Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3553. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Sklepi

3554. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

MINISTRSTVA

3555. Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
3556. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
3557. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3558. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

OBČINE

Ankaran

3559. Statutarni sklep

Cankova

3560. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova

Gornji Petrovci

3561. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2015
3562. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci

Kanal ob Soči

3563. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2015

Kobarid

3564. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kranj

3565. Razpis ponovnih volitev v Svet KS Bratov Smuk, KS Huje, KS Hrastje in KS Planina v Mestni občini Kranj

Kuzma

3566. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma na ponovnih volitvah v volilni enoti 01 – Dolič

Moravske Toplice

3567. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
3568. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic poplav v letu 2014
3569. Statutarni sklep
3570. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3571. Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Moravske Toplice

Murska Sobota

3572. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata

Radeče

3573. Sklep o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
3574. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče

Rogatec

3585. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec
3586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

3575. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2015

Šentjur

3576. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2015

Škocjan

3577. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje«

Šmarje pri Jelšah

3578. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2015
3587. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

3579. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Tišina

3580. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2015
3581. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3582. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2015
3583. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2015

Zagorje ob Savi

3584. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami (BRUNTPD)

Ministrstvo za zunanje zadeve

53. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
54. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja
55. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane), sklenjene 6. novembra 2003 v Kišinjevu
57. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o gospodarskem sodelovanju, sklenjenega 22. julija 2014 v Ašhabatu
58. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
AAA Zlata odličnost