Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 039-7/2014-2 Ob-4101/14 , Stran 2649
Št. 039-7/2014-2 Ob-4101/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Predmet razpisa Vsebinska področja: A) Mladinski raziskovalni projekti Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem, dijakom in njihovim mentorjem ter usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so: – usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov k raziskovalnem delu, – ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja, – omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost, – omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, – učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge, – učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja, – učenje postavljanja hipotez, – učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja, – izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka. MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer: – poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce, – poletne raziskovalne tabore za srednješolce, – poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol, – raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole), – projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev. Mladinski raziskovalni projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah. B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa tudi za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, če imajo stalno prebivališče v MOL. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na naslednja področja: – zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa izven javnih zavodov, – dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu življenja, – preprečevanje socialne izključenosti, – zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, – razvijanje ustvarjalnosti, – ekološko ozaveščanje, – ozaveščanje o otrokovih pravicah, – delo z otroki s posebnimi potrebami. Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v Ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev. Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega programa v šolah ali kurikuluma v vrtcih. Izvedba v času izvajanja obveznega programa v šolah oziroma kurikuluma v vrtcih je dovoljena le v primeru, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole/vrtca nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole/vrtca, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B). C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v času šolskih počitnic, izjemoma tudi za mladostnike do 18. leta starosti, če gre za mladostnike s posebnimi potrebami. Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni). D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja: 1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja, 2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca. E) Projekti v šolah za učence Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole. V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme: 1. Ljubljana, zeleno mesto (spodbujanje uporabe javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij – parki, vrtovi ipd., samooskrba, ravnanje z odpadki, ukrepi za izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in ohranjanje naravne in biotske raznolikosti, odgovorno ravnanje z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih vsebin na drugih področjih), 2. priprava okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, 3. priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na Ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu Zmajev karneval, 4. projekti medkulturnega sodelovanja, 5. projekti mednarodnega sodelovanja, 6. projekti medšolskega sodelovanja, 7. projekti prostovoljstva in spodbujanja razvoja socialnih veščin, 8. projekti zmanjševanja nasilja, 9. sodelovanje šol z lokalno skupnostjo, 10. vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor, 11. delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine, 12. tekmovanja glasbenih šol, 13. jubileji osnovnih šol. F) Mestne prireditve šol za otroke in učence Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole z območja MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole. V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme: 1. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL, 2. organizacija seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani, 3. koordinacija sodelovanja Ljubljanskih osnovnih šol v mreži ENO in drugih okoljskih programih, 4. organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol z območja MOL. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in ki delujejo na območju MOL. Vsebina vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa. Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2015. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske Skupnosti). Vlagatelji ne morejo kandidirati s projektom ali programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati, razen v primeru, ko kandidirajo s sosledjem več projektov ali programov, od katerih bo vsaj en projekt izbran za sofinanciranje s strani MOL in se bo izvajal v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. A) Mladinski raziskovalni projekti Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov. C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL. D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo). E) Projekti v šolah za učence Upravičeni vlagatelji so osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL. F) Mestne prireditve šol za otroke in učence Upravičeni vlagatelji so vzgojno-izobraževalni zavodi, za projekte v okviru 2. in 4. teme vsebinskega področja F, ki sta navedeni v I. točki besedila tega javnega razpisa, pa tudi drugi zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu A) Mladinski raziskovalni projekti – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte, bo MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. – Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.000,00 EUR za posamezen projekt. – Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti posameznega projekta. – Ne glede na prejšnje tri alineje se lahko za sofinanciranje projektov metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« vlagatelj dodatno prijavi z enim projektom, katerega vrednost ne sme presegati 4.000,00 EUR. – Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda. – Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. – Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte, bo MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. – Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 3.000,00 EUR za posamezen projekt. – Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti posameznega projekta. – Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen projekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja. – Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa tudi za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, če imajo stalno prebivališče v MOL. – Sodelovanje v projektih je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL pod enakimi pogoji oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko vlagatelj to argumentirano obrazloži. – MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti z otroki potekajo kontinuirano, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki. – Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda. – Kolikor se bodo projekti izvajali v času obveznega programa v šolah ali kurikuluma v vrtcih, mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole/vrtca, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B). – Projekti se ne bodo izvajali v Javnem zavodu Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis. – Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. – Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic: 1. zimske počitnice (23. 2. 2015 – 27. 2. 2015); 2. poletne počitnice (29. 6. 2015 – 28. 8. 2015); 3. jesenske počitnice (26. 10. 2015 – 30. 10. 2015). – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ enim programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec, vlagatelj pa z enako vsebino oziroma prijavo ne more kandidirati na več programov počitniškega varstva. – Vlagatelj mora skupaj s programom za počitniško varstvo v času zimskih šolskih počitnic hkrati kandidirati z najmanj enim programom in/ali projektom, ki se bo izvajal tudi v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. MOL ne bo sofinancirala programov za počitniško varstvo v času zimskih šolskih počitnic, kolikor je to edini projekt oziroma program, ki ga vlagatelj prijavlja za sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa. – Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 20 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter najmanj enega odraslega spremljevalca na vsakih 10 otrok. V primeru izvajanja ali drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative. – Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 14,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati: – v času zimskih počitnic 2.100,00 EUR za program 9-urnega varstva, – v času poletnih počitnic 2.100,00 EUR za 1 teden izvajanja programa 9-urnega varstva, – v času jesenskih počitnic 2.100,00 EUR za program 9-urnega varstva. – Sodelovanje v programu počitniškega varstva je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na otroka dnevno. – Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti posameznega programa počitniškega varstva. – Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. – Za posamezen program počitniškega varstva se iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja programa, del fiksnih materialnih stroškov vlagatelja, stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za otroke. – Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd.). – Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. MOL sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa, ki imajo stalno prebivališče v MOL. – V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic. – Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev programov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz socialno ogroženih družin. – Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok), ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti končnemu poročilu. – Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic. – Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju z javnimi zavodi, ustanovljenimi s strani MOL, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda in žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program. – Vlagatelji morajo za vsak posamezen program počitnic zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. – Programi morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program, bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. – Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR. – Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. – Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL. – Programi dopolnilnih dejavnosti se izvajajo tekom celega leta. – Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program in ne za posamezno dejavnost. – Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev. – Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter žigosano z žigom javnega zavoda. – Vlagatelji morajo za program zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. – Program mora biti izveden med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. E) Projekti v šolah za učence – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ sedmimi projekti. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot sedem projektov, bo MOL ocenjevala le prvih sedem projektov, zapisanih v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. – Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati: 1. za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto – 400,00 EUR, 2. za pripravo okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa – 150,00 EUR, 3. za pripravo skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na Ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu Zmajev karneval – 400,00 EUR, 4. za projekte medkulturnega sodelovanja – 400,00 EUR, 5. za projekte mednarodnega sodelovanja – 400,00 EUR, 6. za projekte na temo medšolskega sodelovanja – 300,00 EUR, 7. za projekte prostovoljstva in spodbujanja razvoja socialnih veščin – 300,00 EUR, 8. za projekte na temo zmanjševanja nasilja – 300,00 EUR, 9. za projekte na temo sodelovanja šol z lokalno skupnostjo – 300,00 EUR, 10. za projekte na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor – 300,00 EUR, 11. za delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine – 300,00 EUR, 12. za tekmovanja glasbenih šol – 300,00 EUR. – Sodelovanje v projektih je brezplačno za udeležence. – Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev. – Udeleženci projektov so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL. – Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. – Ne glede na določbo prve alineje te točke E se šole lahko prijavijo tudi za jubileje osnovnih šol, kjer prejmejo sredstva: 10,00 EUR na leto in 1,00 EUR na učenca, vendar največ v višini do 1.000,00 EUR na šolo. Za 50-letnice, 100-letnice, 150-letnice itd. pa prejme šola do 2.000,00 EUR. F) Mestne prireditve šol za otroke in učence – Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati: 1. za zasnovo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL 6.000,00 EUR, 2. za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol 6.000,00 EUR, 3. za koordinacijo sodelovanja Ljubljanskih osnovnih šol v mreži ENO 4.000,00 EUR, 4. za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov 2.500,00 EUR. – Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za udeležence. – Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev. – Udeleženci prireditev so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL. – Posamezna prireditev mora biti izvedena med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. IV. Splošna merila za izbor projektov Merila za izbor projektov so naslednja: – ustreznost vsebine, – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji. V. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov za potrebe MOL za leto 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je do 462.000 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega področja. V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja v okviru tega razpisa. MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2015. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015. VII. Upravičeni stroški Stroški sofinanciranih programov in programov so upravičeni, če: – so s projektom oziroma programom neposredno povezani, – so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje, – so v skladu s cilji projekta oziroma programa, – so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis, – dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za izplačilo sredstev, – so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, – so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi, – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov. V zvezi z izvajanjem programov in projektov so upravičeni naslednji stroški: – stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma program; – drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa. Neupravičeni so naslednji stroški: – investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.); – investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.); – amortizacija nepremičnin in opreme; – tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja; – stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer; – stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja); – drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis. Priznana vrednost programa in/ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev. VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma programi. Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2015 – »Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje programov in/ali projektov v mol s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – vloga vsebuje obrazec »Prijava na javni razpis« in prijavne obrazce vseh prijavljenih programov oziroma projektov; – vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije: – dokazila o najmanj 20% sofinanciranju prijavljenega projekta oziroma programa (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja); – kolikor se bodo projekti oziroma programi izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda; – izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah oziroma kurikuluma v vrtcih; – vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega vlagatelja v eni zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega razpisa; – vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji; – v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako, da prvo stran vloge predstavlja obrazec »Prijava na javni razpis«, druga stran predstavlja kazalo, za njima pa so prijavni obrazci vseh projektov oziroma programov, urejeni po istem vrstnem redu, kot je zaporedni vrstni red vsebinskih področij v tem razpisu. Vsi dokumenti za posamezno vsebinsko področje morajo biti zloženi v enakem vrstnem redu, kot je navedeno v kazalu. Vsaka stran dokumenta mora biti zaporedno oštevilčena, kar mora biti tudi jasno razvidno iz kazala. – za vsebinska področja, na katera vlagatelj ne kandidira, ni potrebno oddati prijavnih obrazcev; – posamezna vsebinska področja v vlogi morajo biti ločena z barvnim listom, ki ni oštevilčen. V primeru, da vlagatelj posreduje več kot eno vlogo (ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva vloga (ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku. Če bo vlagatelj oddal več prijavnic za projekte oziroma programe za posamezno vsebinsko področje, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu do največjega dovoljenega števila projektov oziroma programov za posamezno vsebinsko področje. Če tega ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, katere projekte oziroma programe bo obravnavala. IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 14. 1. 2015. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VIII. točki tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo. X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega javnega razpisa; – vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v II. in III. točki besedila tega javnega razpisa; – tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje, – tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene; – tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk. MOL bo vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva: – na spletni strani MOL http://www.Ljubljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/; – ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-54 (Nataša Naumović), tel. 01/306-40-45 (Mateja Prinčič), e-pošta: natasa.naumovic@Ljubljana.si, mateja.princic@Ljubljana.si. Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 17. 12. 2014, ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatnega informativnega dne ne bomo organizirali.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost