Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2014, stran 9944.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 2. redni seji z dne 24. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2014
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2014 (Uradni list RS, št. 79/13) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans|
|   |                     |proračuna 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   1.567.277|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.346.865|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.233.805|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.141.028|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    55.912|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    36.765|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |      100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    113.060|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    21.550|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      700|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in denarne kazni        |     1.100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    24.700|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    65.010|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |       0|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       0|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    220.411|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    220.411|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |       |
|   |proračuna iz sred. proračuna Evropske  |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   1.474.142|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    624.631|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    173.674|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |    26.426|
|   |za socialno varnost           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    380.760|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    17.100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    26.670|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    482.266|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |     9.399|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    336.329|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    35.491|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    101.046|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    348.739|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    348.739|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    18.506|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi, ki niso PU |     9.450|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi PU      |     9.056|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    93.134|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |    153.226|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    153.226|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    153.226|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |    230.914|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    230.914|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    230.914|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |    15.447|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali |       |
|   |0 ali +                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    –77.688|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    –93.135|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    25.060|
|   |– ali 0 ali +              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži dolgoročno do višine 250.000 € in kratkoročno do višine 150.000 €«.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2014 (Uradni list RS, št. 79/13) ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 14. novembra 2014
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost