbiranja ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika: Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba za nepremičnino«. Ponudbe so lahko oddajo tudi osebno v vložišču na naslovu Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo ponudbe je 22. 12. 2014 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 2014 ob 11. uri, v prostorih Občine Škocjan (sejna soba). Ponudniki se morajo izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravno osebo. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo Občina Škocjan obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Občina Škocjan kor prodajalka ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi. Ponudniki so vezani na dano ponudbo 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb in do tedaj od nje ne morejo odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. Merilo za izbor je najvišja ponujena cena. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako kupnino, najkasneje v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe ali k dodatnim pogajanjem. 8. Kontaktne osebe Vsa pojasnila v zvezi s prodajo v času javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Škocjan, kontaktna oseba: Petra Pozderec, tel. 07/384-63-11. Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Škocjan: http://www.obcina-skocjan.si/.
Občina Škocjan

AAA Zlata odličnost