Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 478-292/2014-8 Ob-4118/14 , Stran 2683
Št. 478-292/2014-8 Ob-4118/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo motornih vozil
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Javno dražbo vodi pristojna komisija. 2. Predmet prodaje, izklicna cena, najnižji znesek višanja in višina varščine 2.1 Osebna vozila Sklop št. 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop št. 2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop št. 3 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Osebna vozila se prodajajo po sklopih. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tudi za več sklopov. 2.2 Terenska vozila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Terenska vozila se prodajajo posamezno. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tudi za več vozil. 2.3 Tovorna vozila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tovorna vozila se prodajajo posamezno. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tudi za več vozil. Večina vozil je primerna za rezervne dele. Seznam motornih vozil s splošnim stanjem, njihove fotografije in zemljevid so objavljeni na spletni strani http://www.mo.gov.si/javne_objave/ravnanje_s_premičnim_premoženjem/javne_drazbe/. 3. Ogled predmetov prodaje: ogled bo mogoč v skladiščnih prostorih vojašnice Slovenske vojske Celje Bežigrad (izvoz Celje vzhod) 17. in 18. decembra 2014 od 10. do 14. ure po predhodnem dogovoru z osebo za stike Nikolajem Ciglerjem ali Milanom Toplerjem, tel. 051/663-289, vsaj en dan vnaprej. 4. Višina varščine Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini, kot je navedena v tabeli druge točke objave, na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114, sklic 00 201000-08012015, koda namena: GOVT in namen plačila: varščina za dražbeno št. … (navedite dražbeno št.). Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo pristopil k javni dražbi, in sprejme razpisne pogoje javne dražbe. Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino ali bo zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina ponudnikov, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se zadrži. Če uspešni dražitelj ne plača kupnine, se varščina prav tako zadrži. 5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni dražbi. 6. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca najpozneje v roku 15 dni po izstavitvi računa. Na podlagi pete točke 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) cena ne vključuje DDV-ja. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (način, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov) Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premičnin. Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti, ki bodo do roka, ki je naveden v tej točki, priložili naslednje dokumente: – potrdilo o vplačani varščini, iz katerega je razvidna dražbena številka, in TRR za morebitno vračilo varščine; – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista) za fizične osebe, samostojne podjetnike ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb. Predložiti je treba tudi davčno številko oziroma ID-številko za DDV, matično številko, e-naslov in telefonsko številko. Na javni dražbi lahko sodelujejo le ponudniki, ki bodo predložili dokumente v zaprti ovojnici do 5. januarja 2015 do 13. ure na naslov Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: Javna dražba za nakup motornih vozil Številka zadeve: 478-292/2014 Z oznako »Ne odpiraj – Javna dražba – 08012015«. Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Zainteresirani dražitelji morajo pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to ni odgovoren. Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno kupljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k javni dražbi pozna stanje vozila, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo (stroški nalaganja na prevozno sredstvo, stroški prevoza itn.), plača kupec. Kupec prevoznih sredstev ne sme uporabljati v barvni razporeditvi in oznakah Civilne zaščite in Slovenske vojske. Kupec mora vozila prevzeti in odstraniti iz skladiščnih prostorov vojašnice SV Celje Bežigrad v roku desetih dni od plačila celotne kupnine. Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. 1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno. 2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 3. Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša cene. 9. Datum, čas in kraj javne dražbe Javna dražba bo potekala v četrtek, 8. januarja 2015, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55a (avditorij), 1000 Ljubljana, in sicer: – za 2.1 in 2.2, z začetkom ob 9. uri, – za 2.3, z začetkom ob 12. uri. 10. Ustavitev postopka Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Dodatne informacije o predmetu prodaje in javni dražbi Za več informacij o predmetu prodaje lahko pokličete od 8. do 12. decembra 2014 od 10. do 13. ure na tel. 051/663-289. Za dodatne informacije o javni dražbi lahko interesenti pišejo na elektronski naslov: janka.pavsek.bantan@mors.si ali joze.gorsic@mors.si
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost