Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3514. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana, stran 9914.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu ter 60. člena Statuta Visoke šole za multimedije, Ljubljana (IAM VŠMM), je senat IAM VŠMM na redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom in potrdil o izobraževanju, ki jih izdaja IAM VŠMM, in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
IAM VŠMM, izdaja diplome in dvojnike diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi bolonjske I. stopnje.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda IAM VŠMM.
IAM VŠMM, izdaja tudi potrdila o:
– opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje;
– različnih oblikah neformalnega izobraževanja.
3. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana.
Diploma se izdaja v slovenskem jeziku na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju in hologramom velikosti 20 x 20 mm v zlati barvi, spodaj v sredini. Napis "Diploma" je tiskan v zlati barvi. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela na beli podlagi natisnjen znak IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana.
Za izpis vseh podatkov na diplomi se uporablja tipografija Caslon.
Diplome o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi bolonjske I. stopnje vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija (diplomiranja), ime študijskega programa, strokovni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, stopnjo študijskega programa, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat IAM VŠMM, in podpis dekana.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat IAM VŠMM, ter podpis dekana IAM VŠMM. Vzorci diplome o pridobljeni izobrazbi so objavljeni v prilogi tega sklepa in so njegov sestavni del.
Priloga k diplomi, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
5. člen
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda šola udeležencem potrdilo, ki je javna listina. Oblika in papir sta določena s celostno grafično podobo šole.
Potrdilo vsebuje: ime šole, ime in priimek udeleženca, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu, trajanje v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat šole.
6. člen
O izdanih diplomah in potrdilih IAM VŠMM vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi. Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede IAM VŠMM skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
7. člen
IAM VŠMM izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi IAM VŠMM, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom IAM VŠMM, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan IAM VŠMM podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
8. člen
Potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanja in o različnih oblikah neformalnega izobraževanja niso javne listine. Vsebujejo podatke:
– ime in priimek kandidata;
– datum in kraj njegovega rojstva;
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave.
Ljubljana, dne 25. novembra 2014
Dekan IAM VŠMM
dr. Srečko Zakrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost