Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Ob-4129/14 , Stran 2687
Ob-4129/14
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje
elektronsko javno dražbo, št. 2-2014
za prodajo poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani
I. Predmet prodaje in izklicna cena: 1. Poslovni prostor s komercialno oznako LBR5FL04 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 7, v izmeri 38,4 m2, k. o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-53. Vrednost: 48.100,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – pripadajoči parkirni mesti s komercialnima oznakama 133 in 134 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikatorja: 1723-9926-128 in 1723-9926-129. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/42-0. Vrednost: 2.000,00 EUR, brez 22% DDV-ja. Izklicna cena za nepremičnine pod točko 1. skupaj znaša 83.570,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. 2. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica Angele Vode 7, v izmeri 73,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-54. Vrednost: 79.000,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9926-179 in 1723-9926-180. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m2, k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/43-0. Vrednost: 3.500,00 EUR, brez 22% DDV-ja. Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. Nepremičnini pod 1. in 2. se prodajata skupaj z izklicno ceno 206.668,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. 3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL01 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica Angele Vode 17, v izmeri 59,2 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9928-81. Vrednost: 67.500,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – pripadajoči parkirni mesti 261 in 262 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9926-253 in 1723-9926-254. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 19,0 m2, k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/44-0. Vrednost: 3.200,00 EUR, brez 22% DDV-ja. Izklicna cena za nepremičnine pod točko 3. skupaj znaša 108.702,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. 4. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica Angele Vode 17, v izmeri 38,3 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9928-80. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – pripadajoči parkirni mesti 255 in 256 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9926-259 in 1723-9926-260. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/45-0. Vrednost: 2.000,00 EUR, brez 22% DDV-ja. Izklicna cena za nepremičnine pod točko 4. skupaj znaša 83.448,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. 5. Poslovni prostor z oznako LBR5FL03 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica Angele Vode 17, v izmeri 37,1 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9928-79. Vrednost: 46.500,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – pripadajoči parkirni mesti 329 in 330 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9926-312 in 1723-9926-313. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22% DDV-ja ter – nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/46-0. Vrednost: 2.000,00 EUR, brez 22% DDV-ja. Izklicna cena za nepremičnine pod točko 5. skupaj znaša 81.618,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. Nepremičnini pod 4. in 5. se prodajata skupaj z izklicno ceno 165.066,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem. Opis predmeta prodaje: Splošen opis: Poslovni prostori se nahajajo v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Nahajajo se v sklopu dveh stanovanjsko – poslovnih stavb. Zgrajeni so bili na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, št. 351-2399/2007-38 z dne 5. 2. 2009, izdajateljice Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik in nimajo pridobljenega uporabnega dovoljenja, ki ga bo moral za vsak poslovni prostor pridobiti novi lastnik glede na dokončanje. Podrobnejši opis: izhaja iz tehnično komercialnega opisa in komercialnih skic, ki so skupaj priloge besedila te elektronske javne dražbe in so objavljene na spletni strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/si/757/pozivi-in-razpisi/druge-objave/javna-dra%C5%BEba.html. II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek varščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum izvedbe elektronske javne dražbe: a.) Ogled nepremičnin bo možen na sami lokaciji dne 18. in 19. decembra 2014, v času med 10. in 14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: projekti@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 17. 12. 2014, do 10. ure. b.) Podatki o sklicu in znesku varščine v višini 10% izklicne cene predmeta draženja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14 – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14 – v nadaljevanju: Uredba) ter pravili javne e-dražbe objavljenimi na https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. d.) Elektronska javna dražba bo potekala skladno z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna dražba bo potekala na način videno – kupljeno glede na tehnično komercialni opis, ki je objavljen na spletni strani prodajalca in ne na stanje razvidno na ogledu nepremičnin. Javna dražba se bo izvedla na sledeči način: – najprej kot prodaja poslovnega prostora s pripadajočimi parkirnimi mesti in zemljišči pod zaporednima številkama 1. in 2. I. točke kot enotnega predmeta te dražbe z izklicno ceno 206.668,00 EUR dne 24. 12. 2014, z začetkom ob 9. uri in prodaja skupaj poslovnega prostora s pripadajočimi parkirnimi mesti in zemljišči pod zaporednima številkama 4. in 5. I. točke kot enotnega predmeta te dražbe z izklicno ceno 165.066,00 EUR dne 24. 12. 2014, z začetkom ob 10. uri. V primeru uspešnega nakupa bo prodajalec upoštevajoč željo kupca izvedel ali ne izvedel predelno steno med poslovnima prostoroma 1. in 2. I. točke ter 4. in 5. I. točke v roku 30 dni po prejemu pogodbene kupnine. Elektronska javna dražba za poslovni prostor s pripadajočima parkirnima mestoma in zemljiščem pod zaporedno številko 3. I. točke z izklicno ceno 108.702,00 EUR se bo izvedla dne 24. 12. 2014, z začetkom ob 11. uri. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo subjekti, ki najkasneje do 22. 12. 2014 do 12. ure posredujejo izpolnjen obrazec `Podatki o dražitelju` in potrdilo o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so: 1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z izpiskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapisa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni; 2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor. IV. Varščina: Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen za dostavo izpolnjenega obrazca `Podatki o dražitelju` iz točke III. te objave plačati varščino v višini opredeljeni v točki II. b.). Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo sklica iz točke II. b.) in namena: `Plačilo varščine 2-2014`. Dražitelj mora najkasneje do dne 22. 12. 2014 do 12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana podpisan in (v primeru pravne osebe) žigosan: 1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec `Podatki o dražitelju`); 2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgornjimi zahtevami. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali več dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz tega izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, ki je prvi vplačal varščino. Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elektronski naslov, naveden na obrazcu `Podatki o dražitelju` izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 22. 12. 2014 do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom `Javna elektronska dražba 2-2014`, Prejel zgoraj navedena dokumenta. Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 22. 12. 2014 do 12. ure. Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na naslov izvajalca javne dražbe do postavljenega termina je pogoj, da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi. Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kupcu) vračunala v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v 10. dneh po končani elektronski javni dražbi. V. Pravila elektronske javne dražbe: 1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (dostop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktualne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval. 2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 23. 12. 2014 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Identifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpolnjen obrazec `Podatki o dražitelju` s priloženim potrdilom o plačani varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno v točki II. b.). 3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identifikacijski podatek (žeton) – v elektronskem sporočilu bo natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacijski podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska javna dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za dražbo, ki ji je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal varščino za vse tri predmete draženja, bo prejel tri elektronska sporočila s tremi različnimi identifikacijskimi podatki (žetoni)). 4. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi podatki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med `Nezaželena sporočila`, sicer naj kontaktira tehnično pomoč (tel. 0590 75 608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja. 5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni pogoji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem. 6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj se šteje, da je z vplačilom varščine dražil z izklicno ceno. V primeru, da ne bo noben ponudnik vplačal varščine, pa se bo javna dražba štela za neuspešno. 7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba štela za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši korak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, ki je prvi vplačal varščino. 8. Prva elektronska dražba za poslovna prostora pod zaporednima številkama 1. in 2. I. točke se bo začela dne 24. 12. 2014 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki II. d.). Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri se javna dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja. 9. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbenem postopku znaša 3.000,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 3.000,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato se le-ta pošlje v informacijski sistem. 10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 12. Neposredno po zaključku elektronske javne dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnevnik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši dražitelj z uspešno ponudbo. 13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in najugodnejši dražitelj. VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži vplačano varščino. Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene prodajne pogodbe. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani dražitelj. VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila vplačana varščina brez obresti. VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elektronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.
Stanovanjski sklad RS

AAA Zlata odličnost