Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3551. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica, stran 9951.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 s spremembami) je župan Občine Žirovnica sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
1. Splošno
S tem sklepom se določa izdelava prvih (1) sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (v nadaljevanju: OPN) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Vsebina
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN,
– območje sprememb in dopolnitev OPN in vrsta postopka,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki in posamezne faze za pripravo sprememb in dopolnitev OPN,
– navedba nosilcev urejanja prostora,
– finančna sredstva,
– končne določbe.
3. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
Občina Žirovnica se je v začetku leta 2012 zaradi velikega zanimanja s strani prebivalcev, odločila za zbiranje pobud zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb za spremembe in dopolnitve OPN. Vse pobude bo proučila in se do njih opredelila. V spremembe in dopolnitve OPN bodo vključene tiste, ki so skladne s strateškimi izhodišči razvoja Občine Žirovnica ter akti občine, sprejetimi v vmesnem obdobju, smernicami nosilcev urejanja prostora in drugimi vnaprej določenimi strokovnimi merili.
V spremembe in dopolnitve OPN bodo vključene tudi vsebinske poprave oziroma dopolnitve teksta izvedbenega dela OPN glede na pomanjkljivosti, ki so se pokazale v času njegove uveljavitve do danes.
4. Območje sprememb in dopolnitev OPN in vrsta postopka
Spremembe in dopolnitve OPN se izdelajo za celotno območje Občine Žirovnica. Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede na enak način, kot poteka postopek sprejema občinskega prostorskega načrta.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN bodo temeljile na osnovi že izdelanih strokovnih podlag k OPN.
Izdelana bo analiza zbranih pobud zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe in dopolnitve, pri čemer bodo le-te obrazložene in utemeljene. Na podlagi strokovnih preveritev bodo pobude, ki ustrezajo vsem predpisanim kriterijem, vključene v spremembe in dopolnitve OPN.
6. Roki in posamezne faze za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.
V primeru zahteve za izdelavo sprememb in dopolnitev CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se spremenijo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka:
– priprava osnutka OPN (grafičen prikaz pobud, opredelitev do pobud in njihova obrazložitev) – 30 dni po sprejetju sklepa o pripravi
– vsebinske poprave oziroma dopolnitve teksta izvedbenega dela OPN glede na pomanjkljivosti, ki so se pokazale v času njegove uveljavitve do danes – 30 dni po sprejetju sklepa o pripravi
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po pripravi osnutka OPN
– priprava novih strokovnih podlag oziroma sprememba in dopolnitev starih – 45 dni po pridobitvi smernic
– priprava gradiva za javno razgrnitev in javno obravnavo – 60 dni po pridobitvi smernic
– priprava stališč oziroma opredelitev do pripomb danih na javni razgrnitvi in javni obravnavi – 14 dni po koncu javne razgrnitve
– izdelava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN – 30 dni po koncu javne razgrnitve
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po izdelavi predloga odloka
– izdelava usklajenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN – 14 dni po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. Navedba nosilcev urejanja prostora
Pripravljalec sprememb in dopolnitev OPN je Občina Žirovnica. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OPN, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za proizvode in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.
Nosilci javnih pooblastil:
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj,
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj,
– ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Savske elektrarne Ljubljana, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode,
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
– Telekom Slovenije, Področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– Jeko-in d.o.o., Sektor komunalnih dejavnosti, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
– Jeko-in d.o.o., Sektor oskrbe z vodo, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
– Enos d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice,
– Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
8. Finančna sredstva
Izdelava sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev OPN se financira iz občinskega proračuna Občine Žirovnica.
9. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0036/2014
Breznica, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost