Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3543. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014, stran 9943.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 2. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel
R E B A L A N S (II)
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13, 29/14) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |   v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Rebalans|
|                         |   (II) za|
|                         |  leto 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  4.009.799|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.744.377|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.293.084|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.987.388|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   193.896|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   111.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   451.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   278.788|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    3.005|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   28.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |     500|
|   |in storitev                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   140.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   64.815|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   26.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   38.515|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    1.410|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.410|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.199.198|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   10.443|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.188.755|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  5.484.644|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   829.245|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   223.948|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.900|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   569.657|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    1.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |     540|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.017.688|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   116.220|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   680.613|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   44.532|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   176.323|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.621.411|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  3.621.411|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   16.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |   16.300|
|   |os., ki niso prorač. upor.         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim    |      0|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –1.474.845|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   900.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   900.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   900.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)           |   28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –603.144|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   871.701|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  1.474.845|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   792.559|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2014–2017, so priloga k temu odloku.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13, 29/14), se v celoti spremeni prvi odstavek 9. člena, ki glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 9.000 eurov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13, 29/14), se v celoti spremeni prvi odstavek 10. člena, ki glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Šmarješke Toplice za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 900.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2014-7
Šmarjeta, dne 26. novembra 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost