Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 039-7/2014-2 Ob-4107/14 , Stran 2676
Št. 039-7/2014-2 Ob-4107/14
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2015 in programov za obdobje od 2015 do 2017 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana
Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskega sektorja, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Cilj razpisa je mladim na območju Mestne občine Ljubljana omogočiti kvalitetno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine mladih, posebej mlade z manj priložnostmi v družbi, usmerjen pa je k temu, da mladim na različnih področjih odpre možnosti njihovega avtonomnega, ustvarjalnega in celovitega razvoja. Cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in dviga informiranosti mladih. Z okvirno 100 podprtimi programi in projekti bomo v letu 2015 dosegli najmanj 30.000 otrok in mladih ter njihovih družin v Mestni občini Ljubljana. Cilj Mestne občine Ljubljana je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v eni izmed oblik neformalnega učenja. Mladinske aktivnosti skladno s tem razpisom so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim na območju Mestne občine Ljubljana. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja: – Usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, – Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, – Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, – Zdrav in aktiven način življenja, – Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti, – Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2015–2017. Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2015. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov in drugo. Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 sklopov: 1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti: Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Temeljijo na mladinskem delu. 1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti: Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki enkratnih projektov in temeljijo na mladinskem delu. 1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij: a) informiranje mladih in mladinskih organizacij, b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi, c) preventivno ulično delo z mladimi. 1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo v Ljubljani. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu: Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki: – so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z opredelitvijo v I. točki razpisa; – so registrirani na območju Mestne občine Ljubljana; – zagotavljajo, da bo najmanj 90% udeležencev pri programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom, z izjemo sklopa D, kjer mora biti najmanj 90% udeležencev med 6. in 18. letom starosti (obvezna izjava); – so, kolikor so bili pogodbeni partner Mestne občine Ljubljana, v letu 2014 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava); – zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava); – zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2015, programi pa v obdobju od 2015 do 2017 (obvezna izjava); – projekt/program je lahko sofinanciran le preko enega javnega razpisa Mestne občine Ljubljana istočasno. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A: – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2015 ne sme presegati 6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več kot 50% celotne vrednosti projekta ali programa; – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to prijavitelji argumentirano obrazložijo; – posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju; – prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije). Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B: – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2015 ne sme presegati 2.000,00 EUR za posamezen projekt in hkrati ne več kot 50% od celotne vrednosti projekta; – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma je njihov prispevek lahko izjemoma simboličen, če lahko to prijavitelji argumentirano obrazložijo; – prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge: a) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja izven območja Republike Slovenije: – potni stroški za mlade iz Ljubljane do mesta izvedbe in nazaj, – kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti; b) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja na območju Republike Slovenije: – stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti, – stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti; – prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost; – mednarodna mladinska aktivnost mora biti izvedena med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015; – posamezen prijavitelji se lahko prijavi na ta sklop sofinanciranja z največ dvema vsebinsko različnima projektoma, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C: – prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, ki pa ne izvajajo javne službe; – prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja: a) informiranje mladih in mladinskih organizacij, b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi, c) preventivno ulično delo z mladimi, (v nasprotnem primeru bo upoštevana prva odprta vloga pri odpiranju); – vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju; – v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja; – članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije, ustanove; – prijavitelji lahko zaprosijo za največ 70% celotne vrednosti projekta ali programa; – sodelovanje v projektu ali programu je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to prijavitelji argumentirano obrazložijo; – vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL; – obvezna priloga k prijavi je dogovor o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop D: – prijavitelji so lahko Centri za socialno delo, ki delujejo v Mestni občini Ljubljana in so ustanovljeni po Zakonu o zavodih; – prijavitelji lahko zaprosijo za največ 50% celotne vrednosti projekta; – sodelovanje v projektu ali programu je brezplačno za udeležence; – posamezni prijavitelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo pri odpiranju upoštevana prva vloga; – prijavitelji zagotavljajo supervizijo za izvajalce projekta (obvezna izjava); – prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije). V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. IV. Merila za izbor projektov in/ali programov Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 72 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinancirane projekta. lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 72 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 72 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta. Merila za izbor vlog so naslednja: Vsebina projekta/programa: 1. ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. stopnja aktivne udeležbe mladih v projektu/programu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. skladnost ciljev projekta/programa s cilji 1. točke razpisa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. ustreznost metod dela projekta/programa glede na doseganje predvidenih ciljev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. ustreznost metod dela programa/projekta glede vključevanja predvidene ciljne skupine (starost, izobrazbena struktura, socialni status itd.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. stopnja sodelovanja prostovoljcev v projektu/programu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Finančna konstrukcija: 9. realnost ocenjene celotne vrednosti projekta/programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10. usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11. finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Uporaba meril: 1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti) Sklop B: Mednarodne mladinske aktivnosti in Sklop D: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili najmanj 54 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščeni dovolj visoko. Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni programi) Sofinancirani so lahko le programi, ki bodo pridobili najmanj 69 točk v okviru meril, sofinanciranje pa bo predvidoma doseglo višino, ki jo prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino MOL. Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno obdobje ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2015 do 2017, jo bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2015. 3. Sklop C: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL Sofinancirani so lahko le programi, ki bodo pridobili najmanj 66 točk v okviru meril, sofinanciranje pa bo predvidoma doseglo višino, ki jo prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino MOL. Na vsakem vsebinskem področju mreženja bo v sofinanciranje izbran največ 1 projekt. V. Okvirna višina sredstev Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2015 znaša 421.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2016 in 2017 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2016 in 2017, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2015. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2015 do 2017. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2015 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi. VII. Upravičeni stroški Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če: – so s projektom/programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji projekta/programa; – so opredeljeni v prijavi prijavitelja; – dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; – so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi; – morajo biti prepoznavni in preverljivi; – niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa. V zvezi z izvajanjem projektov so upravičeni naslednji stroški: – stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program; – drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa. Neupravičeni so naslednji stroški: – investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.); – investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.); – amortizacija nepremičnin in opreme; – tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja; – drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis. VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje: – izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »ne odpiraj – vloga« in navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost« Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost« Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij« Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade« IX. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 14. 1. 2015. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo. X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za posamezno razpisno področje; – ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje, – ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne; – ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene; – ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od izključujočih meril prejele 0 točk. MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali e-pošti: tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92, e-pošta: mladina@Ljubljana.si. Javne inštrukcije za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bodo potekale 16. 12. 2014, ob 11.30, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti