Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3563. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2015, stran 10049.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je župan Občine Kanal ob Soči dne 3. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014 (Uradni list RS, št. 8/14, 3. 2. 2014; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          |  januar–|
|                          | marec 2015|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)        | 1.375.693|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.329.827|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.015.424|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  971.867|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   29.803|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   13.755|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  314.402|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  287.961|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    222|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   1.185|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   5.828|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   19.207|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |    572|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    572|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |   45.294|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |   45.294|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |     0|
|   |iz sredstev proračuna            |      |
|   |Evropske unije               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.837.859|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  506.519|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   97.036|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   14.901|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  394.460|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |    122|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  536.779|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  192.100|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   94.429|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  250.250|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  787.880|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  787.880|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   6.680|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Invest. transf. pravnim in fiz. osebam, |   6.680|
|   |ki niso pror. por.             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |     0|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –462.166|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih|     0|
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  343.491|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  343.491|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  343.491|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   1.325|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   1.325|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   1.325|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –120.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  342.166|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  462.166|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  120.000|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 342.166 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 4100-0004/2014-1
Kanal ob Soči, dne 3. decembra 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost