Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3549. Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 9947.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. redni seji dne 20. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 50/13) se 1. člen spremeni tako, da se po novem glasi: »S tem odlokom se določajo Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica.«
2. člen
Besedilo četrte alineje prvega odstavka 3. člena se nadomesti z besedilom: »izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih«.
3. člen
Besedilo četrtega odstavka 5. člena se nadomesti z besedilom: »Kadar površine parcele ni mogoče določiti na način določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorskih aktov občine«.
4. člen
(1) Tretji, četrti, peti in šesti odstavek 6. člena se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: »Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača«.
(2) Sedmi, osmi in deveti odstavek 6. člena postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se nadomesti z besedilom:
»Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
+-------------------+----------+---------------+
| Vrsta komunalne |Obračunsko| Vrednost [€] |
|    opreme   | območje |        |
+-------------------+----------+---------------+
|Ceste       | OBO_C_1 | 10.045.298,69 |
+-------------------+----------+---------------+
|Fekalna      | OBO_FK_1 | 1.267.522,08 |
|kanalizacija    |     |        |
+-------------------+----------+---------------+
|Vodovod      | OBO_V_1 | 8.607.102,54 |
+-------------------+----------+---------------+
|Prostori za    | OBO_PRO_1| 969.942,48  |
|ravnanje      |     |        |
|z odpadki     |     |        |
+-------------------+----------+---------------+
|Javne površine in | OBO_JP_1 | 243.017,82  |
|parkirišča     |     |        |
+-------------------+----------+---------------+
                        «
6. člen
Besedilo tretjega odstavka 12. člena se nadomesti z besedilom: »Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se ne šteje:
– izboljšav, ki so posledica napredka tehnike,
– vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te opreme,
– prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter
– odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje«.
7. člen
(1) Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: »Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem znesku najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe.«
(2) 14. členu se doda še drugi odstavek, ki se glasi: »Na zahtevo zavezanca lahko občina dovoli obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 obrokih, pri tem pa znesek obroka ne sme biti manjši od 30 EUR.«
8. člen
(1) Besedilo tretjega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: »Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, za kulturo in razvedrilo ter zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti občine ali države.«
(2) Besedilo četrtega odstavka 18. člena se nadomesti z besedilom: »Komunalnega prispevka je oproščena še gradnja:
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271), in sicer v višini 50 % – za pospeševanje kmetijstva v občini,
– nestanovanjskih objektov (CC-SI 121, 122, 123, 124, 125, 126) v Obrtno poslovni coni Žirovnica v višini razlike komunalnega prispevka med zgrajeno komunalno opremo na neopremljenem zemljišču (po pogodbi o opremljanju) v Obrtno poslovni coni in zgrajeno komunalno opremo, na katero se le-ta priklaplja – za spodbujanje gospodarstva v občini z gradnjo izven strnjenih naselij.
V teh primerih mora občina oproščena sredstva iz zgornjega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
(3) V 18. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »Oprostitev plačila sorazmernega dela komunalnega prispevka, ki se nanaša na že zgrajeno komunalno opremo, na katero se bo priklapljala novozgrajena komunalna oprema v Obrtno poslovni coni Žirovnica, je določena kot pomoč po pravilu de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci so razvidno iz Priloge 1 tega odloka.«
9. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih do začetka veljavnosti tega odloka odmerja po veljavnem predpisu, ki je veljal do dneva podane vloge.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0006/2013
Žirovnica, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost