Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3559. Statutarni sklep, stran 10045.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Ankaran na 1. redni seji dne 22. 10. 2014 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in delovanje Občine Ankaran do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Do uveljavitve Statuta Občine Ankaran in drugih občinskih predpisov Občine Ankaran se v Občini Ankaran smiselno uporabljajo vsi veljavni predpisi Mestne občine Koper na dan 22. 10. 2014, ki niso v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, veljavnimi zakoni ter kolikor ni s tem sklepom ali odločitvami občInskega sveta Občine Ankaran posamezno vprašanje drugače urejeno.
3. člen
Do določitve pečata občine s statutom, se za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta ter župana uporablja začasni pečat, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA, na spodnji polovici pa COMUNE DI. V sredini žiga je napis ANKARAN ANCARANO. Do sprejetja statutarnega sklepa oziroma statuta, s katerim se določi grb občine, se uporablja žig brez grba.
4. člen
Statut in drugi predpisi Občine Ankaran se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta statutarni sklep je sprejet, ko ga z 2/3 večino vseh članov sprejme občinski svet in začne veljati z dnem sprejema.
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ankaran, dne 22. oktobra 2014
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
Sulla base dell'articolo 29, della legge sull’autogoverno locale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano durante la 1a sessione ordinaria in data 22. 10. 2014 adotta la seguente
D E L I B E R A S T A T U T A R I A
Articolo 1
Con questa delibera vengono temporaneamente regolate le questioni necessarie per l’organizzazione e il funzionamento del Comune di Ancarano fino alla adozione dello statuto e degli altri atti generali che si riferiscono a specifiche aree di competenza.
Articolo 2
Fino alla promulgazione dello Statuto del Comune di Ancarano e degli altri regolamenti comunali del Comune di Ancarano, vengono applicate in senso appropriato tutte le normative vigenti del Comune di Capodistria in data 22. 10. 2014, che non sono in contrasto con la Costituzione della Repubblica di Slovenia, le leggi vigenti e in quanto con tale delibera o decisione del consiglio comunale del Comune di Ancarano una singola questione non venga regolata diversamente.
Articolo 3
Fino all’approvazione del timbro del comune tramite statuto, viene usato il timbro provvisorio per l’emissione di singole delibere e altri atti individuali del consiglio comunale e del sindaco. Il timbro è di forma rotonda, nella prima metà della parte esterna superiore è presente la scritta: OBČINA, mentre nella metà inferiore è presente la scritta: COMUNE DI. Al centro del timbro è presente la scritta: ANKARAN ANCARANO. Fino all’adozione della delibera statutaria ovvero dello statuto, con il quale viene approvato lo stemma del comune, il timbro sarà privo di stemma.
Articolo 4
Lo statuto e gli altri regolamenti del comune di Ancarano vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Articolo 5
Questa delibera statutarie viene approvata con i 2/3 della maggioranza di tutti i membri del consiglio comunale e ha effetto dalla data di approvazione.
La delibera statutaria viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Ancarano, il 22 ottobre 2014
Il sindaco
del Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost