Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3584. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, stran 10062.

Na podlagi tretjega odstavka 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl.US: U-I-43/13-8), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 81/14) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi
1. člen
Javno se razgrne predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, ki vsebuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ter obrazložitev.
2. člen
Postopek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občne Zagorje ob Savi poteka skladno s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Ta omogoča postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, saj se spremembe nanašajo samo na splošna določila pojmov in na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v že določeno namensko rabo prostora. Prav tako ne posegajo v pristojnosti nosilcev urejanja prostora ali da je zaradi sprememb potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
V posameznih delih odloka OPN se spreminja in dopolnjuje vsebina tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, vsi grafični deli Občinskega prostorskega načrta Občne Zagorje ob Savi in vse določbe, ki določajo osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora, ostanejo nespremenjeni. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi se ne nanašajo na spremembo namenske rabe in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
3. člen
V skladu z določili tretjega odstavka 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju se predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavi na oglasni deski občine in na svetovnem spletu za vsaj petnajst dni, v tem času pa mora biti javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ter obrazložitev se javno razgrne v mansardi občinske zgradbe na naslovu Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ter javno objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si od 22. decembra 2014 do 12. januarja 2015.
V času javne objave je javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo, in sicer po pošti na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali po elektronski pošti na naslov obcina.zagorje@zagorje.si. Vse vložene pripombe na razgrnjeno gradivo morajo v naslovu/zadevi vsebovati ključno besedo »Pripombe na javno razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah OPN«.
4. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-5/2014-10
Zagorje ob Savi, dne 2. decembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost