Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 039-7/2014-2 Ob-4103/14 , Stran 2658
Št. 039-7/2014-2 Ob-4103/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2015. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti, E/ kulturno-umetnostna vzgoja, F/ Ljubljana bere, G/ mladike – prvi projekti. 2. Opredelitev razpisnih področij 2.1. A/ uprizoritvene umetnosti obsegajo produkcijo na področju gledališča in plesa. To področje zajema vse zvrsti uprizoritvenih umetnosti, in sicer od dramskega, plesnega, lutkovnega in eksperimentalnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča in drugih umetniških praks. Projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12. 2014 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2015, izobraževanja, delavnice, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitve dogodkov, promocija, itd. niso predmet tega razpisa. Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj 3 ponovitve. 2.2. B/ glasbene umetnosti zajemajo pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 4 koncerte, festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju. 2.3. C/ likovne umetnosti zajemajo tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, video, instalacije, performans, dogodek in druge sodobne ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezujejo z drugimi področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in podobno. Sekcija arhitektura in oblikovanje zajema projekte s področja arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, unikatnega, industrijskega, grafičnega oblikovanja, oziroma vizualnih komunikacij. Predmet tega razpisa niso oblikovanje spletnih strani, intermedijski projekti, medijski izdelki, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (oglaševanje, ipd.), komercialne prireditve, udeležbe na sejmih, tisk strokovnih, znanstvenih in komercialnih publikacij, prirejanje seminarjev, izobraževanja, nagrade in delavnice. Podpora na področju likovnih umetnosti je namenjena samostojnim in skupinskim umetniškim razstavnim projektom, ki bodo izvedeni na območju MOL, ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na območju MOL. Sekcija arhitektura in oblikovanje obsega intervencije v urbani javni prostor, urbano pohištvo, informacijsko oblikovanje in sistem označitev v prostoru (tako interier kot eksterier) in projekte vizualnih komunikacij ter prezentacijo arhitekture in oblikovanja, ki prispevajo k razvoju stroke, kot tudi projekte, ki tematizirajo kulturno krajino. 2.4.D/ intermedijske umetnosti temeljijo na spajanju različnih novomedijskih praks in zajemajo poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnološka umetnost in različni prepleti vsega naštetega. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in z njimi povezanimi družbenimi praksami, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način. 2.5. E/ kulturno-umetnostna vzgoja zajema pripravo in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 3. do 18. leta) na vseh področjih kulture. Gre za projekte, katerih namen je otrokom in mladini na celovit in inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvarjalci, jih spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na aktivno in kritično refleksijo umetnosti. Kulturno-vzgojni projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo. 2.6. F/ Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika v slehernem življenjskem obdobju, spodbujanja družinskega branja in zavesti o knjigi kot trajni življenjski vrednoti, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira vrhunsko produkcijo v teh žanrih ter promovira izbrane avtorje. Vse to z željo zagotavljanja boljše dostopnosti do dobrih knjig vsem otrokom na območju MOL in ustvarjanja novih praks spodbujanja bralne kulture, ki temelji na sodobnih strokovnih spoznanjih v pogledu motivacije za branje. Namen projekta je promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev, spodbujanje družinskega branja, motivacije za branje ter zagotavljanje dostopnosti kakovostnega in raznovrstnega izvirnega leposlovja za otroke, in sicer z odkupom določenega števila slikanic za dve starostni skupini: eno za triletnike in eno za prvošolce v MOL. S projektom Ljubljana bere želi MOL promovirati živeče vrhunske domače ustvarjalce leposlovja za otroke in spodbujati izvirno ustvarjalnost na tem področju. 2.7. G/ mladike – prvi projekti zajemajo prve samostojne projekte avtorjev, ki so namenjeni širši javnosti, in sicer na naslednjih področjih tega razpisa: A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje) in D/ intermedijske umetnosti. Posameznikom, ki se šele uveljavljajo, zagotavljamo možnost za aktivno udejstvovanje na navedenih umetnostnih področjih ter jim dajemo priložnost za razvoj ustvarjalnosti. S tem zagotavljamo razvoj novih estetskih praks znotraj posameznih področij kulture. Definicije razpisnih področjih (A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje) in D/ intermedijske umetnosti) so podane v točkah 2.1., 2.2., 2.3. in 2.4. tega razpisnega besedila. Projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12. 2014, priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2015, izobraževanja, delavnice, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitve dogodkov, promocija, oblikovanje spletnih strani, medijski izdelki, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (oglaševanje, ipd.), komercialne prireditve, udeležbe na sejmih, tisk strokovnih, znanstvenih in komercialnih publikacij, prirejanje seminarjev, izobraževanj, nagrade in delavnice itn. niso predmet tega razpisa. Izdaja tiskanih ali elektronskih knjig na katerem koli izmed štirih podpodročij v okviru področja G/ mladike – prvi projekti prav tako ni predmet tega razpisa. 3. Cilji razpisa MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2015 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture, – spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture, – povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu, – povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, – spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Na področju F/ Ljubljana bere lahko kandidirajo tudi gospodarske organizacije. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Javni zavodi in izvajalci javnih kulturnih programov, ki so bili oziroma bodo sofinancirani iz proračuna MOL v obdobju 2013–2015, niso upravičeni do sodelovanja na tem javnem razpisu kot predlagatelji. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), se sklada z javnim interesom in bo v celoti izveden v letu 2015. Predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOL, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi predlagatelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in jih ne bodo istočasno financirali drugi sofinancerji projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področjih A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti in E/ kulturno-umetnostna vzgoja prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so v obdobju 2012–2014 izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd. Največ 5 dokazil), – da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2015 na območju MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so v obdobju od 2012 do 2014 v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega: – 15.000 EUR na področju A/ uprizoritvene umetnosti, pri čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 3 ponovitve, – 15.000 EUR na področju B/ glasbene umetnosti za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR za koncerte, – 10.000 EUR na področju C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), – 5.000 EUR na področju D/ intermedijske umetnosti, – 2.000 EUR na področju E/ kulturno-umetnostna vzgoja, – da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo, razstavnino in podobno (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem področju (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so prijavili največ dva projekta na enem razpisnem področju, posameznik pa največ en projekt (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da je predlagatelj (posameznik oziroma samozaposleni v kulturi) predvidel najmanj 60% sredstev kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da bo v primeru doseženega dogovora z MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava predlagatelja). Za področji F/ Ljubljana bere in G/ mladike – prvi projekti veljajo posebni razpisni pogoji. 5.2. F/ Ljubljana bere Na razpis za F/ Ljubljana bere se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran za opravljanje založniške dejavnosti; v primeru, da se naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku; obvezna priloga Izjava F), – imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (obvezna priloga Izjava F), – da kandidirajo z izvirno slovensko slikanico v trdi vezavi, katere pisec in ilustrator sta živeča sodobna slovenska ustvarjalca in je bila prvič izdana v obdobju 2009–2014 ter je po literarni in likovni zasnovi namenjena starostni skupini triletnikov oziroma prvošolcem (obvezna priloga Izjava F), – da bodo v primeru izbora njihovega projekta stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/ avtorja ilustracij (obvezna priloga Izjava F), – da bodo zagotovili odkupno ceno izvoda slikanico pri nakladi 6.500 izvodov do največ 3,20 EUR z DDV (obvezna priloga Izjava F), – da so se glede odkupne cene na izvod pripravljeni pogajati z MOL (obvezna priloga Izjava F), – da bodo v primeru izbora njihovega projekta izvedli javno predstavitev slikanice po dogovoru z MOL (obvezna priloga Izjava F), – da je predlagana slikanica dosegljiva v večini Ljubljanskih knjigarn, splošnih in šolskih knjižnicah in spletnih knjigarnah (obvezna priloga izjava F), – da posamezni predlagatelj sodeluje z največ 3 izdanimi naslovi izvirnih slovenskih slikanic, – da je predlagatelj v obdobju od 2012 do 2014 v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava F), – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa (obvezna priloga Izjava F), – da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava F). 5.3. G/ mladike – prvi projekti Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področju G/ mladike – prvi projekti prijavijo posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana (obvezna priloga Izjava G), – da prijavitelj še ni izvedel samostojnega avtorskega projekta ob javnofinančni podpori, ki bi bil namenjen širši javnosti, in sicer na področju, na katerem kandidira (obvezna priloga Izjava G), – da bo prijavljeni projekt izvedel v letu 2015 na območju MOL, in sicer v prostorih javne kulturne infrastrukture ali na javnih površinah ali v prostorih, ki se uporabljajo za izvajanje kulturnih dejavnosti in so javno dostopni (obvezna priloga Izjava G), – da so prijavili največ en projekt na tem razpisnem področju (obvezna priloga Izjava G). Prispele vloge predlagateljev bodo ocenjevale strokovne komisije za posamezno razpisno področje, in sicer glede na področja, ki jih bodo v svojih prijavah navedli posamezni predlagatelji. 5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) /ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11). 5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (neuresničitev projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, namenjenih za področje kulture, lahko MOL spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo. 5.6. Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko tega javnega razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila med zavrnjene. 6. Razpisni kriteriji 6.1. Razpisni kriteriji na področju A/uprizoritvene umetnosti so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2. Razpisni kriteriji na področju B/glasbene umetnosti so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.3.1. Razpisni kriteriji na področju C/likovne umetnosti so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.3.2. Razpisni kriteriji na področju C/sekcija arhitektura in oblikovanje so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.4. Razpisni kriteriji na področju D/intermedijske umetnosti so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.5. Razpisni kriteriji na področju E/kulturno-umetnostna vzgoja so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.6. Razpisni kriteriji za področje F/Ljubljana bere so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.7. Razpisni kriteriji za področje G/mladike – prvi projekti so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno, po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Sofinancirani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in kvote, določene po posameznih področjih v razpisu, uvrščeni višje. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL bo v letu 2015 sofinanciral na področju uprizoritvenih umetnosti predvidoma 15 projektov, na področju glasbenih umetnosti predvidoma 12 projektov, na področju likovnih umetnosti predvidoma 15 projektov, od tega za sekcijo arhitekture in oblikovanja predvidoma 5 projektov, na področju intermedijskih umetnosti predvidoma 7 projektov in na področju kulturno-umetnostne vzgoje predvidoma 4 projekte. Na področju F/ Ljubljana bere bo MOL odkupil 6.500 izvodov slikanice za starostno skupino triletnikov in 6.500 izvodov slikanice za prvošolce, na področju G/ mladike – prvi projekti pa bo MOL sofinanciral predvidoma 5 projektov. MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda sofinanciral največ 2 projekta na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posameznem razpisnem področju. Na področju F/ Ljubljana bere bo MOL financiral 2 projekta v obliki odkupa izbrane slikanice (en naslov za triletnike in en naslov za prvošolce). MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2015. 8. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2015 znaša 400.000 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2015. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2015. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2015. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za vse sprejete projekte. 10. Razpisni rok Razpis se prične 5. decembra 2014 in zaključi 15. januarja 2015. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje, – Izjava predlagatelja (obvezna priloga) na področjih A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti in E/ kulturno-umetnostna vzgoja, na področju F/ Ljubljana bere Izjava F (obvezna priloga), na področju G/ mladike – prvi projekti Izjava G (obvezna priloga), – vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za posamezni sklop javnega razpisa, – izpolnjeno in podpisano Izjavo predlagatelja oziroma Izjavo F na področju F/ Ljubljana bere oziroma Izjavo G na področju G/ mladike – prvi projekti, – parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop razpisa, – zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 5.1., in sicer za: A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene umetnosti; C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje); D/ intermedijske umetnosti; E/ kulturno-umetnostna vzgoja: – dokazilo, da so v obdobju 2012–2014 izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil, F/ Ljubljana bere: – fotokopije največ treh referenčnih kritik, recenzij ali odzivov o prijavljeni knjigi, – dva izvoda knjige. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi po pošti. Informativni dan za vse zainteresirane bo v sredo, 17. decembra 2014 od 10. do 12. ure na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana. 12. Način pošiljanja in vsebina vlog 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2012–2014 predlagatelji izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil, navedeno v 5. točki razpisnega besedila, razen za področji F/ Ljubljana bere in G/ mladike – prvi projekti. 12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno 15. januarja 2015 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: kultura – projekti« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A/ uprizoritvene umetnosti, ipd.) – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 12.3. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: kultura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega javnega razpisa. 12.6. Poleg vlog na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in na način, predpisan v tem javnem razpisu, prosimo predlagatelje projektov, da izpolnjene prijavne obrazce (brez obveznih dokazil in prilog) pošljejo tudi v elektronski obliki na naslednje e-naslove: A/ uprizoritvene umetnosti: uprizoritvene@Ljubljana.si B/ glasbene umetnosti: glasbene@Ljubljana.si C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje): likovne@Ljubljana.si D/ intermedijske umetnosti: intermedijske@Ljubljana.si E/ kulturno-umetnostna vzgoja: kulturno.umetnostna@Ljubljana.si F/ Ljubljana bere: Ljubljana.bere@Ljubljana.si G/ mladike – prvi projekti: mladike@Ljubljana.si 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 19. januarja 2015. Če zaradi števila prejetih vlog komisija odpiranja ne zaključi isti dan, nadaljuje z delom naslednji dan. 13.2. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpisnega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), na področju F/ Ljubljana bere pa kopije kritik, recenzij oziroma odzivov o knjigi in dveh izvodov prijavljene knjige, razen na področju G/ mladike – prvi projekti, in ne bo dopolnjena v roku 5 dni po prejetju poziva za dopolnitev. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 15. januarja 2015, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila. 13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu strokovne komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2015. 14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@Ljubljana.si, tel. 306-48-39), – B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@Ljubljana.si, tel. 306-48-42), – C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje): Lena Jevnik (lena.jevnik@Ljubljana.si, tel. 306-48-54), – D/ intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@Ljubljana.si, tel. 306-48-65), – E/ kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@Ljubljana.si, tel. 306-48-16), – F/ Ljubljana bere: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@Ljubljana.si, tel. 306-48-16) in Manja Ravbar (manja.ravbar@Ljubljana.si, tel. 306-48-38), – G/ mladike – prvi projekti: Davor Buinjac (davor.buinjac@Ljubljana.si, tel. 306-48-40).
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost