Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3555. Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih, stran 9986.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za civilno letalstvo
P R A V I L N I K
o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa oznako državne pripadnosti, skupno in registrsko oznako ter druge oznake, način njihovega določanja in namestitve, glede na vrsto in kategorijo zrakoplova.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. balon je zrakoplov brez motornega pogona, lažji od zraka;
2. daljinsko pilotirani zrakoplov (RPA) je zrakoplov, ki med letenjem na krovu nima pilota, ki ga pilotira;
3. helikopter je zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže pretežno z reakcijo zraka na enega ali več rotorjev, ki jih poganja motor in se vrtijo na pretežno navpičnih oseh;
4. jadralno letalo je zrakoplov, težji od zraka, brez motornega pogona, ki pod danimi pogoji letenja pridobi vzgon predvsem zaradi aerodinamičnih reakcij na fiksno površino;
5. letalo je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi vzgon v letu predvsem od aerodinamičnih reakcij na njegove površine, ki se v danih pogojih letenja ne spreminjajo;
6. mahokrilec je zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže predvsem z reakcijo zraka na površine mahajočih kril;
7. mednarodni izvajalec dejavnosti je izvajalec, določen v 77. členu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokolu o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni list FLRJ-MP, št. 3-15/1954) (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija);
8. ognjevaren material je material, ki lahko zdrži vročino vsaj toliko ali še bolje kakor jeklo, kadar dimenzije tega materiala ali jekla ustrezajo določenemu namenu;
9. organ za registracijo skupne oznake je organ, ki vodi register, ki ne temelji na državi oziroma je njegov del, kjer je to potrebno, in v katerem je registriran zrakoplov mednarodnega izvajalca dejavnosti;
10. rotoplan je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže z reakcijo zraka na enega ali več rotorjev;
11. skupna oznaka je oznaka, ki jo Mednarodna organizacija za civilno letalstvo dodeli organu za registracijo zrakoplova mednarodnega izvajalca dejavnosti, ki ne temelji na državi;
12. zračna ladja je zrakoplov na motorni pogon, lažji od zraka;
13. zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino;
14. zrakoplov, lažji od zraka, je zrakoplov, ki leti predvsem zaradi svojega vzgona v zraku;
15. zrakoplov, težji od zraka, je vsak zrakoplov, ki v letu pridobiva vzgon predvsem od aerodinamičnih sil;
16. giroplan je zrakoplov, težji od zraka, pri katerem se vzgon doseže z reakcijo zraka na enega ali več rotorjev, ki se prosto vrtijo na pretežno navpičnih oseh.
3. člen
(razvrstitev zrakoplovov)
(1) Vrste zrakoplovov so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zrakoplov, ki ga ne upravlja pilot na krovu, se razvrsti kot zrakoplov brez posadke.
(3) Zrakoplov brez posadke vključuje proste balone brez posadk in daljinsko pilotirane zrakoplove.
4. člen
(oznaka državne pripadnosti, skupna in registrska oznaka)
(1) Oznaka državne pripadnosti ali skupna oznaka in registrska oznaka morata biti sestavljeni iz skupine znakov.
(2) Oznaka državne pripadnosti ali skupna oznaka mora biti pred registrsko oznako. Če je prvi znak registrske oznake črka ali številka, mora biti pred njim vezaj.
(3) Oznaka državne pripadnosti se izbere iz nabora nacionalnih simbolov, vključenih v radijske klicne znake, ki jih je državi registracije dodelila Mednarodna telekomunikacijska zveza. Oznaka državne pripadnosti se sporoči Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo.
(4) Skupna oznaka se izbere iz nabora simbolov, vključenih v radijske klicne znake, ki jih je Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo dodelila Mednarodna telekomunikacijska zveza.
(5) Registrska oznaka je sestavljena iz črk, številk ali kombinacije črk in številk, ki jo ob registraciji zrakoplova določi Agencija za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s to kombinacijo:
1. treh črk, s katero se zaznamuje zrakoplov, lažji ali težji od zraka, pri čemer niso dovoljene oznake, ki imajo drug pomen v zračnem prometu,
2. štirih številk, s katero se zaznamuje jadralno letalo, ter
3. treh črk in dveh številk, s katero se zaznamuje zrakoplov v izdelavi.
(6) Če se uporabijo črke za registrsko oznako, se ne uporabljajo kombinacije, ki jih je mogoče zamenjati s petmestnimi kombinacijami črk, uporabljenimi v II. delu Mednarodnega kodeksa signalov. Ne smejo se uporabljati trimestne kombinacije črk, ki se začnejo s črko Q, uporabljeno v Q kodi, in drugi podobni signali, ki se uporabljajo v sili (npr. SOS, XXX, PAN, TTT).
(7) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko agencija ob upoštevanju certifikacijskih standardov in drugih zahtev iz prilog k Čikaški konvenciji določi nadaljnjo delitev registrskih oznak za skupine zrakoplovov.
5. člen
(splošna zahteva glede mesta oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake)
Oznaka državne pripadnosti ali skupne oznake in registrska oznaka na zrakoplovu morata biti narisani ali pritrjeni s sredstvi, ki zagotavljajo podobno stopnjo obstojnosti. Oznake morajo biti ves čas čiste in vidne.
6. člen
(mesto oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake na zrakoplovu, ki je lažji od zraka)
(1) Oznake na zračni ladji morajo biti na trupu ali na površini smernega stabilizatorja. Na trupu morajo biti nameščene vzdolžno na vsaki njegovi strani in na njegovi zgornji površini na vzdolžni simetrali. Če so oznake na površini smernega stabilizatorja, morajo biti nameščene na vodoravnih in navpičnih smernih stabilizatorjih; oznake na vodoravnem smernem stabilizatorju morajo biti na desni polovici njegove zgornje površine in na levi polovici njegove spodnje površine z zgornjimi robovi črk in številk, obrnjenimi proti sprednjemu robu; oznake na navpičnem smernem stabilizatorju morajo biti nameščene na vsaki strani njegove spodnje polovice s črkami in številkami, ki so postavljene vodoravno.
(2) Oznake sferičnega balona, ki ni prosti balon brez posadke, morajo biti na dveh mestih diametralno ena nasproti druge. Njihova lega je ob največjem vodoravnem obsegu balona.
(3) Oznake nesferičnega balona, ki ni prosti balon brez posadke, morajo biti nameščene na obeh straneh. Njihova lega je ob največjem prečnem prerezu balona neposredno nad pritrdilnim trakom ali neposredno nad točkami, na katere so pritrjene nosilne vrvi košare.
(4) Stranske oznake zrakoplova, lažjega od zraka, ki ni prosti balon brez posadke, morajo biti vidne od strani in od tal.
(5) Oznake prostih balonov brez posadke morajo biti na identifikacijski ploščici iz 14. člena tega pravilnika.
7. člen
(mesto oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake na zrakoplovu, ki je težji od zraka)
(1) Oznake na zrakoplovu, težjem od zraka, morajo biti prikazane na:
1. krilu; Oznake morajo biti nameščene enkrat na spodnji površini strukture krila, in sicer na njeni levi polovici, razen če se ne raztezajo čez celotno spodnjo površino strukture krila. Kolikor je mogoče, so enako oddaljene od sprednjih in zadnjih robov kril. Zgornji robovi črk in številk so obrnjeni proti sprednjemu robu krila.
2. trupu (ali enakovredni strukturi) in navpičnih repnih površinah; Oznake morajo biti na obeh straneh trupa (ali enakovredne strukture) med krilom in repno površino ali pa na zgornjih polovicah navpičnih repnih površin. Na enojni navpični repni površini morajo biti napisane na obeh straneh. Če pa so napisane na več navpičnih repnih površinah, morajo biti nameščene na zunanjih straneh zunanjih površin.
(2) Če zrakoplov, težji od zraka, nima površin za postavitev oznak iz prejšnjega odstavka, se oznake namestijo tako, da je zrakoplov mogoče zlahka identificirati.
8. člen
(splošna zahteva glede velikosti oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake)
Črke in številke v vsaki posamezni skupini oznak morajo biti enake velikosti.
9. člen
(velikost oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake zrakoplova, lažjega od zraka)
(1) Velikost oznak na zrakoplovu, lažjem od zraka, ki ni prosti balon brez posadke, mora biti najmanj 50 cm.
(2) Velikost oznak, ki se nanaša na proste balone brez posadk, določi agencija, ob upoštevanju velikosti koristnega tovora, na katerega je pritrjena identifikacijska ploščica.
(3) Če zrakoplov, lažji od zraka, nima površin za namestitev oznak iz prvega odstavka tega člena, ali če so površine, ki bi oznake iz prvega odstavka tega člena omogočale, premajhne, agencija določi velikost teh oznak tako, da je zrakoplov mogoče zlahka identificirati.
10. člen
(velikost oznake državne pripadnosti, skupne in registrske oznake zrakoplova, težjega od zraka)
(1) Velikost oznak na krilih zrakoplova, težjem od zraka, mora biti najmanj 50 cm.
(2) Velikost oznak na trupu (ali na enakovredni strukturi) in na navpičnih repnih površinah zrakoplova, težjem od zraka, mora biti najmanj 30 cm.
(3) Če zrakoplov, težji od zraka, nima površin za namestitev oznak iz prvega in drugega odstavka tega člena, ali če so površine, ki bi oznake iz prvega in drugega odstavka tega člena omogočale, premajhne, agencija določi velikost teh oznak tako, da je zrakoplov mogoče zlahka identificirati.
11. člen
(vrsta znakov za oznako državne pripadnosti, skupne in registrske oznake)
(1) Črke so velike črke v latinici brez okraskov, številke pa so arabske številke, prav tako brez okraskov.
(2) Širina vsakega znaka, razen črke I in številke 1, ter dolžina vezajev sta v velikosti dveh tretjin višine znaka.
(3) Znaki in vezaji so iz polne črte in v barvi, ki je v kontrastu z barvo ozadja. Debelina črt mora biti eno šestino višine znaka.
(4) Med znaki je razmik, ki ne sme biti manjši od ene četrtine širine znaka. Vezaj v tem primeru predstavlja znak.
12. člen
(register oznak državne pripadnosti, skupnih in registrskih oznak)
Agencija ali organ za registracijo skupne oznake vodi register, ki za vsak zrakoplov, registriran s strani agencije ali organa za registracijo skupne oznake, vsebuje podatke, ki so zapisani v potrdilu o vpisu v register iz 13. člena tega pravilnika. Vpisi prostih balonov brez posadk v register morajo vsebovati datum, čas in lokacijo izpusta, podatke o vrsti balona in naziv operatorja.
13. člen
(potrdilo o vpisu v register)
(1) Potrdilo o vpisu v register je ves čas v zrakoplovu.
(2) Oblika potrdila o vpisu v register je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
(identifikacijska ploščica)
(1) Zrakoplov ima identifikacijsko ploščico, na kateri sta napisani vsaj njegova oznaka državne pripadnosti ali skupna oznaka in registrska oznaka. Ta ploščica mora biti narejena iz ognjevarne kovine ali drugega ognjevarnega materiala, ki ima primerne fizikalne lastnosti.
(2) Identifikacijska ploščica je nameščena na vidnem mestu ob glavnem vhodu v zrakoplov ali:
1. v primeru prostega balona brez posadke na vidnem mestu na zunanji strani koristnega tovora, in
2. v primeru daljinsko pilotiranega zrakoplova na vidnem mestu ob glavnem vhodu ali komori ali pa na vidnem mestu zunanjosti zrakoplova, če glavnega vhoda ali komore nima.
15. člen
(druge oznake)
(1) Zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, s katerima se zaznamujejo zrakoplovi, težji od zraka, morata biti najmanj velikosti 60 x 30 cm. Za vse druge vrste zrakoplovov mora biti zastava Republike Slovenije najmanj velikosti 35 x 18 cm.
(2) Na zrakoplovu morata biti zastavi Republike Slovenije in Evropske unije nameščeni na zgornji površini smernega stabilizatorja ali na drugem vidnem mestu. Razporeditev mora biti v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
16. člen
(odstranitev oznak)
Če se zrakoplov, ki je vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije, izbriše iz tega registra, mora imetnik potrdila iz 13. člena tega pravilnika hkrati z izbrisom iz registra, ki ga opravi agencija, z zrakoplova odstraniti oznako državne pripadnosti ali skupno oznako in registrsko oznako ter zastavi iz prejšnjega člena.
17. člen
(označevanje zrakoplova v izdelavi)
(1) Zrakoplovu v izdelavi se dodelita oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka.
(2) Na zrakoplovih v izdelavi poleg oznak iz prejšnjega odstavka ne sme biti drugih registrskih oznak, lahko pa je na njih ime ali logotip proizvajalca.
(3) Registrska oznaka, dodeljena zrakoplovu v izdelavi, se lahko uporablja od trenutka, ko je izdelava končana in so sestavljeni v funkcionalno celoto sestavni deli zrakoplova, na katerih so mesta za oznake državne pripadnosti in registrske oznake, za zrakoplov na motorni pogon pa od trenutka, ko se ta lahko premika z lastnim pogonom.
(4) Registrska oznaka zrakoplova v izdelavi se vpiše v dodatek k registru zrakoplovov Republike Slovenije pod pogoji, ki so določeni za vpis zrakoplova v register zrakoplovov Republike Slovenije.
18. člen
(označevanje zgodovinskega zrakoplova)
(1) Zgodovinski zrakoplov in dvojnik zrakoplova, ki izpolnjuje merila iz točke a) priloge II Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta ina Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013 z dne 8. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2013, str. 34), katerega konstrukcija je podobna originalnemu zrakoplovu, morata imeti oznako državne pripadnosti in registrsko oznako narisano ali pritrjeno na delih iz 5. do 11. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti velikost oznake državne pripadnosti in registrske oznake najmanj 15 cm.
19. člen
(izjeme)
(1) Oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka za jadralne zmaje in jadralna padala morata biti na identifikacijski nalepki, za daljinsko pilotirane zrakoplove z operativno maso, ki ne presega 150 kg, razen modelov, ki ne ogrožajo varnosti letenja, pa morata biti na identifikacijski ploščici.
(2) Vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso, vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg, mora imeti oznako državne pripadnosti in registrsko oznako narisani ali pritrjeni na delih iz 5. do 11. člena tega pravilnika. Velikost oznak mora biti sorazmerna velikosti zrakoplova, vendar ne sme presegati velikosti oznak iz 8. do 10. člena tega pravilnika.
(3) Zahteve iz tega pravilnika se ne nanašajo na meteorološke balone, ki se uporabljajo izključno za meteorološke namene, ali na brezpilotne proste balone brez obremenitve.
(4) Agencija lahko na podlagi vloge stranke dovoli namestitev oznake na drugo mesto od predpisanega in odstopanje od velikosti oznak, če to ne vpliva na varnost zračnega prometa in omogoča prepoznavanje oznak.
20. člen
(sprememba registrske oznake)
(1) Registrska oznaka je vezana na proizvajalca, tip in serijsko številko zrakoplova ter je ni dovoljeno spremeniti.
(2) Vmesna sprememba države registra zrakoplovov ne vpliva na registrsko oznako zrakoplova iz slovenskega registra.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-128/2013/29-00731203
Ljubljana, dne 10. novembra 2014
EVA 2013-2430-0029
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost