Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3575. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2015, stran 10055.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11, 104/12, 46/13, 82/13, 101/13 in 38/14) in 110. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) izdaja župan Občine Sežana
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sežana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11, 104/12, 46/13, 82/13, 101/13 in 38/14; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 81/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca 2014. Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju 1. januar do 31. marec 2014 je znašal 3.532.227 evrov in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2014.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2014.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 124.499,64 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Občina se lahko v obdobju začasnega zadolževanja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-18/2014-4
Sežana, dne 27. novembra 2014
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost