Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3524. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2014 št. 1, stran 9923.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 3. redni seji dne 25.11 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2014 št. 1
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       | Rebalans_1 2014|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  19.587.024,71|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.800.060,74|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  10.551.140,11|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   9.682.218,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    529.450,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    339.472,11|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   3.248.920,63|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   2.809.229,32|
|   |premoženja              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     8.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |     2.100,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    195.000,00|
|   |in storitev              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    234.591,31|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    330.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    80.000,00|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    250.000,00|
|   |in neopredmetenih sredstev      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |    13.460,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    13.460,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   4.989.501,57|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   2.267.584,28|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   2.721.917,29|
|   |proračuna iz sredstev EU       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA           |    454.002,40|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |786 Ostala prejeta sredstva      |    454.002,40|
|   |iz proračuna EU            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  21.775.464,08|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   4.712.233,44|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   1.044.512,84|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev      |    155.553,87|
|   |za socialno varnost          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   3.418.066,73|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    79.100,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve              |    15.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   6.850.950,08|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |   1.148.554,32|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |   3.141.172,32|
|   |in gospodinjstvom           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    590.790,31|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   1.970.433,13|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  10.091.154,36|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  10.091.154,36|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    121.126,20|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    53.400,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso      |         |
|   |proračunski uporabniki        |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    67.726,20|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –2.188.439,37|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |         |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     4.164,30|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     4.164,30|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |     4.164,30|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |         |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |in naložb               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin      |        0|
|   |iz naslova privatizacije       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     4.164,30|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |         |
|   |V.)                  |         |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |    844.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |    844.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |    844.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    486.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    486.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga     |    486.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |  –1.826.896,07|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    357.379,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   2.188.439,37|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |   1.826.896,07|
|   |12. PRETEKLEGA LETA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/.«
2. člen
Tretji odstavek 5. člena Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) se spremeni tako, da se glasi:
»O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 20 % obsega področja proračunske porabe.«
3. člen
Prvi odstavek 6. člena Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.«
4. člen
Drugi odstavek 20. člena Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Kočevje se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila do višine 844.000,00 €.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-39/2014-2200
Kočevje, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost