Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3558. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, stran 10018.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 179.m člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije izdaja Svet javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
T A R I F O
za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev, povračila stroškov in ceno storitve, ki jih Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) opravlja v skladu z določbami Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZLet) in predpisi Evropske unije in jih plačajo predlagatelji storitev (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
2. člen
(cena storitve)
(1) Vrednost posamezne storitve v tej tarifi je določena s številom točk. Vrednost ene točke v letu 2014 od dneva uveljavitve te tarife je 6 eurov (z besedo: šest eurov), v letu 2015 je 7 eurov (z besedo: sedem eurov), v letu 2016 je 8 evrov (z besedo: osem evrov), v letu 2017 je 9 evrov (z besedo: devet evrov) od leta 2018 naprej pa je 10 eurov (z besedo: deset eurov). Cena storitve se ugotovi tako, da se število točk posamezne storitve pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vsako leto se vrednost točke ponovno preveri, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet agencije s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. 1M – milijon
2. A1 – komercialni prevoz potnikov
3. A2 – komercialni prevoz tovora
4. AC – certifikat letališča (Airport Certificate)
5. Acceptance of Training Personnel – sprejemljivost osebja za izvajanje usposabljanja in nominiranih odgovornih oseb
6. AM – odgovorni vodja (Accountable manager)
7. AMC – center letalske medicine (Air Medical Center)
8. AME – pooblaščeni zdravnik letalske medicine (Air Medical Examiner)
9. AMS – oddelek za letalsko medicino (Air Medical Section)
10. AOC – spričevalo letalskega prevoznika (Air Operator Certificate)
11. APU – pomožni vir energije (Auxiliary Power Unit)
12. ARC – potrdilo o pregledu plovnosti (Airworthiness Review Certificate)
13. ATO – Odobrena organizacija za usposabljanje (Approved Training Organization)
14. ATPL(A) – dovoljenje prometnega pilota letal (Airline Transport Pilot Licence – Aeroplane)
15. ATPL (H) – dovoljenje prometnega pilota helikopterjev (Airline Transport Pilot Licence – Helicopter)
16. ATPL/IR (H) – dovoljenje prometnega pilota helikopterjev s pooblastilom za instrumentalno letenje (Airline Transport Pilot Licence/Instrument Rating – Helicopter)
17. AWOPS – operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti (All Weather Operations)
18. BITD – naprava za usposabljanje osnovnih postopkov v instrumentalnem letenju (Basic Instrument Training Device)
19. B-RNAV – osnovna področna navigacija (Basic Area Navigation)
20. CAA – Javna agencija za civilno letalstvo RS (Civil Aviation Agency of Slovenia)
21. CAMO – Organizacija za vodenje stalne plovnosti (Continued Airworthiness Management Organisation)
22. CAT – komercialni zračni transport (Commercial Air Transportation)
23. CAT I, II, III – kategorija natančnega prileta 1, 2, 3 (Category I, II, III)
24. CC – kabinsko osebje
25. CM – vodja sistema za zagotavljanje skladnosti (Complience Manager)
26. CPL(A) – dovoljenje poklicnega pilota letal (Commercial Pilot Licence – Aeroplane)
27. CPL(H) – dovoljenje poklicnega pilota helikopterjev (Commercial Pilot Licence – Helicopter)
28. CR(A) – pooblastilo za razred letal (Class Rating – Aeroplane)
29. CR(A) z IR – Pooblastilo za razred letal s pooblastilom za letenje po instrumentih (Class Rating – Aeroplane with Instrument Rating)
30. CRI(A) – Pooblastilo učitelja letenja za razred letal (Class Rating Instructor – Aeroplane)
31. Dangerous Goods – prevoz nevarnega blaga
32. Del-66 – Priloga III Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315, z dne 28. novembra 2003, str. 1)
33. Derogation – odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
34. Dry Lease – najem zrakoplova brez osebja
35. EASA – Evropska agencija za varnost v letalstvu (European Aviation Safety Agency)
36. EFB – elektronski sistem na letalu za prikaz in upravljanje informacij, potrebnih za let (Electronic Flight Bag)
37. ELA1 – lahki evropski zrakoplov (European Light Aircraft)
38. ELT – oddajnik v sili (Emergency Locator Transmitter)
39. EMS – medicinski prevozi v sili (Emergency Medical Services)
40. ETOPS – operacije povečanega doleta z dvomotornimi letali (Extended Twin Operations)
41. EUR – območje operacij – Evropa (Europe)
42. EVS – sistem za izboljšanje vidnosti (Enhanced Visual Sistems)
43. Examination Credit Report – poročilo o priznanju izpita
44. Exemption – izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
45. FCL – skupni letalski predpisi o izdaji licenc letalskemu osebju (Flight Crew Licensing)
46. FFS – simulator letenja (Full Flight Simulator)
47. FI – pooblastilo učitelja letenja (Flight Instructor Rating)
48. FNPT – naprava za usposabljanje letalskih in navigacijskih postopkov (Flight Navigation and Procedures Trainer)
49. GPL – dovoljenje pilota jadralnih letal (Glider Pilot Licence)
50. Helicopter Offshore Operations – operacije helikopterjev nad morjem
51. ICAO Article 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu – določa podlage za sklenitev sporazuma med državo registra in državo operaterja za prenos odgovornosti oziroma pristojnosti
52. Initial Safety Training – Cabin Crew – začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja
53. IR(A) – pooblastilo za letenje po instrumentih z letali (Instrument Rating – Aeroplane)
54. IR(H) – pooblastilo za letenje po instrumentih s helikopterji (Instrument Rating – Helicopter)
55. IR/ME (A) – pooblastilo za letenje po instrumentih z enomotornimi helikopterji (Instrument Rating/Multi Engine – Aeroplane)
56. IR/ME (H) – pooblastilo za letenje po instrumentih z večmotornimi helikopterji (Instrument Rating/Multi Engine – Helicopter)
57. IR/SE (A) – pooblastilo za letenje po instrumentih z enomotornimi letali (Instrument Rating/Single Engine – Aeroplane)
58. IR/SE (H) – pooblastilo za letenje po instrumentih z večmotornimi letali (Instrument Rating/Single Engine – Helicopter)
59. IRI – pooblastilo učitelja intrumentalnega letenja (Instrument Rating Instructor Rating)
60. JAA – Združeni letalski organi (Joint Aviation Authorities)
61. JAR – skupni letalski predpisi, ki jih izdajajo Združeni letalski organi (Joint Aviation Requirements)
62. JP – jadralno padalo
63. JZ – jadralni zmaj
64. LSA – lahko športno letalo (Light Sport Aeroplane)
65. LVTO – vzlet pri zmanjšani vidljivosti (Low Visibility Take-off)
66. MAPSC – maksimalno priznano število potniških sedežev (Maximum Approved Passenger Sitting Configuration)
67. MCCI – pooblastilo inštruktorja za delo v veččlanski posadki (Multi Crew Co-operation Course Instructor Authorisation)
68. MM – vodja vzdrževanja (Maintenance Manager)
69. MNPS – specifikacije minimalnih zahtev navigacije (Minimum Navigation Performance Specification)
70. MODE S – način delovanja transponderja (Mode Select – S)
71. MPA – letalo, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Aeroplane)
72. MPH – helikopter, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Helicopter)
73. MTO – Organizacija za izobraževanje s področja vzdrževanja (Maintenance Training Organisation)
74. MTOM – največja vzletna masa (Maximum Take-off Mass)
75. NPA – nenatančen prilet (Non Precision Approach)
76. OD – obratovalno dovoljenje
77. Organizacija po Delu 145 – vzdrževalna organizacija po Delu 145
78. Organizacija po Delu M/Poddelu F – vzdrževalna organizacija po Delu M/Poddelu F
79. Organizacija po Delu 21/Poddelu F – proizvodna organizacija (Production Organisation) po Delu 21/Poddelu F
80. Organizacija po Delu/21 Poddelu G – proizvodna organizacija (Production Organisation) po Delu 21/Poddelu G
81. OTD – druge naprave za usposabljanje (Other Training Device)
82. PA – natančen prilet (Precision Approach)
83. Pax – potniki (Passengers)
84. PGD – projekt za gradbeno dovoljenje
85. PPL(A) – dovoljenje zasebnega (športnega) pilota letal (Private Pilot Licence – Aeroplane)
86. PPL(H) – dovoljenje zasebnega (športnega) pilota helikopterjev (Private Pilot Licence – Helicopter)
87. P-RNAV – natančna področna navigacija (Precision Area Navigation)
88. Predlagatelj – fizična ali pravna oseba, ki je predlagatelj postopka za izvedbo storitev, oziroma stranka v postopku
89. Privilegij po Del 21 Poddel P – privilegij v povezavi z izdajo dovoljenja za letenje (Permit to fly)
90. Privilegij po Del M Poddel I – privilegij v povezavi s pregledom plovnosti (Airworthiness Review)
91. PT – pristajalna pristojbina
92. RNAV APCH – prilet s pomočjo področne navigacije (Area Navigation Approach)
93. RNP – zahtevana navigacijska zmogljivost (Required Navigation Performance)
94. RVSM – zmanjšanje standardnega vertikalnega razdvajanja (Reduced Vertical Separation Minimum)
95. Sea Pilot Transfers – transfer pilotov nad morjem
96. SEP – enomotorno batno letalo (Single Engine Piston)
97. SFI – pooblastilo simulatorskega inštruktorja (Synthetic Flight Instructor Authorisation)
98. SMS – sistem upravljanja varnosti (Safety Management System)
99. SPA – letalo, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Aeroplane)
100. SPH – helikopter, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Helicopter)
101. Steep Approach – strm prilet
102. STI – pooblastilo inštruktorja za usposabljanje na napravi za simulacijo letenja (Synthetic Training Instructor Aithorisation)
103. Technical Log – tehnična knjiga
104. TR – pooblastilo za tip (Type Rating)
105. TR MET(H)/SPH – pooblastilo za tip večmotornega turbinskega helikopterja, ki zahteva enočlansko posadko (Type Rating Multi Engine Turbine – Helicopter/Single-Pilot Helicopter)
106. TR MET(H)/SPH z IR – pooblastilo za tip večmotornega turbinskega helikopterja, ki zahteva enočlansko posadko s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating Multi Engine Turbine – Helicopter/Single-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
107. TR MPA – pooblastilo za tip letal, ki zahtevajo veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Aeroplane)
108. TR MPH – pooblastilo za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Helicopter)
109. TR MPH z IR – pooblastilo za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating Multi-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
110. TR SEP(H) – pooblastilo za tip enomotornih batnih helikopterjev (Type Rating Single Engine Piston – Helicopter)
111. TR SEP(H) z IR – pooblastilo za tip enomotornih helikopterjev s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating Single Engine Piston – Helicopter with Instrument Rating)
112. TR SET(H) – pooblastilo za tip enomotornih turbinskih helikopterjev (Type Rating Single Engine Turbine – Helicopter)
113. TR SET(H) z IR – pooblastilo za tip enomotornih turbinskih helikopterjev s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating Single Engine Turbine – Helicopter with Instrument Rating)
114. TR SPA – pooblastilo za tip letal, ki zahtevajo enega pilota (Type Rating Single-Pilot Aeroplane)
115. TR SPA z IR – pooblastilo za tip letal, ki zahtevajo enega pilota s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating Single-Pilot Aeroplane with Instrument Rating)
116. TRI – učitelj letenja za tip letala ali helikopterja (Type Rating Instructor Rating)
117. TRTO – Organizacija za šolanje letenja za vpis ratinga za tip letala ali helikopterja (Type Rating Training Organisation)
118. ULN – ultralahka letalna naprava
119. User Approval – odobritev uporabe
120. VFR – Pravila letenja pri zunanji vidljivosti (Visual Flight Rules)
121. VT – varnostna taksa
122. Wet Lease – najem zrakoplova z osebjem
123. WW – območje operacij – ves svet (World Wide)
4. člen
(opravljanje storitev v tujini)
V osnovno tarifo niso zajeti potni stroški opravljanja storitev v tujini, in sicer dejanski stroški izvedbe storitev v tujini (stroški potovanja, nastanitve, dnevnice in drugi stroški, ki so bili nujno potrebni za izvedbo naloge). Ti stroški se zaračunavajo stranki posebej, poleg plačila izvedbe neke storitve po tarifi po naslednji formuli:
Z = t + p + h,
pri čemer je:
Z = dolgovana tarifa,
t = tarifa, ki je določena za izvedeni postopek,
p = potni stroški,
h = čas, ki ga porabijo nadzorniki za prevoz, obračunan po trideset odstotni vrednosti urne postavke, določene v 33. členu te tarife.
5. člen
(način plačila)
(1) Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, na podračun št. IBAN SI56 0110 0600 0036 204, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, SWIFT BIC koda BSLJSI2X.
(2) Storitev iz te tarife je plačljiva v eurih. Predlagatelj zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača predlagatelj.
(4) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev in vračilu preveč plačanih tarif na svoji spletni strani.
6. člen
(izjema pri postopku certifikacije)
(1) Postopek certifikacije se lahko na zahtevo predlagatelja in s privolitvijo direktorja agencije izjemoma izvede tako, da je določeno toliko uslužbencev, da se postopek izvede v rokih, ki so krajši od običajnih rokov, ob uporabi ustaljenih postopkov agencije.
(2) Obračunana tarifa je v tem primeru izjemoma zvišana, da se v celoti pokrijejo stroški, glede na dejansko število dodatno opravljenih ur zunaj poslovnega časa agencije, ki jih ima agencija zaradi ugoditve tej posebni zahtevi. Urna postavka se zaračuna v skladu s 33. členom te tarife.
7. člen
(obveznosti predlagateljev in agencije pri postopkih plačila storitev)
(1) Zavezanec za plačilo tarife je predlagatelj, za katerega agencija opravi storitev iz 8. člena te tarife. Za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celoten znesek dolgovane tarife, razen če se agencija in predlagatelj ne dogovorita drugače. Agencija lahko tarifo obračuna v enem obroku, potem ko prejme zahtevo, ali na začetku letnega obdobja ali obdobja nadzora. Agencija lahko v primeru neplačila zavrne izdajo zadevnega certifikata ali ga prekliče, potem ko je predlagatelja o tem uradno obvestila.
(2) Če se vlogi ugodi se predlagatelju določi višina letne tarife, ki se predlagatelju zaračunava in poračunava za vsako trimesečno obdobje. V primeru spremenljivih letnih tarif pa se te obračunavajo za vsako trimesečno obdobje za nazaj, na podlagi podatkov, ki so jih predlagatelji dolžni posredovati agenciji. V primeru, da predlagatelj ne odda podatkov za izračun spremenljivih letnih tarif, se obračuna pavšal dvakratne povprečne vrednosti, ki izhaja iz predhodno obračunane spremenljive letne tarife prilagojene na predmetno število mesecev, ali če podatki niso na voljo oziroma podatki ne izkazujejo dejanskega stanja glede na trenutne razmere (naprimer sezona, flota letal, in podobno) agencija sama pridobi podatke na račun predlagatelja.
(3) Pri vseh postopkih certifikacije, za katere se plača tarifa, lahko agencija predlagatelju na zahtevo pošlje informativni izračun. Agencija informativni izračun spremeni, če se izkaže, da je postopek enostavnejši in hitrejši od sprva predvidenega, ali če je, ravno nasprotno, bolj zapleten in počasnejši od predvidevanj agencije.
(4) Če mora agencija prekiniti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev predlagatelja ali ker slednji ne spoštuje svojih obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil zahtevo, mora biti preostanek dolgovane tarife kot tudi vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj, ko agencija prekine svoje delo. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife. Ko na zahtevo predlagatelja agencija ponovno začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno prekinila iz razlogov iz prvega stavka tega odstavka, se ta postopek zaračuna kot nova zahteva.
(5) Če imetnik certifikata umakne ustrezni certifikat ali agencija certifikat prekliče, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne tarife, kot tudi vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali preklicu. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.
(6) Če agencija začasno odvzame certifikat, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane po načelu časovne porazdelitve, kot tudi vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali začasnem odvzemu. Če se certifikat pozneje obnovi, začne na dan obnovitve teči novo obdobje zaračunavanja.
(7) Druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe državnih organov, se financirajo v skladu z drugim odstavkom 179.m člena Zakona o letalstvu.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
8. člen
(financiranjenalog agencije in področja zaračunavanja storitev)
(1) S prihodki od tarif se financirajo naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora ter druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz pristojnosti agencije.
(2) Agencija zaračunava tarife na naslednjih področjih:
1. plovnost, certifikacija in register zrakoplovov,
2. licenciranje osebja,
3. letalske operacije,
4. letališča, vzletišča in ovire,
5. varovanje.
1. Plovnost, certifikacija in register zrakoplovov
9. člen
(plovnost zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede plovnosti zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije, do dva sestanka na sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je pri izvedbi vloge za plovnost zrakoplovov potrebno večje število sestankov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Zrakoplovi, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo uvrščeni v nacionalno bogastvo ali pa so z odlokom vlade ali lokalne skupnosti razglašeni za kulturni spomenik, plačajo samo 10 odstotkov vrednosti tarife.
(4) Za plovnost zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Storitev                | Tarifa |  Letna  |
|                    |(v točkah)|  tarifa |
|                    |     | (v točkah)|
+----------------------------------------+----------+-----------+
|          1.          |  2.  |   3.  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|I/A. PREGLED ZA IZDAJO POTRDILA O    |     |      |
|PREGLEDU PLOVNOSTI (1*)         |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Jadralna letala, jadralna letala z   |  14  |   /   |
|motorjem in baloni           |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg |  27  |   /   |
|MTOM                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 1201 do 2730 kg MTOM     |  36  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM     |  135  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM    |  450  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM   | 1.080  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM        | 1.800  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en   |  45  |   /   |
|motor                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM      |  180  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Zračne ladje              |  27  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|I/B. IZDAJA POTRDILA O PREGLEDU     |     |      |
|PLOVNOSTI NA PODLAGI PRIPOROČILA (2*)  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Jadralna letala, jadralna letala z   |  5   |   5   |
|motorjem in baloni           |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg |  5   |   5   |
|MTOM                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 1201 do 2730 kg MTOM     |  9   |   14  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM     |  14  |   54  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM    |  27  |   99  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM   |  45  |  171  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM        |  90  |  270  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en   |  9   |   18  |
|motor                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM      |  18  |   45  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Zračne ladje              |  5   |   5   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|I/C. PREGLED ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE |     |      |
|VELJAVNOSTI PLOVNOSTI DOKUMENTA ZA   |     |      |
|ANEKS II ZRAKOPLOVE           |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Motorni zmaj              |  18  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|ULN in drugi zrakoplovi         |  27  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|žirokopterji              |  35  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Brezpilotni zrakoplovi         |  42  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|I/D. DOVOLJENJE ZA LETENJE       |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Potrditev pogojev za letenje pred    |  5   |   /   |
|izdajo dovoljenja za letenje EASA (3*) |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Izdaja dovoljenja za letenje EASA (3*) |  5   |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Nacionalno dovoljenje za tehnični ali  |  5   |   /   |
|preizkusni let (3*)           |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Izdaja izvoznega spričevala ali izjava |  5   |   /   |
|o plovnosti letala za izvoz (3*)    |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|I/E. POTRDITEV PROGRAMA VZDRŽEVANJA   |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Jadralna letala, jadralna letala z   |  9   |   /   |
|motorjem in baloni           |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg |  14  |   /   |
|MTOM                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 1201 do 2730 kg MTOM     |  18  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM     |  45  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM    |  108  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM   |  207  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM        |  360  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en   |  27  |   /   |
|motor                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM      |  54  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Zračne ladje              |  9   |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Drugi zrakoplovi            |  23  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Potrditev spremembe programa      |     |      |
|vzdrževanja               |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Jadralna letala, jadralna letala z   |  5   |   /   |
|motorjem in baloni           |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg |  6   |   /   |
|MTOM                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 1201 do 2730 kg MTOM     |  7   |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM     |  11  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM    |  18  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM  |  36  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM        |  54  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en   |  9   |   /   |
|motor                  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM      |  12  |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Zračne ladje              |  5   |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Drugi zrakoplovi            |  9   |   /   |
+----------------------------------------+----------+-----------+
(1*) Enak pregled je za izdajo spričevala o plovnosti pri vpisu v register.
(2*) Letna tarifa se plača ne glede na način izdaje ARC (tudi v primeru, ko to stori CAMO) zaradi zagotavljanja M.B.303 za vse velike zrakoplove ter vse, ki se uporabljajo za CAT.
(3*) + pregled po tabeli za plovnost 1A (če je potrebno).
10. člen
(organizacija za vodenje stalne plovnosti – CAMO)
(1) Tarifa za izdajo certifikata vključuje dva sestanka na sedežu agencije, tri preglede priročnikov in dva pregleda organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Če je pri izvedbi vloge za vodenje stalne plovnosti potrebno večje število pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za organizacijo za vodenje stalne plovnosti veljajo naslednje tarife:
+--------------------------------------+----------+------------+
|Storitev               | Tarifa |  Letna  |
|                   |(v točkah)|  tarifa  |
|                   |     | (v točkah) |
+--------------------------------------+----------+------------+
|         1.         |  2.  |   3.   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|II/A. VODENJE STALNE PLOVNOSTI    |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Potrdilo po Del M poddel G (1*)    |  90  |   90   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Jadralna letala, jadralna letala z  |  9   |   9   |
|motorjem in baloni          |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|LSA in ELA1              |  9   |   9   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Ostala letala do 2730 kg MTOM     |  23  |   23   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM    |  45  |   45   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM   |  135  |   135  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM |  270  |   270  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM       |  540  |   540  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en  |  27  |   27   |
|motor                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM     |  72  |   72   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Zračne ladje             |  9   |   9   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|II/B. PRIVILEGIJ PO PODDELU I DELA M |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Jadralna letala, jadralna letala z  |  5   |   5   |
|motorjem in baloni          |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|LSA in ELA1              |  5   |   5   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Ostala letala do 2730 kg MTOM     |  11  |   11   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM    |  23  |   23   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM   |  68  |   68   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM |  135  |   135  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM       |  270  |   270  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en  |  13  |   13   |
|motor                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM     |  36  |   36   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Zračne ladje             |  5   |   5   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|II/C. PRIVILEGIJ PO PODDELU P DELA 21 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Jadralna letala, jadralna letala z  |  5   |   5   |
|motorjem in baloni          |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|LSA in ELA1              |  5   |   5   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Ostala letala do 2730 kg MTOM     |  11  |   11   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 2731 do 5700 kg MTOM    |  23  |   23   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM   |  68  |   68   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM  |  135  |   135  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Letala nad 70.000 kg MTOM       |  270  |   270  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Helikopterji do 3175 kg MTOM in en  |  14  |   14   |
|motor                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Helikopterji nad 3175 kg MTOM     |  36  |   36   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Zračne ladje             |  5   |   5   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|II/D. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO  |  45  |      |
|DEL M PODDEL G (1*)          |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Stalni nadzor po podizvajalcu     |  /   |   45   |
+--------------------------------------+----------+------------+
(1*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevan obseg pooblastila.
11. člen
(certifikacija zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede certifikacije zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije in drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za certifikacijo zrakoplovov potrebno večje število pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za certifikacijo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
+--------------------------------------+----------+------------+
|Storitev               | Tarifa |  Letna  |
|                   |(v točkah)|  tarifa  |
|                   |     | (v točkah) |
+--------------------------------------+----------+------------+
|         1.         |  2.  |   3.   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Izdaja nacionalnega spričevala    |  180  |   180  |
|projektivni organizaciji (1*)     |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Sprememba spričevala nacionalni    |  45  |   /   |
|projektivni organizaciji (2*)     |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Stalni nadzor po podizvajalcu     |  /   |   45   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Izdaja nacionalnega certifikata tipa |  792  |   180  |
|– certifikacija zrakoplova (atest)  |     |      |
|(3*)                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Priznanje nacionalnega certifikata  |  88  |   /   |
|tipa                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Velika sprememba nacionalnega     |  300  |   /   |
|certifikata tipa – certifikacija   |     |      |
|zrakoplova (atest) (8*)        |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Manjša sprememba nacionalnega     |  130  |   /   |
|certifikata tipa – certifikacija   |     |      |
|zrakoplova (atest)          |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Izdaja/potrditev dodatka nacionalnemu |  171  |   45   |
|certifikatu tipa (atestu) zrakoplova, |     |      |
|motorja, propelerja, padala, opreme  |     |      |
|(4*)                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Potrditev načrta spremembe ali    |  54  |   /   |
|popravila (5*)            |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Izdaja Mode S-kode in/ali sprememba  |  9   |   /   |
|podatkov o lastniku/ uporabniku    |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Izdaja ELT-kode in/ali sprememba   |  9   |   /   |
|podatkov o lastniku/ uporabniku    |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Spričevalo o hrupu (7*)        |  9   |   /   |
+--------------------------------------+----------+------------+
(1*) Vključuje dva pregleda na terenu in tri preglede priročnika ter druge dokumentacije.
(2*) Vključuje pregled na terenu in dva pregleda priročnika ter druge dokumentacije.
(3*) Vključuje štiri preglede na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete. Če je RS država nosilca, za to zaračunava letni pavšal, ker mora skrbeti za status tega zrakoplova in certifikat tipa.
(4*) Vključuje dva pregleda na terenu in pregled dokumentacije. Če je RS država nosilca, za to zaračunava letni pavšal, ker mora skrbeti za status tega dodatka certifikatu tipa.
(5*) Vključuje pregled na terenu.
(7*) Poleg tarife se zaračuna še pregled po tabeli za plovnost 1A (če je potrebno).
(8*) Vključuje dva pregleda na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
12. člen
(gradnja zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila proizvodne organizacije vključuje pregled dokumentacije in drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za gradnjo zrakoplovov potrebno večje število pregledov dokumentacije oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za gradnjo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
+--------------------------------------+----------+------------+
|Storitev               | Tarifa |  Letna  |
|                   |(v točkah)|  tarifa  |
|                   |     | (v točkah) |
+--------------------------------------+----------+------------+
|         1.         |  2.  |   3.   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Izdaja dovoljenja za amatersko    |  108  |   /   |
|gradnjo (1*)             |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za |  45  |   /   |
|amatersko gradnjo (2*)        |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Nacionalno dovoljenje za proizvodnjo |  315  |   315  |
|(3*)                 |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Sprememba nacionalnega dovoljenja za |  90  |   /   |
|proizvodnjo (4*)           |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Potrdilo po Delu 21 Poddel G (5*)   |  640  |   640  |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Sprememba potrdila 21G (6*)      |  260  |   /   |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Potrdilo po Delu 21 Poddel F –    |  380  |   380  |
|soglasje (7*)             |     |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Overitev Izjave o skladnosti     | 18 in  |   /   |
|                   | dejansko |      |
|                   |porabljen |      |
|                   | čas za |      |
|                   | nadzor |      |
|                   | izdelka |      |
|                   |(33. čl.) |      |
+--------------------------------------+----------+------------+
|Stalni nadzor po podizvajalcu     |  /   |   45   |
+--------------------------------------+----------+------------+
(1*) Vključuje pregled dokumentacije in štiri preglede na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(2*) Vključuje pregled na terenu vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(3*) Vključuje tri preglede dokumentov in dva pregleda na terenu.
(4*) Vključuje en pregled dokumentov in en pregled na terenu.
(5*) Vključuje tri preglede dokumentov in dva pregleda na terenu.
(6*) Vključuje en pregled dokumentov in en pregled na terenu.
(7*) Vključuje tri preglede dokumentov in dva pregleda na terenu.
13. člen
(vzdrževanje zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo certifikata vzdrževalni organizaciji vključuje dva sestanka na sedežu agencije, tri preglede priročnikov in dva pregleda organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Če je pri izvedbi vloge za vzdrževanje zrakoplovov potrebno večje število pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za vzdrževanje zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Storitev               |  Tarifa |  Letna  |
|                   | (v točkah)|  tarifa  |
|                   |      | (v točkah) |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|         1.         |   2.  |   3.   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|V/A. POTRDILO PO DEL 145 (2*) (4*)  |   90  |   90   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred A – zrakoplovi         |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A1 Letala od 5701 do 20.000 kg MTOM  |   90  |   90   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A1 Letala od 20.001 do 55.000 kg MTOM |  225  |  225   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A1 Letala od 55.001 do 100.000 kg MTOM|  450  |  450   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A1 Letala nad 100.000 kg MTOM     |  765  |  765   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A2 Letala do 5700 kg MTOM       |   36  |   36   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM in  |   54  |   54   |
|enomotorni              |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A3 Helikopterji z več motorji ali nad |   90  |   90   |
|3175 kg MTOM             |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A4 Zrakoplovi drugi kot A1, A2 ali A3 |   18  |   18   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred B – motorji          |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|B1 – turbinski motorji        |  135  |  135   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|B2 – batni motorji          |   36  |   36   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|B3 – APU               |  108  |  108   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred C – komponente razen      |      |      |
|kompletnega motorja ali APU      |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|C1 – C22 (1*)             |   14  |   14   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred D – Specializirane storitve  |   90  |   90   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Sprememba obsega potrdila po Del 145 |   45  |   /   |
|(2*)                 |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Stalni nadzor po podizvajalcu     |   /   |   45   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Potrditev nove lokacije linijske   |   35  |      |
|postaje                |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A1 in A3 nad 3175 kg MTOM (3*)    |   90  |   90   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A2, A3 do 3175 kg MTOM ali en motor  |   18  |   18   |
|ter A4 (3*)              |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|V/B POTRDILO PO DEL M PODDEL F    |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Potrdilo po Del M Poddel F (2*)    |   70  |   70   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred A – zrakoplovi         |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A2 Letala do 5700 kg MTOM       |   32  |   32   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM in  |   50  |   50   |
|enomotorni              |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A3 Helikopterji z več motorji ali nad |   81  |   81   |
|3175 kg MTOM             |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|A4 Zrakoplovi drugi kot A2 ali A3   |   9   |   9   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred B – motorji          |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|B1 – turbinski motorji        |  135  |  135   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|B2 – batni motorji          |   36  |   36   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|B3 – APU               |  108  |  108   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred C – komponente razen      |      |      |
|kompletnega motorja ali APU      |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|C1 – C22 (1*)             |   14  |   14   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Razred D1 – specializirane storitve  |   90  |   90   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Sprememba obsega potrdila po Del M  |   35  |   /   |
|Poddel F (2*)             |      |      |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Stalni nadzor po podizvajalcu     |   /   |   45   |
+--------------------------------------+-----------+------------+
(1*) Za vsak raiting.
(2*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevan obseg pooblastila.
(3*) Za vsako lokacijo.
(4*) če organizacija prosi samo za linijsko vzdrževanje se tarifa zmanjša za 50 %
14. člen
(izobraževalna organizacija – MTO)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede izobraževanja vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za izobraževalno organizacijo – MTO veljajo naslednje tarife:
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Storitev             | Tarifa  |  Letna  |
|                 |(v točkah) | tarifa  |
|                 |      |(v točkah) |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|        1.        |  2.   |  3.   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrdilo po Del 147       |  90   |  90   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev organizacije za    |  70   |  70   |
|opravljanje osnovnega      |      |      |
|usposabljanja po Del 147 (1*)  |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev organizacije za    |  50   |  50   |
|opravljanje usposabljanja za tip |      |      |
|po Del 147 (2*)         |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Sprememba potrdila organizacije |  70   |   /   |
|za opravljanje osnovnega     |      |      |
|usposabljanja po Del 147 z    |      |      |
|vpisom nove kategorije ali    |      |      |
|podkategorije (1*)        |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Sprememba potrdila organizacije |  50   |   /   |
|za opravljanje usposabljanja za |      |      |
|tip po Del 147 z vpisom novega  |      |      |
|tipa (2*)            |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev usposabljanja za tip, |      |      |
|ko ni spremembe na potrdilu   |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Letala do 5700 kg MTOM in    |  45   |  45   |
|enomotorni helikopterji (3*)   |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Letala nad 5700 kg MTOM in    |  77   |  77   |
|večmotorni helikopterji (3*)   |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrdilo organizacije za     |  70   |  70   |
|usposabljanje na podlagi     |      |      |
|nacionalnih predpisov      |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Kategorija v organizaciji za   |  50   |  50   |
|usposabljanje, potrjeni na    |      |      |
|podlagi nacionalnih predpisov  |      |      |
|(4*)               |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Sprememba potrdila organizacije |  50   |   /   |
|za usposabljanje, potrjeni na  |      |      |
|podlagi nacionalnih predpisov  |      |      |
|(vpis dodatne kategorije) (4*)  |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev programa za modul   |  45   |  45   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Stalni nadzor po podizvajalcu  |   /   |  45   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Pregled in potrditev MTOE (5*)  |  150  |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
(1*) Za eno kategorijo ali podkategorijo.
(2*) Za en tip in eno lokacijo v eni kategoriji.
(3*) Računa se za dodano spričevalo za vsak tip.
(4*) Za vsako kategorijo za eno lokacijo.
(5*) Vsebuje pregled dokumentacije in pregled na terenu
15. člen
(licence letalsko tehničnega osebja po Del-66)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo certifikata vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata ali opravljanje izpita za vpis tipa letala.
(2) Za licence za letalsko tehnično osebje po Del-66 veljajo naslednje tarife:
+-------------------------------+----------------------+
|Storitev            |    Tarifa    |
|                |   (v točkah)   |
+-------------------------------+----------------------+
|       1.        |     2.     |
+-------------------------------+----------------------+
|Konverzija v Part 66 iz    |     14     |
|nacionalnih privilegijev    |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Potrditev Examination Credit  |     113     |
|Report             |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Izdaja licence (1*)      |     20     |
+-------------------------------+----------------------+
|Izdaja licence zaradi vpisa  |     19     |
|nove kategorije, podkategorije |           |
|ali izbrisa omejitve (2*)   |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Izdaja licence zaradi vpisa  |     14     |
|novega tipa (3*)        |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Izdaja licence zaradi     |      9     |
|podaljšanja veljavnosti    |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Opravljanje izpita za     |     38     |
|pridobitev kategorije (4*)   |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Opravljanje izpita za vpis   |           |
|tipa              |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Letala do 5700 kg MTOM in   |     87     |
|enomotorni helikopterji (5*)  |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Letala nad 5700 kg MTOM in   |     174     |
|drugi helikopterji (5*)    |           |
+-------------------------------+----------------------+
|Drugi zrakoplovi (5*)     |     87     |
+-------------------------------+----------------------+
(1*) Prva izdaja z vpisom ene kategorije.
(2*) Velja za eno kategorijo, podkategorijo ali omejitev.
(3*) Velja za en tip.
(4*) Velja za en modul.
(5*) Velja za en tip.
16. člen
(register zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo certifikata o vpisanosti vključuje pregled dokumentacije in vpis zrakoplova v register zrakoplovov ali izpis iz tega registra.
(2) Za register zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
+----------------------------------------+----------------------+
|Storitev                |    Tarifa    |
|                    |   (v točkah)   |
+----------------------------------------+----------------------+
|          1.          |     2.     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Rezervacija registrske oznake      |     15     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Rezervacija registrske oznake na željo |     450     |
|stranke                 |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Začasni vpis v register         |     14     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Vpis letala v register za zrakoplove do |     15     |
|2750 kg MTOM (1*)            |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Vpis letala v register za zrakoplove nad|     23     |
|2750 kg MTOM (1*)            |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Sprememba lastništva ali uporabnika (1*)|     23     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Sprememba podatkov lastnika ali     |      9     |
|uporabnika (1*)             |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Izpis letala iz registra za zrakoplove |     13     |
|do 2750 kg MTOM (2*)          |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Izpis letala iz registra za zrakoplove |     20     |
|nad 2750 kg MTOM (2*)          |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Potrdilo o nevpisanosti v register   |      7     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Posredovanje podatkov iz registra (3*) |      5     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Vpis v bremenski list          |     18     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Izpiski iz lastninskega in bremenskega |      9     |
|lista                  |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Preverjanje lease agreement, odločba o |     18     |
|odobritvi podaljšanja najemne pogodbe  |           |
+----------------------------------------+----------------------+
(1*) Vključuje izdajo certifikata o vpisanosti.
(2*) Vključuje potrdilo o nevpisanosti.
(3*) Tarifa se zaračuna samo za neupravne namene.
17. člen
(drugo)
(1) Tarifa vključuje pregled dokumentacije ter potrditev pogodb in drugih dokumentov.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za potrditev pogodb in nakup knjižic veljajo naslednje tarife:
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Storitev             | Tarifa (v |  Letna  |
|                 | točkah) | tarifa (v |
|                 |      | točkah) |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|        3.        |  4.   |   5.  |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev pogodb (1*)      |  23   |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev pogodbe po ICAO 83.a  |  450  |  450  |
|členu (1*), če sprejmemo nadzor |      |      |
|nad zrakoplovom iz tujega    |      |      |
|registra             |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev pogodbe po ICAO 83.a  |  180  |   45  |
|členu (1*), če predamo nadzor  |      |      |
|drugi državi           |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev Technical Log     |  14   |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev podaljšanja resursa  |  100  |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Potrditev vodilnega osebja v   |   9   |   /   |
|potrjenih organizacijah (EASA  |      |      |
|Form 4) (2*)           |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Razne odločbe, potrdila,     |   9   |   /   |
|odobritve itd. (3*)       |      |      |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Izdaja duplikata dokumenta    |   5   |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Tehnična knjiga zrakoplova    |   1   |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Tehnična knjiga motorja     |  1,5  |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Tehnična knjiga propelerja    |   1   |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Operativni dnevnik zrakoplova  |   1   |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
|Knjiga balona          |  1,5  |   /   |
+---------------------------------+-----------+-----------+
(1*) Dodatno se zaračunajo stroški, ki so nastali ob morebitnem pregledu.
(2*) Za vsako nominirano funkcijo. Intervju na sedežu agencije.
(3*) Vključeno do dve uri dela. Ostalo se zaračuna po ceniku plovnosti 1A (če je potrebno).
2. Licenciranje osebja
18. člen
(piloti letal, helikopterjev, jadralnih letal in balonov)
(1) Tarifa za pilote letal, helikopterjev, jadralnih letal in balonov vključuje teoretični izpit, praktično oziroma strokovno preverjanje z izpraševalcem in izdajo, podaljšanje ali obnovo listine (certifikata oziroma licence, ratinga, pooblastila).
(2) Ob prijavi na posamezni teoretični izpitni rok plača kandidat število prijavljenih izpitnih pol. Popravni izpit se plača po tarifi za izpitno polo.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife glede na število prijavljenih izpitnih pol. V primeru odpovedi od izpitnega roka pred pričetkom izpita, se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. V kolikor kandidat predhodno ne odpove udeležbe na izpitu se mu že plačana tarifa ne vrne.
(3) Za teoretični izpit velja naslednja tarifa:
+------------------+----------+-----------+
|Storitev     | Število | Tarifa po |
|         | izpitnih | izpitni |
|         |  pol  |  poli  |
|         |     | (v točkah)|
+------------------+----------+-----------+
|    1.    |  2.  |   3.  |
+------------------+----------+-----------+
|Licenca/Rating*  |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|LAPL(A)/(H)/(S)/ |9 izpitnih|  1,4  |
|(B)        |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
|PPL(A)/(H)/(S)/(B)|9 izpitnih|  1,4  |
|         |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
|CPL(A)/(H)    |13    |  2,3  |
|         |izpitnih |      |
|         |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
|ATPL(A)      |14    |  3,6  |
|         |izpitnih |      |
|         |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
|ATPL (H)     |13    |  3,6  |
|         |izpitnih |      |
|         |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
|ATPL/IR (H)    |14    |  3,6  |
|         |izpitnih |      |
|         |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
|IR(A)/(H)     |7 izpitnih|  3,2  |
|         |pol    |      |
+------------------+----------+-----------+
(4) Če podaljšanje ratinga ali pooblastila opravlja izpraševalec, ki je v sestavi letalskega prevoznika s certifikatom AOC, se tarifa za praktično preverjanje zniža za 40 odstotkov. Letalski prevoznik mora od agencije pridobiti soglasje za znižanje tarife. Letalski prevoznik mora poleg navedenega dokazati, da ima sistematizirano delovno mesto izpraševalcev in da izpraševalci prejemajo ustrezno finančno nadomestilo za delo izpraševalca.
(5) Za praktično, strokovno preverjanje in oceno usposobljenosti z izpraševalcem velja naslednja tarifa:
+-------------------------------------+-------------+
|Storitev               | Tarifa za |
|                   |  izdajo,  |
|                   | podaljšanje |
|                   | in obnovo |
|                   | (v točkah) |
|                   |  (*1)   |
+-------------------------------------+-------------+
|      1.            |   2.   |
+-------------------------------------+-------------+
|Licenca/Rating/Pooblastilo/Certifikat|       |
+-------------------------------------+-------------+
|LAPL(A)/(H)/(S)/(B)         |   14   |
+-------------------------------------+-------------+
|PPL (A)/(H) /(S)/(B)         |   20   |
+-------------------------------------+-------------+
|CPL (A)/(H)             |   22   |
+-------------------------------------+-------------+
|ATPL (A)/(H) /MPL(A)         |   41   |
+-------------------------------------+-------------+
|IR/SE (A)/(H)            |   18   |
+-------------------------------------+-------------+
|IR/ME (A)/(H)            |   21   |
+-------------------------------------+-------------+
|CR (A) /TMG             |   16   |
+-------------------------------------+-------------+
|CR (A) z IR             |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR SPA                |   24   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR SPA z IR             |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR MPA                |   48   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR SEP(H)              |   21   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR SEP(H) z IR            |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR SET(H)              |   21   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR SET(H) z IR            |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|TR MET(H), z MTOM vključno      |   32   |
|do 3175 kg              |       |
+-------------------------------------+-------------+
|TR MET(H) z IR, z MTOM        |   39   |
|vključno do 3175 kg         |       |
+-------------------------------------+-------------+
|TR MET(H), z MTOM nad 3175      |   41   |
|kg                  |       |
+-------------------------------------+-------------+
|TR MET(H) z IR, z MTOM nad      |   48   |
|3175 kg               |       |
+-------------------------------------+-------------+
|FI (A)/(H) /(S)/(B)         |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|IRI (A)/(H)             |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|CRI (A)               |   23   |
+-------------------------------------+-------------+
|MI(A)/FTI              |   25   |
+-------------------------------------+-------------+
|TRI SPA/SPH             |   23   |
+-------------------------------------+-------------+
|TRI MPA/MPH             |   32   |
+-------------------------------------+-------------+
|SFI, STI, MCCI (A)/(H)        |   27   |
+-------------------------------------+-------------+
|Ohranitev privilegijev        |   20   |
|(S)/(B)               |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Ohranitev privilegijev        |   16   |
|LAPL(A)/(H)/(S)/(B)         |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Razširitev privilegijev na      |   22   |
|komercialni zračni prevoz      |       |
|ali prevoz potnikov (S)/       |       |
|(B)                 |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Razširitev na drugi razred      |   16   |
|balonov               |       |
+-------------------------------------+-------------+
|MR                  |   28   |
+-------------------------------------+-------------+
|FTR                 |   32   |
+-------------------------------------+-------------+
|Muzejski, nekdanji vojaški      |   21   |
|in podobni zrakoplovi        |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Prva izdaja/obnova          |   50   |
|pooblastila za            |       |
|izpraševalca, vključno z       |       |
|dodeljeno vlogo           |       |
|izpraševalca             |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Podaljšanje/razširitev        |   25   |
|pooblastila izpraševalca z      |       |
|novo vlogo izpraševalca       |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Test znanja angleškega        |   16   |
|jezika za vpis stopnje        |       |
|znanja                |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Angleški jezik (R/T –        |   5   |
|radiotelefonija)           |       |
+-------------------------------------+-------------+
|Intervju za priznanje tuje      |   7   |
|listine o znanju           |       |
|angleškega jezika za vpis      |       |
|stopnje znanja            |       |
+-------------------------------------+-------------+
(*1) Za podaljšanje ratinga brez praktičnega preverjanja strokovne usposobljenosti znaša tarifa 4 točke.
(6) Tarifa za izdajo licence, ratinga, pooblastila ali drugega upravnega dejanja v zvezi z licenco za pilote letal in helikopterjev se zaračunava vsakič, ko se v zvezi s tem zahteva postopek organa.
(7) Za podaljšanje ratinga na terenu z vpisom v licenco s strani izpraševalca se zaračunava tarifa v vrednosti 3 točk.
(8) Za postopek izdaje licence, ratinga, pooblastila oziroma drugega postopka v zvezi z licenco za pilote letal in helikopterjev velja naslednja tarifa:
+----------------------------------+-------------+
|Storitev             | Tarifa za |
|                 | izdajo/vpis |
|                 | (v točkah) |
|                 |  (*1)   |
+----------------------------------+-------------+
|      1.          |   2.   |
+----------------------------------+-------------+
|Licence              |       |
+----------------------------------+-------------+
|LAPL(A)/(H)/(S)/(B)        |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|PPL (A)/(H) /(S)/(B)       |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|CPL (A)/(H)            |   7   |
+----------------------------------+-------------+
|ATPL (A)/(H) /MPL(A)       |   9   |
+----------------------------------+-------------+
|Rating              |       |
+----------------------------------+-------------+
|IR                |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|CR (A)              |   4   |
+----------------------------------+-------------+
|TR SPA              |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|TR SPH              |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|TR MPA              |   9   |
+----------------------------------+-------------+
|TR MPH              |   9   |
+----------------------------------+-------------+
|FI/IRI/CRI/TRI/SFI/MCCI/STI/MI/FTI|   5   |
+----------------------------------+-------------+
|Nočno letenje           |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|Akrobatsko letenje        |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|Vleka jadralnih          |   5   |
|letal/reklamnih sporočil     |       |
+----------------------------------+-------------+
|Muzejski, nekdanji vojaški    |   4   |
|in podobni zrakoplovi       |       |
+----------------------------------+-------------+
|Potrdila in privilegiji      |       |
+----------------------------------+-------------+
|Vpis razširitve          |   5   |
|privilegija licence,       |       |
|potrdila ali ratinga       |       |
+----------------------------------+-------------+
|Izbris omejitve licence      |   5   |
|ali potrdila           |       |
+----------------------------------+-------------+
|Vpis stopnje znanja        |   5   |
|angleškega jezika         |       |
+----------------------------------+-------------+
|Vpis angleške           |   5   |
|radiotelefonije (R/T)       |       |
+----------------------------------+-------------+
|Drugo               |       |
+----------------------------------+-------------+
|Zamenjava države izdaje      |   15   |
|licence              |       |
+----------------------------------+-------------+
|Ponovna izdaja licence      |   7   |
+----------------------------------+-------------+
|Verifikacija licence       |   7   |
+----------------------------------+-------------+
|Validacija tuje licence      |   13   |
+----------------------------------+-------------+
|Vpis teorije ATPL (A)/(H)     |   5   |
+----------------------------------+-------------+
|Potrditev tujega         |   7   |
|izpraševalca           |       |
+----------------------------------+-------------+
(*1) Pri izdaji licence se opusti tarifa za prvi vpis ratinga za razred ali tip zrakoplova, na katerem se je opravljal izpit za izdajo licence.
19. člen
(letalsko in drugo strokovno osebje)
(1) Tarifa za letalsko in drugo strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife za teoretične izpite. V primeru odpovedi od izpitnega roka pred pričetkom izpita, se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. V kolikor kandidat predhodno ne odpove udeležbe na izpitu se mu že plačana tarifa ne vrne.
(2) Če se za licence letalskega in drugega strokovnega osebja zahteva znanje angleškega jezika ali angleškega jezika R/T – radiotelefonija, veljajo tarife iz prejšnjega člena.
(3) Za letalsko osebje veljajo naslednje tarife:
– za teoritične izpite
+--------------------------+-------------+
|Storitev         | Tarifa za |
|             |  izpit  |
|             | (v točkah) |
+--------------------------+-------------+
|      1.      |   2.   |
+--------------------------+-------------+
|Licenca          |       |
+--------------------------+-------------+
|Pilot ULN         |   9   |
+--------------------------+-------------+
|Padalec          |   9   |
+--------------------------+-------------+
|Jadralni padalec JP    |   9   |
+--------------------------+-------------+
|Jadralni zmaj JZ     |   9   |
+--------------------------+-------------+
|Pooblastila        |       |
+--------------------------+-------------+
|Izpit za pridobitev    |   9   |
|pooblastila        |       |
+--------------------------+-------------+
– za praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo:
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Storitev      | Tarifa za |  Tarifa za |  Tarifa za |
|          |  izdajo  |  izdajo  |  obnovo  |
|          |  licence  |pooblastila (v| (v točkah) |
|          | (v točkah) |  točkah)  |       |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|    1.     |   2.   |   3.   |   4.   |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Licenca      |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Pilot ULN     |   9   |    7   |    9   |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Padalec      |   9   |    7   |    9   |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Jadralni padalec  |   9   |    7   |    9   |
|JP         |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Jadralni zmaj JZ  |   9   |    7   |    9   |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Pooblastila    |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Vsako pooblastilo |   /   |    7   |    9   |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
– za izdajo listine:
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Storitev     |  Tarifa za |  Tarifa za |  Tarifa za |
|         |  izdajo  |podaljšanje (v|  obnovo  |
|         | (v točkah) |  točkah)  | (v točkah) |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|    1.    |   2.   |   3.   |   4.   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Licenca      |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Pilot ULN     |    5   |    4   |    5   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Padalec      |    5   |    4   |    5   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Jadralni padalec |    5   |    4   |    5   |
|JP        |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Jadralni zmaj JZ |    5   |    4   |    5   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Pooblastila    |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Vsako pooblastilo |    3   |    2   |    3   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
(4) Za drugo strokovno osebje veljajo naslednje tarife:
– za teoretične izpite:
+--------------------------+-------------+
|Storitev         | Tarifa za |
|             |  izpit  |
|             | (v točkah) |
+--------------------------+-------------+
|      1.      |   2.   |
+--------------------------+-------------+
|Licenca          |       |
+--------------------------+-------------+
|Kabinsko osebje Potrdilo |   7   |
|kabinskega osebja     |       |
+--------------------------+-------------+
|Letalski dispečer     |   9   |
+--------------------------+-------------+
|Pooblastilo        |       |
+--------------------------+-------------+
|Izpit za pridobitev    |   5   |
|pooblastila        |       |
+--------------------------+-------------+
– za izdajo listin:
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Storitev     |  Tarifa za |  Tarifa za |  Tarifa za |
|         |  izdajo  | podaljšanje |  obnovo (v |
|         | (v točkah) | (v točkah) |  točkah)  |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|    1.    |   2.   |   3.   |   4.   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Licenca      |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Kabinsko osebje  |    5   |    4   |    5   |
|Potrdilo     |       |       |       |
|kabinskega osebja |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Letalski dispečer |    5   |    4   |    5   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Pooblastila    |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Vsako pooblastilo |    3   |    2   |    3   |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Drugo       |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Verifikacija   |    7   |    /   |    /   |
|licence      |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Izbris omejitve iz|    5   |    /   |    /   |
|licence      |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
20. člen
(letalske šole)
(1) Prva izdaja dovoljenja za delo letalski šoli vključuje preverjanje izpolnjevanja pogojev, meril in standardov v skladu z veljavnimi predpisi ter do dva pregleda na terenu.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim dovoljenjem – certifikatom in vključuje do dva nadzora na terenu letno ter pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov. Revizija priročnikov, ki ni izvedena v skladu s standardi glede priprave revizij ali obseg revizije zahteva spremembo celotnega priročnika se obračuna posebej po tarifi za spremembo dovoljenja (C).
(3) Letna tarifa obsega tudi podaljšanje veljavnosti dovoljenja – certifikata, kjer se ne izda certifikat s stalno veljavnostjo.
(4) Za letalske šole veljajo naslednje tarife:
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naziv postopka  |  (A)*  |  (B)  |  (C)**  |  (D)** |
|         |  Prva  |  Letna  | Sprememba | Dodatni |
|         |izdaja (v |pristojbina| dovoljenja| modul (v |
|         | točkah) |(v točkah) | (v točkah)| točkah) |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|    1.    |  2.  |  4.   |   5.  |  6.  |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Letalske     |     |      |      |     |
|organizacije   |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|ATO kat. 1 (1*) |  160  |  80   |   30  |  10  |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|ATO kat. 2 (2*) |  140  |  60   |   30  |  10  |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|ATO kat. 3 (3*) |  60  |  30   |   15  |   5  |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Druge letalske  |  60  |  30   |   15  |   5  |
|šole (4*)    |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Izdaja      |     |      |      |     |
|dovoljenja za  |     |      |      |     |
|uporabo na    |     |      |      |     |
|podlagi tujega  |     |      |      |     |
|dovoljenja***  |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  14  |   /   |   /   |   /  |
|simuliranje   |     |      |      |     |
|letenja (FFS)  |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  7   |   /   |   /   |   /  |
|poučevanje    |     |      |      |     |
|letenja (FNPT I |     |      |      |     |
|in FNPT II)   |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  4   |   /   |   /   |   /  |
|poučevanje    |     |      |      |     |
|letenja (BITD in |     |      |      |     |
|OTD)       |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Izdaja      |     |      |      |     |
|dovoljenja za  |     |      |      |     |
|kvalifikacijo  |     |      |      |     |
|naprave     |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  250  | 40 (125  |   30  |   /  |
|poučevanja    |     |  )****  |      |     |
|letenja, FNPT I |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  350  | 50 (175  |   40  |   /  |
|poučevanja    |     |  )****  |      |     |
|letenja, FNPT II |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  400  | 60 (200  |   50  |   /  |
|poučevanja    |     |  )****  |      |     |
|letenja, FNPT II |     |      |      |     |
|(MCC)      |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Naprava za    |  40  |10 (20)****|   5   |   /  |
|poučevanje    |     |      |      |     |
|letenja, BITD in |     |      |      |     |
|OTD       |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Drugo      |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Odobritev    |  18  |   /   |   /   |   /  |
|priročnikov   |     |      |      |     |
|usposabljanja za |     |      |      |     |
|posebne primere |     |      |      |     |
|(5*)       |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Odobritev    |  5   |   /   |   /   |   /  |
|osvežitvenega  |     |      |      |     |
|usposabljanja za |     |      |      |     |
|obnovitev    |     |      |      |     |
|ratinga ali   |     |      |      |     |
|pooblastila   |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
* Ob prvi izdaji in podaljšanju se plača tudi letna pristojbina.
** Dodatna vrsta ali program usposabljanja, dodatni modul.
*** Tarifa za izdajo certifikata ustreznosti (administrativni postopek). Stroški izvedbe pregleda in certificiranja se obračunajo glede na dejansko nastale stroške.
**** z obnovo kvalifikacije.
(1*) Kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b) z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C) pri tarifi za prvo izdajo. Pri letni tarifi se za vsak dodatni modul poleg osnovnega, plača (D).
(2*) Ne – kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za CPL, ATPL, MPL in pripadajoče ratinge ali certifikate z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C) pri tarifi za prvo izdajo. Pri letni tarifi se za vsak dodatni modul poleg osnovnega, plača (D).
(3*) Ne – kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za LAPL, PPL, BPL, SPL in pripadajoče ratinge ali certifikate z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C) pri tarifi za prvo izdajo. Pri letni tarifi se za vsak dodatni modul poleg osnovnega, plača (D).
(4*) Z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C). Pri letni tarifi se za vsak dodatni modul poleg osnovnega, plača (D).(velja za šole, ki niso v obsegu EASA Uredbe)
(5*) Na primer odobritev seminarja za učitelje letenja, enkratnega posebnega usposabljanja ipd.
21. člen
(zdravniški pregledi in zdravniška spričevala)
(1) Tarifa vključuje storitve za pridobitev dovoljenja za izvajanje letalskih zdravniških pregledov in izdaje zdravniških spričeval.
(2) Za izvajanje letalskih zdravniških pregledov in izdajo zdravniških spričeval velja naslednja tarifa:
+--------------------------+-------------+
|Storitev         | Tarifa za |
|             | prvo izdajo |
|             | dovoljenja |
|             | (v točkah) |
+--------------------------+-------------+
|      1.      |   2.   |
+--------------------------+-------------+
|Kategorija        |       |
+--------------------------+-------------+
|AMC (*1)         |   290   |
+--------------------------+-------------+
|AME – I. razred + ostala |   75   |
|spričevala letalskega in |       |
|strokovnega osebja    |       |
+--------------------------+-------------+
|AME – II. razred + ostala |   45   |
|spričevala letalskega in |       |
|strokovnega osebja    |       |
+--------------------------+-------------+
*1 Pooblaščeni za I., II. in III. kategorijo + ostala spričevala letalskega in strokovnega osebja.
(3) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom, posredovanje potrebnih listin (na primer obrazcev, vprašalnikov) ter seznanitev z morebitnimi spremembami predpisov. Letna tarifa obsega tudi podaljšanje veljavnosti dovoljenja – certifikata. Pri določitvi letne tarife za tekoče leto se upošteva število opravljenih zdravniških pregledov v preteklem letu po spodnji preglednici.
+--------------------------+-------------+
|Storitev         | Letna tarifa|
|             | (v točkah) |
+--------------------------+-------------+
|      1.      |   2.   |
+--------------------------+-------------+
|Število opravljenih    |       |
|pregledov         |       |
|v preteklem letu     |       |
+--------------------------+-------------+
|do 20 pregledov      |   15   |
+--------------------------+-------------+
|do 50 pregledov      |   36   |
+--------------------------+-------------+
|do 100 pregledov     |   72   |
+--------------------------+-------------+
|do 200 pregledov     |   143   |
+--------------------------+-------------+
|do 300 pregledov     |   215   |
+--------------------------+-------------+
|do 400 pregledov     |   286   |
+--------------------------+-------------+
|do 500 pregledov     |   358   |
+--------------------------+-------------+
|nad 500 pregledov     |   429   |
+--------------------------+-------------+
22. člen
(drugo)
(1) Tarifa vključuje izdajo knjižic letenja, knjige učencev in izdajo duplikata.
(2) Za izdajo knjižic veljajo naslednje tarife:
+--------------------------+-------------+
|Vrsta artikla       | Tarifa (v |
|             |  točkah)  |
+--------------------------+-------------+
|      1.      |   2.   |
+--------------------------+-------------+
|Knjižica letenja     |   1,5   |
+--------------------------+-------------+
|Knjiga učencev      |   4   |
+--------------------------+-------------+
|Kateri koli dokument,   |   5   |
|potrdilo, izpis, duplikat |       |
|na zahtevo stranke    |       |
+--------------------------+-------------+
3. Letalske operacije
23. člen
(spričevalo letalskega prevoznika – AOC)
(1) Postopek za izdajo spričevala letalskega prevoznika zajema do osem ur strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov, drugi pregled dokumentacije in do šest ogledov na terenu.
(2) Osnovna tarifa se vplača ob vložitvi prošnje za AOC in je določena glede na tip(e)/ razrede zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Tip zrakoplova opredeljuje kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1; na osnovi tega določimo tarifo v stolpcih 2 in 3 iste preglednice iz petega odstavka tega člena. Tarifa ob prvi izdaji AOC vključuje tudi potrditev odgovornih oseb in osebja za usposabljanje.
(3) Za spričevalo letalskega prevoznika – AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Osnovna tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za najtežji tip/ razred zrakoplova v vlogi za izdajo AOC, glede na stolpec 2 preglednice iz petega odstavka tega člena,
b = tarifa za vsak dodaten tip/ razred zrakoplova v isti vlogi za izdajo AOC, glede na stolpec 3 preglednice iz petega odstavka tega člena.
(4) Za tip/ razred zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam (vsa letala znotraj tipa/ razreda), se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v petem odstavku tega člena.
(5) Za izdajo spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Storitev     |Tarifa za | Tarifa za| Tarifa za |Tarifa za |
|         | najtežji | najtežji | dodatni | dodatni |
|         |  tip/  |  tip/  |  tip/  |  tip/  |
|         | razred | razred | razred  | razred |
|         |zrakoplova|zrakoplova|zrakoplova |zrakoplova|
|         |(v točkah)|(v točkah)|(v točkah) |(v točkah)|
|         |  za  |  za  |  za   |  za  |
|         |operacije | operacije| operacije |operacije |
|         | A1 in A2 | A1 ali A2| A1 in A2 |A1 ali A2 |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|    1.    |  2.  |  2.1  |  3.   |  3.1  |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Kategorija    |     |     |      |     |
|zrakoplova    |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|SEP-letala z MTOM |  210  |  168  |  63   |  50  |
|do vključno 1500 |     |     |      |     |
|kg        |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Letala z MTOM do |  280  |  224  |  84   |  67  |
|vključno 1500 kg |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Letala z MTOM med |  350  |  280  |  105  |  84  |
|1501 in 2730 kg  |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Letala z MTOM med |  480  |  384  |  144  |  115  |
|2731 in 5700 kg  |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Letala z MTOM med |  747  |  598  |  224  |  179  |
|5701 in 27.000 kg |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Letala z MTOM med |  954  |  763  |  286  |  228  |
|27.001 in 70.000 |     |     |      |     |
|kg        |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Letala z MTOM nad | 1.179  |  943  |  354  |  283  |
|70.000 kg     |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Enomotorni    |  506  |  405  |  132  |  106  |
|helikopterji z  |     |     |      |     |
|MTOM do vključno |     |     |      |     |
|3175 kg      |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Večmototrni    |  596  |  477  |  156  |  125  |
|helikopterji z  |     |     |      |     |
|MTOM do vključno |     |     |      |     |
|3175 kg (1*)   |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Helikopterji z  |  865  |  692  |  265  |  212  |
|MTOM nad 3175 kg |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|Zračne ladje   |  486  |  389  |  146  |  117  |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
(*) Tip/ razred zrakoplovov glede na EASA-ino listo tipov in razredov letal
(**) V primeru da so znotraj tipa ali razreda letalske operacije A1 in A2 se zaračuna tarifa za A1 in A2
(6) Postopek za spremembo AOC zajema do tri ure strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov, drugi pregled dokumentacije in do dva ogleda na terenu.
(7) Tarifa se vplača ob vložitvi vloge za spremembo AOC in je določena glede na tip(e)/ razred(e) zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi in vrsti spremembe. Vsak posamezen nov zrakoplov v okviru istega tipa/ razreda v vlogi definira kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Prav tako vsak nov tip/ razred zrakoplova v vlogi definira kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Določena je tudi tarifa za zrakoplov za novo področje operacij ali začasno področje operacija za zrakoplov, ki je že na AOC. Na osnovi tega se določijo tarife za vsako spremembo v AOC.
(8) Za spremembo AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = (a1 + a2 + an) + (b1 + b2 + bn) + (c1 + c2 + cn) + (d1 + d2 + dn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za dodatni zrakoplov v okviru že obstoječega tipa/ razreda na AOC, glede na stolpec 2 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
b = tarifa za dodatni tip/ razred zrakoplova v AOC, glede na stolpec 3 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
c = tarifa za novo področje delovanja letalskih operacij, ki ni začasno, glede na stolpec 4 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
d = tarifa za začasno področje delovanja letalskih operacij, ki je krajše od štirih mesecev, glede na stolpec 5 v preglednici v desetem odstavku tega člena.
(9) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v desetem odstavku tega člena. V primeru kasnejše vloge za odstranitev omejitve VFR v AOC se zračuna 40 odstotkov tarife iz preglednice v desetem odstavku tega člena.
(10) Pri spremembi spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Storitev      | Tarifa za| Tarifa za | *Tarifa | **Tarifa |
|          | dodatni | dodatni | za novo |  za  |
|          | zrakoplov|  tip/  |področje | začasno |
|          | v okviru | razred  |  (v  | področje |
|          | istega |zrakoplova | točkah) |  (v  |
|          |  tipa/ |(v točkah) |     | točkah) |
|          |razreda (v|      |     |     |
|          | točkah) |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|     1.    |  2.  |  3.   |  4.  |  5.  |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Kategorija     |     |      |     |     |
|zrakoplova     |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|SEP-letala z MTOM |  24  |  81   |  34  |  11  |
|do vključno 1500  |     |      |     |     |
|kg         |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Letala z MTOM do  |  32  |  105  |  45  |  15  |
|vključno 1500 kg  |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Letala z MTOM med |  51  |  168  |  56  |  18  |
|1501 in 2730 kg  |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Letala z MTOM med |  94  |  312  |  74  |  24  |
|2731 in 5700 kg  |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Letala z MTOM med |  130  |  420  |  88  |  29  |
|5701 in 27.000 kg |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Letala z MTOM med |  173  |  640  |  104  |  34  |
|27.001 in 70.000  |     |      |     |     |
|kg         |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Letala z MTOM nad |  197  |  730  |  152  |  38  |
|70.000 kg     |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Enomotorni     |  73  |  242  |  79  |  25  |
|Helikopterji z   |     |      |     |     |
|MTOM do vključno  |     |      |     |     |
|3175 kg      |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Večmotorni     |  86  |  285  |  93  |  30  |
|Helikopterji z   |     |      |     |     |
|MTOM do vključno  |     |      |     |     |
|3175 kg      |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Helikopterji z   |  135  |  320  |  101  |  34  |
|MTOM nad 3175 kg  |     |      |     |     |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
|Zračne ladje    |  32  |  105  |  45  |  15  |
+-------------------+----------+-----------+---------+----------+
* Tarifa se plača, če se nanaša na že obstoječi zrakoplov v okviru AOC. Če gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/ razreda oziroma vpis novega tipa/ razreda zrakoplova, se tarifa plača v skladu s petim odstavkom 24. člena te tarife.
** Tarifa se lahko plača tudi ob prvi izdaji AOC, vendar mora imeti zrakoplov v okviru AOC potrjeno vsaj še eno stalno področje operacij.
(**) Tip/ razred zrakoplovov glede na EASA-ino listo tipov in razredov letal
(11) Za druge vrste sprememb veljajo naslednje tarife:
a) sprememba vrste operacij A1 v A2 ali A1 + dodatno A2. Plača se 25 odstotkov tarife v posamezni kategoriji glede na stolpec 2 razpredelnice iz točke 10;
b) sprememba vrste operacij A2 v A1 ali A2 + dodatno A1. Plača se 50 odstotkov tarife v posamezni kategoriji glede na stolpec 2 razpredelnice iz točke 10;
c) sprememba oziroma vpis novih posebnih pooblastil/dovoljenj. Tarifa se plača v skladu s 24. členom;
č) izbris posameznega področja operacij oziroma posebnega pooblastila/dovoljenja iz Operativnih določb AOC. Plača se 15 odstotkov vrednosti vpisa novega pooblastila v skladu s 24. členom;
d) sprememba MAPSC. Tarifa znaša 25 točk;
e) Po preteku veljavnosti AOC od enega do šestih mesecev ali ob začasnem odvzemu do šestih mesecev se zaračuna obnova. Plača se 50 odstotkov cene AOC oziroma 50 odstotkov tarife področja, ki je bil vzrok za začasni odvzem AOC.
24. člen
(ostale tarife v zvezi z AOC in ostala dovoljenja)
(1) Tarifa za dovoljenje letalskih operacij na posameznem področju se plača ob vložitvi vloge za vsak zrakoplov posebej. Potrditev velja z veljavnostjo AOC. Tarifa se plača za prvo izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC, kadar gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova v AOC.
(2) Tarifa je določena glede na nameravana področja operacij zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Za določeno novo področje, ki ni že vpisano na AOC, se zaračuna prvi zrakoplov v AOC v skladu z tarifo v stolpcu 2, in dodatni zrakoplovi v skladu z tarifo v stolpcu 3 preglednice iz petega odstavka tega člena.
(3) Za področje operacij v zvezi z AOC se tarife izračunajo po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za prvi zrakoplov v vlogi, glede na stolpec 2 preglednice iz petega odstavka tega člena,
b = tarifa za vsak dodaten zrakoplov, glede na stolpec 3 preglednice iz petega odstavka tega člena.
(4) Letna tarifa obsega tudi postopek podaljšanja veljavnosti področja operacij.
(5) Za dovoljenje letalskih operacij na posameznem področju veljajo naslednje tarife:
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Storitev                | Tarifa za | Tarifa za |
|                    |  prvi  | dodatni |
|                    | zrakoplov | zrakoplov |
|                    | (v točkah)| (v točkah)|
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|          1.         |   2.  |   3.  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|II/A. PODROČJE OPERACIJ        |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – EUR (MTOM do 5700 |   92  |   26  |
|kg)                  |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – EUR (MTOM 5700 kg |  153  |   46  |
|ali več)                |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – poleg EUR še eno  |  119  |   36  |
|področje (MTOM do 5700 kg)       |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – poleg EUR še eno  |  198  |   60  |
|področje (MTOM 5700 kg ali več)    |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – poleg EUR še dve  |  146  |   44  |
|področji ali več (MTOM do 5700 kg)   |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – poleg EUR še dve  |  243  |   73  |
|področji ali več MTOM 5700 kg ali več) |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – WW (MTOM do 5700  |  173  |   52  |
|kg)                  |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Področje operacij – WW (MTOM 5700 kg  |  288  |   86  |
|ali več)                |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
* Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice. V primeru kasnejše vloge za odstranitev omejitve na VFR v AOC se zračuna 40 odstotkov tarife iz preglednice.
(6) Tarifa za posebno pooblastilo/dovoljenje se plača ob vložitvi vloge, za vsak zrakoplov posebej. Potrditev velja z veljavnostjo AOC. Tarifa se plača za prvo izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC, kadar ge za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova v AOC ali kadar se vpisuje pooblastilo za zrakoplov, ki je že na AOC.
(7) Tarifa je določena glede na nameravane operacije v okviru posameznih posebnih pooblastil/dovoljenj zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Za pooblastilo, ki še ni vpisano na AOC, se zaračuna prvi zrakoplov v AOC v skladu z tarifo v stolpcu 2, in za dodatne zrakoplove v skladu z tarifo v stolpcu 3 preglednice iz devetega odstavka tega člena.
(8) Za posebna pooblastila ali dovoljenja v zvezi z AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)
Kjer pomeni:
a = skupna tarifa za prvi zrakoplov v vlogi, glede na stolpec 2 preglednice iz desetega odstavka tega člena,
b = skupna tarifa za vsak dodaten zrakoplov, glede na stolpec 3 preglednice iz desetega odstavka tega člena.
(9) Za izdajo posebnih pooblastil/dovoljenj veljajo naslednje tarife:
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Storitev                |Tarifa za | Tarifa za |
|                    |  prvi  | dodatni |
|                    |zrakoplov | zrakoplov |
|                    |(v točkah)| (v točkah)|
+----------------------------------------+----------+-----------+
|          1.          |  2.  |   3.  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|II/B. POSEBNA POOBLASTILA/DOVOLJENJA  |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|AWOPS                  |  321  |   96  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|LVTO                  |  117  |   35  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|ETOPS                  |  972  |  292  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|MNPS                  |  315  |   95  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|RVSM                  |  142  |   43  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|B-RNAV                 |  36  |   11  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|P-RNAV – kompleksna motorna letala   |  202  |   61  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|P-RNAV – nekompleksna motorna letala  |  59  |   17  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|RNAV APCH – kompleksna motorna letala  |  59  |   17  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|RNAV APCH – nekompleksna motorna letala |  32  |   10  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|RNAV(GPS) APCH, RNP 0.3 – kompleksna  |  41  |   12  |
|motorna letala             |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|RNAV(GPS) APCH, RNP 0.3 – nekompleksna |  20  |   5   |
|motorna letala             |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|RNP                   |  50  |   15  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Strm prilet (Steep Approach)      |  117  |   35  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|EVS                   |  321  |   96  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Prevoz nevarnega blaga (Dangerous    |  325  |   76  |
|Goods)                 |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Operacije helikopterjev nad morjem   |  207  |   62  |
|(Helicopter Offshore Operations)    |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Operacije z helikopterskim vitlom (HHO- |  65  |   20  |
|Helicopter Hoist Operations)      |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Operacije malih helikopterjev      |  33  |   10  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|EFB                   |  225  |   68  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Air ambulance              |  105  |   31  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|HEMS                  |  234  |   70  |
+----------------------------------------+----------+-----------+
|Začetno varnostno usposabljanje     |  66  |   /   |
|kabinskega osebja            |     |      |
|(Initial Safety Training – Cabin Crew)) |     |      |
|*                    |     |      |
+----------------------------------------+----------+-----------+
*v primeru letalske šole se zaračuna na FCL
(10) Za najem zrakoplova brez osebja – »Dry Lease Out« – veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v registru zrakoplovov Republike Slovenije in bodo operirali pri tujih operatorjih. Tarifa znaša 20 točk.
(11) Za najem zrakoplova brez osebja – »Dry Lease In« – veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v tujem registru. Smiselno se uporabljajo določbe za prvo izdajo in spremembo AOC.
(12) Za najem zrakoplova z osebjem – »Wet Lease In« – se tarife nanašajo na vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v tujem registru.
(13) Za najem zrakoplova z osebjem – »Wet Lease In« – veljajo naslednje tarife:
+--------------------------------------------------+------------+
|Storitev                     | Tarifa (v |
|                         | točkah)  |
+--------------------------------------------------+------------+
|            1.            |   2.   |
+--------------------------------------------------+------------+
|II/D. NAJEM ZRAKOPLOVA – "WET" LEASING      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Najem zrakoplovov iz tretjih držav (1*) (2*)   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Najem zrakoplovov iz držav EU (3*)        |   20   |
+--------------------------------------------------+------------+
(1*) Smiselno se uporabljajo določbe s področja prve izdaje AOC in tekoče letne tarife. Zaračunava se 60 odstotkov cene prve izdaje AOC in 100 odstotkov tekoče letne tarife.
Potencialno podaljšanje je zajeto v letno tarifo. V primeru najetja letala od že preverjenega operatorja in ni potrebno novo preverjanje operatorja, se smiselno uporabljajo določbe spremembe AOC.
(2*) Letna tarifa se plača za nadzor nad najetimi operacijami
(3*) Za vsak zrakoplov posebej.
(14) Za druga dovoljenja dokumentacijo ali dovoljenja v zvezi s spričevalom letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
+------------------------------------------------+--------------+
|Storitev                    | Tarifa (v  |
|                        |  točkah)  |
+------------------------------------------------+--------------+
|            1.            |   2.   |
+------------------------------------------------+--------------+
|II/E. DRUGO                   |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Sprejemljivost osebja za izvajanje usposabljanja|   23   |
|in nominiranih odgovornih oseb (Acceptance of  |       |
|Training Personnel and nominated postholders,  |       |
|quality managers, Accountable manager, ...)   |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Simulatorji letenja – odobritev uporabe (User  |   30   |
|Approval) (*1)                 |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izredno dovoljenje za let v nevarno/prepovedano |   14   |
|območje, območje omejene zračne plovbe ali v  |       |
|območje za posebno uporabo           |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izredno dovoljenje za let v drugo področje   |   32   |
|operacij                    |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izredno dovoljenje za tehnični let       |   32   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izjema od tehničnih predpisov in upravnih    |   23   |
|postopkov (Exemption)              |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih  |   23   |
|postopkov (Derogation)             |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Enkratno dovoljenje za zračni prevoz za lastne |   30   |
|potrebe za letalo z več kot 6 potniških sedežev |       |
|(*2)                      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
(*1) Za vsak simulator.
(*2) maksimalno trajanje treh tednov in maksimalno 10 letov.
(15) Za letna dovoljenja za lastne potrebe z letali z več kot 6 potniškimi sedeži se smiselno uporablja tarifa za AOC. Plača se štirideset odstotkov cene izdaje oziroma spremembe AOC, štirideset odstotkov cene fiksnega dela letne tarife, štirideset odstotkov cene področja operacij in 50 odstotkov posebnih pooblastil. Za ostala letala, ki niso na AOC ali na letnem dovoljenju za lastne potrebe, se plača 50 odstotkov enkratne tarife za posebna pooblastila v primeru vloge stranke.
25. člen
(letne tarife imetnikom AOC in ostalih dovoljenj)
(1) Letne tarife se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti operacij imetnika AOC. Vključujejo tudi stroške sprememb Operativnih priročnikov v primeru, ko ne gre za spremembo AOC postopke izdaje potrdil glede pooblastil AOC drugim letalskim organom, spremembe imena oziroma naslova nosilca AOC in postopke podaljšanja AOC z vsemi pooblastili na AOC.
(2) Imetniki veljavnih AOC ali AOC v mirovanju morajo na določen datum plačati letno tarifo agenciji.
(3) Tarifa je določena glede na najtežji tip zrakoplova v AOC in skupno število zrakoplovov, ne glede na težo teh zrakoplovov, ki operirajo pod AOC.
(4) Letne tarife za imetnike AOC se izračunajo na naslednji način:
i) v stolpcu 1 izberemo vrstico, v kateri je najtežji tip zrakoplova v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma;
ii) v stolpcu 2 glede na izbrano vrstico v stolpcu 1 preglednice v šestem odstavku tega člena izberemo skupno število zrakoplovov (ne glede na njihovo težo) v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma. Najtežji zrakoplov je izvzet, saj je vključen v tarifi na operatorja (stolpec 3) preglednice v šestem odstavku tega člena.
iii) Tarifa torej znaša:
stolpec 3 plus stolpec 4 preglednice v šestem odstavku tega člena, pomnoženo s skupnim številom (–1) zrakoplovov v AOC, ne glede na njihovo težo.
(5) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife preglednice v šestem odstavku tega člena.
(6) Za imetnike spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje osnovne (fiksne) letne tarife:
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Storitev       |  Skupno  | Tarifa na  | Tarifa na |
|           |  število  |operatorja (v | plovilo |
|           |zrakoplovov v|  točkah)  |(v točkah) |
|           | floti AOC |       |      |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|     1.     |   2.   |   3.   |  4.   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|III/A. OSNOVNA    |       |       |      |
|(FIKSNA) TARIFA    |       |       |      |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Najtežji zrakoplov v |       |       |      |
|floti AOC       |       |       |      |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|SEP-letala z MTOM do |1–4     |   32   |   5   |
|vključno 1500 kg   +-------------+--------------+-----------+
|           |5 ali več  |   42   |   7   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Letala z MTOM do   |1–4     |   42   |   7   |
|vključno 1500 kg   +-------------+--------------+-----------+
|           |5 ali več  |   59   |  13   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Letala z MTOM med   |1–4     |   83   |  16   |
|1501 in 2730 kg    +-------------+--------------+-----------+
|           |5 ali več  |   99   |  16   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Letala z MTOM med   |1–4     |   225   |  30   |
|2731 in 5700 kg    +-------------+--------------+-----------+
|           |5 ali več  |   277   |  30   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Letala z MTOM med   |1–4     |   915   |  97   |
|5701 in 27.000 kg   +-------------+--------------+-----------+
|           |5–9     |   1071   |  97   |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |10 ali več  |   2374   |  97   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Letala z MTOM med   |1–4     |   1241   |  199  |
|27.001 in 70.000 kg  +-------------+--------------+-----------+
|           |5–9     |   1479   |  199  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |10–24    |   2818   |  199  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |25–49    |   3434   |  199  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |50–149    |   3932   |  199  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |150 ali več |  10.831  |  199  |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Letala z MTOM nad   |1–4     |   1567   |  255  |
|70.000 kg       +-------------+--------------+-----------+
|           |5–9     |   1888   |  255  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |10–24    |   3261   |  255  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |25–49    |   4292   |  255  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |50–149    |   4915   |  255  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |150 ali več |  13.540  |  255  |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Helikopterji z MTOM  |1–4     |   389   |  55   |
|do vključno 3175 kg  +-------------+--------------+-----------+
|(1*)         |5–9     |   427   |  55   |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |10 ali več  |   925   |  55   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Helikopterji z MTOM  |1–19     |   1304   |  195  |
|nad 3175 kg      +-------------+--------------+-----------+
|           |20–39    |   4662   |  195  |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |40 ali več  |   5674   |  195  |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
|Zračne ladje     |1–4     |   55   |   8   |
|           +-------------+--------------+-----------+
|           |5 ali več  |   73   |  16   |
+----------------------+-------------+--------------+-----------+
(1*) Za enomotorne helikopterje se zaračuna 85 odstotkov tarife.
(7) Imetniki AOC morajo plačati spremenljivi del tarife, kot je določeno v točkah a) in b) tega odstavka.
a) Prevoz potnikov
i) Za letala zmogljivostnega razreda A pod 20 potniških sedežev in helikopterje je osnova za obračun število prodanih potniških vozovnic oziroma prepeljanih potnikov (v primeru zakupnih pogodb). Potem znaša letna tarifa za vsak tak zrakoplov v AOC:
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x b)
a = tarifa iz stolpca 2 preglednice v osmem odstavku tega člena,
b = število prodanih potniških vozovnic.
ii) Način izračuna iz prejšnje točke se smiselno uporablja za letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje ter za letala z 20 potniškimi sedeži ali več.
b) Prevoz tovora
i) Za zrakoplove, namenjene prevozu tovora, je osnova za obračun prepeljana količina tovora. Potem znaša tarifa za vsak zrakoplov v AOC (ne glede na njegov MTOW):
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x c)
a = tarifa iz stolpca 3 preglednice v osmem odstavku tega člena,
c = količina (število) prepeljanih ton (t) tovora.
(8) Za spremenljivi del letne tarife za imetnike spričeval za letalske prevoznike – AOC veljajo naslednje tarife:
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Storitev                | * Tarifa | Tarifa na |
|                    | na potnika| prepeljano|
|                    | (v točkah)|tono tovora|
|                    |      | (v točkah)|
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|          1.         |   2.  |   3.  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|III/B. SPREMENLJIVI DEL LETNE TARIFE  |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Prevoz potnikov            |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Letala zmogljivostnega razreda A pod 20|  0,2  |   /   |
|potniških sedežev in helikopterji   |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Letala zmogljivostnega razreda B in  |  0,3  |   /   |
|zračne ladje              |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Letala z 20 sedeži in več       |  0,02  |   /   |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Prevoz tovora             |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Vsi zrakoplovi, ne glede na MTOM    |   /   |  0,1  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
* Oziroma tarifa na število prepeljanih potnikov (v primeru zakupnih pogodb).
26. člen
(operativna licenca)
(1) Tarifa vključuje izdajo, spremembo in letno tarifo za imetnike operativne licence.
(2) Letne tarife se plačujejo z namenom zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti imetnika operativne licence.
(3) Za operativne licence veljajo naslednje tarife:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Storitev                     | Tarifa za |
|                         | izdajo (v |
|                         |  točkah)  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|            1.            |   2.   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|IV/A. PRVA IZDAJA OPERATIVNE LICENCE       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM |   135   |
|in/ali z manj kot 20 sedeži           |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM |   630   |
|in/ali z več kot 20 sedeži            |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|IV/B. IZDAJA ZAČASNE OPERATIVNE LICENCE     |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM |   60   |
|in/ali z manj kot 20 sedeži           |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM |   360   |
|in/ali z več kot 20 sedeži            |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|IV/C. SPREMEMBA OPERATIVNE LICENCE        |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Sprememba operativne licence operatorja     |   50   |
|zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z  |       |
|manj kot 20 sedeži v operatorja zrakoplovov z več|       |
|kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži  |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Prevzem, pripojitev AOC druge pravne osebe    |   61   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|IV/E. LETNE TARIFE ZA IMETNIKE AOC        |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev   |   79   |
|zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z  |       |
|manj kot 20 sedeži                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev   |   331   |
|zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več|       |
|kot 20 sedeži                  |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
27. člen
(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti)
(1) Za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se zaračunava tarifa za prvo izdajo, spremembo, obnovo in letno tarifo za stalno veljavnost dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti. Vrednost tarife je določena glede na velikost in kompleksnost (število pooblastil) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje obravnavo in pregled operativnih priročnikov in druge potrebne dokumentacije ter do dva ogleda na terenu.
(3) Obračun tarife za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se izračuna kot vsota iz preglednice 1 (kategorija zrakoplova) v šestem odstavku tega člena in preglednice 2 (pooblastila – vrste operacij) v sedmem odstavku tega člena glede na najtežje letalo (a) v floti, vsoto vseh letal (b) in vsoto pooblastil (c).
(4) Za izračun tarife za dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)+ (c1 + c2+ cn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za najtežji zrakoplov v floti, glede na preglednico 1, stolpec 2 v šestem odstavku tega člena,
b = tarifa za ostale zrakoplove v floti, glede na preglednico 1, stolpec 3 v šestem odstavku tega člena,
c = tarifa za posamezno pooblastilo, glede na preglednico 2, stolpec 2 v sedmem odstavku tega člena.
(5) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, glede na najtežje letalo v floti, ko se prvič izda dovoljenje, vključuje:
(a) pregled zavarovanja,
(b) pregled letal,
(c) pregled procedur in letal (na primer opreme) za vsako pooblastilo,
(č) preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti.
(6) Za kategorijo zrakoplova veljajo naslednje tarife:
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Preglednica 1             |  (a)  |  (b)  |
|Storitev                | Tarifa za | Tarifa za |
|                    | najtežji |  ostale |
|                    | zrakoplov | zrakoplove|
|                    | v floti (v| v floti (v|
|                    | točkah) | točkah) |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|          1.         |   2.  |   3.  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Kategorija zrakoplova         |      |      |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|SE-letala z MTOM do vključno 1500 kg  |   41  |   14  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|SE-letala z MTOM med 1501 in 2730 kg  |   50  |   18  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|ME-letala z MTOM do 2730 kg      |   54  |   23  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Letala z MTOM med 2731 in 5700 kg   |   59  |   27  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Letala z MTOM med 5701 in 27.000 kg  |   68  |   54  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Letala z MTOM nad 27.000 kg      |  135  |  113  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Helikopterji z MTOM do vključno 2000 kg|   54  |   23  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Helikopterji z MTOM med 2001 in 3175 kg|   59  |   27  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Helikopterji z MTOM nad 3175 kg    |   63  |   36  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Baloni do 3401 m3           |   50  |   18  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Baloni nad 3401 do 6000 m3       |   59  |   27  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Baloni nad 6000 do 10500 m3      |   68  |   54  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Baloni nad 10500 m3          |  135  |  113  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Zračne ladje              |   54  |   23  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
|Dvoseda jadralna letala        |   30  |   10  |
+---------------------------------------+-----------+-----------+
(7) Za pooblastila – vrste operacij veljajo naslednje tarife:
+----------------------------------------------+-------------+
|Preglednica 2                 |   (c)   |
|Storitev                   | Tarifa za |
|                       | pooblastilo |
|                       | (v točkah) |
+----------------------------------------------+-------------+
|           1.           |   2.   |
+----------------------------------------------+-------------+
|POOBLASTILA – VRSTE OPERACIJ         |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Potniki A1                  |   9   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E101 (izvenletališki vzleti/pristanki) za   |   5   |
|helikopterje                 |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Dela v zraku A8 (*1)             |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E102 (dela v zraku na višini letenja, nižji od|   5   |
|predpisane s pravili letenja ali standardi)  |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|E103 (transport zunanjega tovora)       |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E105 (imunizacija lisic iz zraka)       |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E106 (vleka reklamnih transparentov)     |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka)  |   5   |
|brez predelav letala in spremembe       |       |
|konfiguracije …                |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) s |   5   |
|predelavo letala, spremembo konfiguracije …  |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|E 108 (obramba pred točo)           |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E109 (oglaševanje s svetlobnim napisom)    |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|Padalci A9                  |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
|E104 (izvenletališki padalski skoki)     |   5   |
+----------------------------------------------+-------------+
(*1) Poleg osnovne tarife za pooblastilo A8 se obvezno izbere vsaj eno E-pooblastilo.
(*2) V primeru dodatanega pooblastila, ki ni navedeno v (c), se zaračuna novo definirano pooblastilo v vrednosti 5 točk.
(8) Za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se obračuna vsota za dodatna letala glede na kategorijo iz preglednice 1, stolpca (b) in pooblastila za predmetno letalo iz preglednice 2 stolpca (c). Plača se ob vlogi za spremembo.
(9) Za izračun tarife za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa za dodatno letalo (v točkah) = (b1 + c1 + c2 + cn)
Kjer pomeni:
b = tarifa za dodatne zrakoplove v floti, glede na preglednico 1, stolpec 2 v šestem odstavku tega člena,
c = tarifa za posamezno pooblastilo, glede na preglednico 2, stolpec 2 v sedmem odstavku tega člena.
(10) Tarifa za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije, spremembe priročnikov,
– pregled zavarovanja,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(11) Po vpisu novega pooblastila in/ali dodatnega letala se začne zaračunavati nova letna tarifa.
(12) Za vpis dodatnega pooblastila za določeno letalo, letalo pa je že vpisano na dovoljenju, se plača cena pooblastila.
(13) Ob obnovi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, ko ni sprememb glede na predhodno dovoljenje in je predhodno dovoljenje preteklo pred več kot 2 mesecema in manj kot šestimi meseci, glede na oddajo vloge za obnovo, se zaračuna 50 odstotkov tarife za na prvo izdajo dovoljenja. Plača se ob vlogi za obnovo.
(14) Tarifa za obnovo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije,
– pregled zavarovanja,
– pregled rezultatov nadzora,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(15) Letne tarife za stalno veljavnost se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti operacij imetnika dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti. Letne tarife vključujejo spremembe operativnih priročnikov, ki niso povezane z spremembo dovoljenja.
(16) Letna tarifa se plačuje glede na velikost in kompleksnost imetnika dovoljenja (število vpisanih pooblastil). Tarifa je določena glede na preglednico 3 in 4. Za obračun se vzame zrakoplov na dovoljenju, katerega težnostna kategorija določa največ točk. Dobljena vrednost se nato pomnoži s sorazmernostnim faktorjem (F) iz preglednice 3, ki ga določa skupno število zrakoplovov v floti imetnika dovoljenja. Letna tarifa se poračunava za enoletno obdobje vnaprej, razen če stranka odda vlogo za krajše obdobje poračunavanja v skladu z drugo točko 6. člena.
(17) Ob spremembi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se plača tudi del letne tarife glede na novo floto/nova pooblastila do konca obračunskega obdobja. Obračun se zaokroži na polni mesec navzdol, v dobro stranke.
(18) Za izračun letne tarife za stalno veljavnost velja naslednja formula:
Letna tarifa (v točkah) = (d) + (e)
Kjer pomeni:
d = tarifa za število zrakoplovov v floti, glede na preglednico 3
e = tarifa glede na število pooblastil, glede na preglednico 4
(19) Letna tarifa za stalno veljavnost vključuje nadzor z enim ogledom na terenu.
(20) Za kategorijo operatorja glede na najtežji zrakoplov veljajo naslednje tarife:
+----------------+----------------------------------------------+
|Preglednica 3  |  Tarifa za število zrakoplovov v floti (v  |
|Storitev/število|          točkah)          |
|zrakoplovov v  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|floti      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  …   |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Kategorija   |   |   |   |   |   |   |     |
|operaterja glede|   |   |   |   |   |   |     |
|na najtežji   |   |   |   |   |   |   |     |
|zrakoplov (d)  |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Faktor za več  |   |1,50 | 2,00| 2,50| 3,00| 3,50|sorazmerni|
|letal (F)*   |   |   |   |   |   |   | faktor |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|SE-letala z MTOM| 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |  …   |
|do vključno 1500|   |   |   |   |   |   |     |
|kg       |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|SE-letala z MTOM| 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |  …   |
|med 1501 in 2730|   |   |   |   |   |   |     |
|kg       |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|ME-letala z MTOM| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |  …   |
|do vključno 2730|   |   |   |   |   |   |     |
|kg       |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Letala z MTOM  | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |  …   |
|med 2731 in 5700|   |   |   |   |   |   |     |
|kg       |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Letala z MTOM  | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 |  …   |
|med 5701 in   |   |   |   |   |   |   |     |
|27.000 kg    |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Letala z MTOM  | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 |  …   |
|nad 27.000 kg  |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Helikopterji z | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |  …   |
|MTOM do vključno|   |   |   |   |   |   |     |
|2000 kg     |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Helikopterji z | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |  …   |
|MTOM med 2001 in|   |   |   |   |   |   |     |
|3175 kg     |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Helikopterji z | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 |  …   |
|MTOM nad 3175 kg|   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Baloni do 3401 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |  …   |
|m3       |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Baloni nad 3401 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |  …   |
|do 6000 m3   |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Baloni nad 6000 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 |  …   |
|do 8000 m3   |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Baloni nad 8000 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 |  …   |
|m3       |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Zračne ladje  | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |  ...  |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
|Dvoseda jadralna| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  ...  |
|letala     |   |   |   |   |   |   |     |
+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
*E= F x (cena za eno letalo).
(21) Za kategorijo operatorja glede na število pooblastil veljajo naslednje tarife:
+--------------------------+--------------------+
|Preglednica 4       |    (e)     |
|Storitev         |    Tarifa    |
|             |   (v točkah)   |
+--------------------------+--------------------+
|      1.      |     2.     |
+--------------------------+--------------------+
|Kategorija operaterja   |          |
|glede na število     |          |
|pooblastil (D)      |          |
+--------------------------+--------------------+
|Število pooblastil    |          |
+--------------------------+--------------------+
|1             |     5     |
+--------------------------+--------------------+
|2             |     7     |
+--------------------------+--------------------+
|3             |     9     |
+--------------------------+--------------------+
|4             |     11     |
+--------------------------+--------------------+
|5             |     13     |
+--------------------------+--------------------+
|6             |     15     |
+--------------------------+--------------------+
|7             |     17     |
+--------------------------+--------------------+
|8 in več         |     19     |
+--------------------------+--------------------+
27.a člen
(dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji ter padali)
(1) Za dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (tandem letalne naprave) ter padali se zaračunava tarifa za izdajo, obnovo in podaljševanje dovoljenja. Vrednost tarife je določena glede na velikost (število pilotov na dovoljenju) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Za prvo izdajo, obnovo in podaljšanje se zaračuna celotna tarifa iz razpredelnice.
(3) Za spremembo v smislu dodajanja pilotov se zaračunajo dodani piloti glede na razpredelnico, glede na število pilotov v vlogi.
(4) Za spremembo v primeru spremembe oziroma dodajanja tipa tandem letalne naprave se za vsako novo letalno napravo zaračuna 5 točk.
+-----------------+---------------------------------------------+
|Storitev/število |     Tarifa za število pilotov     |
|pilotov     +---+-----+------+-----+-----+-----+----------+
|operatorja    | 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |  …   |
+-----------------+---+-----+------+-----+-----+-----+----------+
|Kategorija    |  |   |   |   |   |   |     |
|operaterja glede |  |   |   |   |   |   |     |
|na najtežji   |  |   |   |   |   |   |     |
|zrakoplov (a)  |  |   |   |   |   |   |     |
+-----------------+---+-----+------+-----+-----+-----+----------+
|Faktor za več  |  | 1,50| 2,00 |2,50 |3,00 |3,50 |sorazmerni|
|pilotov (B)*   |  |   |   |   |   |   | faktor  |
+-----------------+---+-----+------+-----+-----+-----+----------+
|Jadralna padala | 10| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  …   |
|in jadralni   |  |   |   |   |   |   |     |
|zmaji      |  |   |   |   |   |   |     |
+-----------------+---+-----+------+-----+-----+-----+----------+
28. člen
(dovoljenja za delo tujim operatorjem)
(1) Dovoljenja za delo tujim operatorjem se izdajajo v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZLet na podlagi priznavanja dovoljenja, ki ga je izdala tuja letalska oblast.
(2) V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo manj kot šest mesecev se uporabljajo cene iz preglednice v šestem in sedmem odstavku 27. člena po 50 odstotkov cene izdaje. V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo več kot šest mesecev se obračuna sorazmerni delež (y/12), zaokrožen navzgor na celo število mesecev. Letna tarifa za stalno veljavnost se zaračunava po načelu sorazmernega deleža, zaokroženega navzgor na celo število mesecev, glede na nameravano obdobje izvajanja operacij. Zaračuna se minimalno en mesec. Plača se pred izdajo dovoljenja v skladu z njegovo veljavnostjo.
(3) Tarifa za izdajo dovoljenja se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((0,5) ali (y/12)) x (a + (b1+ b2 + bn) + (c1 + c2 + cn))
Kjer pomeni:
a = tarifa za najtežji zrakoplov v floti, glede na preglednico 1, stolpec 2 v šestem odstavku 27. člena,
b = tarifa za ostale zrakoplove v floti, glede na preglednico 1, stolpec 3 v šestem odstavku 27. člena,
c = tarifa za posamezno pooblastilo, glede na preglednico 2, stolpec 2 v sedmem odstavku 27. člena.
y = veljavnost dovoljenja – (število mesecev).
(4) Letna tarifa za stalno veljavnost se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((d) + (e)) x (y/12)
Kjer pomeni:
d = tarifa za število letal v floti, glede na preglednico v enaindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
e = tarifa glede na število pooblastil, glede na preglednico v dvaindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
y = veljavnost dovoljenja – število mesecev.
29. člen
(letalske prireditve in izvenletališki pristanki helikopterjev)
(1) Tarife zajemajo izdajo dovoljenja za letalske prireditve in izvenletališke pristanke.
(2) Za letalske prireditve in izvenletališke pristanke helikopterjev veljajo naslednje tarife:
+-------------------------------------------+-------------------+
|Storitev                  |   Tarifa za   |
|                      |  komercialne  |
|                      |   prireditve  |
|                      |   (v točkah)  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|           1.          |     2.    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|I. TARIFE ZA LETALSKE PRIREDITVE      |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Padalci                  |     5     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Jadralna letala              |     5     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Jadralni padalci              |     5     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Jadralni zmaji               |     5     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Modelarji                 |     5     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Balonarji                 |     7     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Miting brez akrobatskega letenja, kjer so |     15    |
|prisotni gledalci             |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Miting z akrobatskim letenjem, kjer so   |     25    |
|prisotni gledalci             |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Posamični akrobatski nastopi        |     9     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Storitev                  |    Tarifa   |
|                      |   (v točkah)  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|II. TARIFE ZA IZVENLETALIŠKE PRISTANKE   |          |
|HELIKOPTERJEV (*)             |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izvenletališki pristanki s helikopterjem  |     14    |
|(do 1 tedna na določeno lokacijo)     |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izvenletališki pristanki s helikopterjem  |     25    |
|(letna dovoljenja na določeno lokacijo)  |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
(*) Tarifa velja za lete imetnikov zrakoplovov za lastne potrebe.
4. Letališča, vzletišča in ovire
30. člen
(letališča, vzletišča in ovire)
(1) Tarifa za 1. izdajo obratovalnega dovoljenja (v nadaljevanju: OD) za letališča, vzletišča in heliporte vključuje pregled dokumentacije, posvetovanje (Neinstrumentalni prilet do 2 uri, NPA in CAT I do 5ur, CAT II in CAT III do deset ur), izvedba pregleda na terenu (preverjanje zanesljivosti delovanja, tehnoloških procesov, predpisanih načrtov ipd.), vpis v vpisnik do dva sestanka na sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je v postopku izdaje OD potrebno večje število sestankov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Za vpis v evidenco vzletnih točk in pristajalnih mest tarifa vključuje pregled dokumentacije, vpis podatkov v evidenco in izdaja odločbe o vpisu.
(3) Za izdajo dovoljenj tarifa: vključuje pregled dokumetacije, izvedba postveta in izdaja dovoljenja.
(4) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad obratovanjem oziroma izdanim obratovalnim dovoljenjem – certifikatom in vključuje do en nadzor za vzletišča, do dva nadzora za letališča z neinstrimentalnim priletom, heliporta, obratovalca druge infrastrukture, izvajalca zemeljske oskrbe in do štiri nadzorov za letališča z instrumentalnim priletom na terenu letno.
Tarifa zajema tudi spremembo in podaljšanje obratovalenga dovoljenja – certifikata, pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov, izdajo soglasja k obratovalnemu času ter šolanje nadzornikov in opremo. Tarifa je sestavljena iz fiksnega (3a) in variabilnega (3b) dela.
(5) Za letališča, vzletišča, heliporte, obratovalce druge infrastrukture, izvajalce zemeljske oskrbe ter vzletne točke in pristajalna mesta veljajo naslednje tarife:
+-----------------+-----------+---------------------+-----------+
|Storitev     | Tarifa za |  Letna tarifa (v  | Tarifa za |
|         | 1. izdajo |    točkah)    |  vpis v |
|         |  OD (v  |           | evidenco |
|         | točkah) |           | (v točkah)|
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|    1    |   2   |  3a  | 3b (*1) |   4   |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|LETALIŠČA    |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Neinstrumentalen |  250  |  50  | 0,035xPxT |   /   |
|prilet      |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Instrumentalen  |      |     |      |      |
|prilet      |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|NPA, CAT I    |  900  |  180  | 0,035xPxT |   /   |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|PA CAT II, III  |  2100  |  420  | 0,035xPxT |   /   |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|HELIPORTI (*2)  |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Neinstrumentalen |  250  |  50  | 0,035xPxT |   /   |
|prilet      |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Instrumentalen  |  750  |  150  | 0,035xPxT |   /   |
|prilet      |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|VZLETIŠČA    |   25  |  25  |   /   |   /   |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Vzletne točke in |   /   |  /  |   /   |   5   |
|pristajalna mesta|      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Obratovalci druge|  450  |  90  |   /   |   /   |
|infrastrukture  |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
|Izvajalci    |  450  |  90  |   /   |   /   |
|zemeljske oskrbe |      |     |      |      |
+-----------------+-----------+---------+-----------+-----------+
(*1) Za premike zrakoplovov nad 2000 kg MTOM. P = število premikov zrakoplovov. T = vsaka začetna tona MTOM
(*2) Za heliporte, namenjene izvajanju nujne medicinske pomoči (bolnišnični heliporti), se zaračuna 50 % vrednosti točke.
(6) Za izdajo dovoljenj veljajo naslednje tarife:
+-----------------------------+-----------------+
|Storitev           |Izdaja dovoljenja|
|               |  (v točkah)  |
+-----------------------------+-----------------+
|       1        |    2    |
+-----------------------------+-----------------+
|Postavitev/odstranitev    |    14    |
|objektov (ovir)       |         |
+-----------------------------+-----------------+
|Postavitev/delovanje/prepoved|    14    |
|delovanja naprav ali     |         |
|sistemov           |         |
+-----------------------------+-----------------+
(7) Tarifa za letalske šole za usposabljanje letališkega strokovnega osebja
Izdaja dovoljenja za delo letalski šoli vključuje preverjanje izpolnjevanja pogojev, meril in standardov v skladu z veljavnimi predpisi, izvajanje stalnega nadzora nad izdanim dovoljenjem – certifikatom ter pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov. Tarifa obsega tudi spremembo veljavnosti dovoljenja – certifikata.
+--------------------------+------------------+
|Storitev         | Izdaja dovoljenja|
|             |  (v točkah)  |
+--------------------------+------------------+
|      1.      |    2.    |
+--------------------------+------------------+
|Letalske šole za     |    140    |
|usposabljanje letališkega |         |
|strokovnega osebja    |         |
+--------------------------+------------------+
(8) Tarifa za letališko strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje z komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
+--------------------------+------------------+
|Storitev         |   Tarifa   |
|             |  (v točkah)  |
+--------------------------+------------------+
|      1.      |    2.    |
+--------------------------+------------------+
|Pridobitev enega     |    14    |
|pooblastila za letališko |         |
|strokovno osebje in izdaja|         |
|licence          |         |
+--------------------------+------------------+
|Naslednje pooblastilo in |    10    |
|vpis v licenco      |         |
+--------------------------+------------------+
|Podaljšanje vsakega    |     5    |
|pooblastila        |         |
+--------------------------+------------------+
|Obnova vsakega pooblastila|     7    |
+--------------------------+------------------+
5. Varovanje
31. člen
(varovanje)
(1) Tarifa obsega izdajo dovoljenj, potrjevanje programov, izvajanje usposabljanja in izdajo odločb s področja varovanja.
(2) Tarifa za licenciranje varnostnega strokovnega osebja vključuje izobraževanje, teoretični izpit, praktično preverjanje z komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
(3) Za varovanje veljajo naslednje tarife:
+--------------------------------------------------+------------+
|Storitev                     | Tarifa za |
|                         |  izdajo  |
|                         | (v točkah) |
+--------------------------------------------------+------------+
|            1.            |   2.   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na   |   5   |
|javnih letališčih in v objektih navigacijskih   |      |
|služb zračnega prometa (*1)            |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Potrjevanje varnostnih programov (*2) Potrditev  |  180   |
|spremembe ali razširitev obsega          |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Izvajanje stalnega nadzora (*3)          | 0,015/na |
|                         | odhodnega |
|                         | potnika  |
+--------------------------------------------------+------------+
|Odločbe o izjemah za ročno prtljago        |   90   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Odobritev statusa reguliranega agenta       |  180   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Odobritev statusa znanega in stalnega       |  180   |
|pošiljatelja                   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Odobritev statusa ACC 3              |  180   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Imenovanje ACC 3                 |   90   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Licenciranje varnosnih preglednikov        |   14   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Licenciranje RTG operaterjev           |   14   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Vzajemno priznanje licenc inštruktorjev      |   14   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Usposabljanje inštruktorjev            |   90   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Obnova pooblastila                |   7   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Potrjevanje programov usposabljanja        |  180   |
+--------------------------------------------------+------------+
(*1) Obrazcev je več in so neformalni (obrazec za vlogo, mnenje predlagatelja, soglasje za varnostno preverjanje, podroben življenjepis).
(*2) Potrjevanje varnostnih programov obratovalcem letališč, letalskim prevoznikom, navigacijskim službam zračnega prometa, reguliranim agentom, obratovalcem druge infrastrukture, znanim pošiljateljem, vsem subjektom, ki izvajajo standarde varovanja.
(*3) Presoje, preizkusi, študije, preiskave, inšpekcije.
6. Navigacijske službe zračnega prometa
32. člen
(navigacijske službe zračnega prometa)
Storitve navigacijskih služb zračnega prometa se zaračunavajo v skladu z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C, 18/11 – ZUKN-A), Uredbo o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 102/06) in Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 128 z dne 9. maj 2013, str. 31).
33. člen
(skupne določbe)
Tarifa obsega dodatne ure svetovanja ali ure strokovnega dela, ki jih ne obsega osnovna tarifa. Te ure se obračunajo po dejansko opravljenem delu na naslednji način:
+--------------------------+-------------+
|Storitev         |  Tarifa  |
|             | (v točkah) |
+--------------------------+-------------+
|      1.      |   2.   |
+--------------------------+-------------+
|Svetovanje (ura)     |   14   |
+--------------------------+-------------+
|Strokovno delo 1 (ura)  |   12   |
|(1*)           |       |
+--------------------------+-------------+
|Strokovno delo 2 (ura)  |   10   |
|(2*)           |       |
+--------------------------+-------------+
|Strokovno delo 3 (ura)  |   8   |
|(3*)           |       |
+--------------------------+-------------+
|Strokovno delo tujega   |   200   |
|izvedenca, strokovnjaka  |       |
|(dan) (5*)        |       |
+--------------------------+-------------+
|Obravnava katere koli   |   6   |
|druge vloge        |       |
+--------------------------+-------------+
|Izdaja dvojnika dokumenta |       |
|(4*)           |       |
+--------------------------+-------------+
|Kopija dokumenta iz    |   0,5   |
|osebnega dosjeja – 1 A4  |       |
|stran           |       |
+--------------------------+-------------+
(1*) Letalski nadzornik I.
(2*) Letalski nadzornik II, nadzornik I.
(3*) Letalski nadzornik III, nadzornik II, III, drugi strokovni sodelavci.
(4*) Petdeset odstotkov prve izdaje osnovnega dokumenta.
(5*) strokovnjak iz drugih NAA ali prepoznana organizacija (recognized organisation).
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te tarife, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
35. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 102/11).
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2014/20-CAA0103
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EVA 2013-2430-0127
Predsednik Sveta Agencije
Franc Žmavc l.r.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 00710-1/2014/21 z dne 13. 11. 2014 dala soglasje k tej tarifi.
                            Priloga k
                   Tarifi za izvajanje storitev
     Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
      (tretji odstavek 40. člena Zakona o javnih agencijah)


          Posebna obrazložitev tarife

  Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno
letalstvo Republike Slovenije predvideva neposredno plačevanje
agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in
pristojnosti.
  Razlogi za sprejem te tarife so:
  1. financiranje agencije s prihodki iz pristojbin in
povračila stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo prosilci in
imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija,
da zbrana plačila pokrijejo stroške, ki jih ima agencija z
izvrševanjem določb Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10
– uradno prečiščeno besedilo) in sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije;
  2. nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju
nalog v okviru njenih pristojnosti;
  3. predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje cilje:
  1. zagotavljanje pogojev za visok nivo letalske varnosti,
  2. zagotavljanje ustreznega nadzora, z zadostnim številom
strokovno usposobljenih in kompetentnih ljudi,
  3. zagotavljanje pogojev za razvoj vseh letalskih subjektov v
Sloveniji – tako letalske industrije kot splošnega in športnega
letalstva,
  4. implementacija nove zakonodaje in strokovno nadziranja
izvajanje implementacije le-te,
  5. osredotočenje k nadzorom, ki so usmerjeni k rezultatom
(performance driven) in na oceni, ki temelji na izpostavljenosti
tveganja (risk-based assessment),
  6. sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu in
drugimi nacionalnimi nadzornimi organi na področju
standardizacijskih nadzorov,
  7. zagotavljanje javnosti svojega dela,
  8. vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja
kakovosti in varnosti, ki zagotavlja, da Agencija za civilno
letalstvo svoje naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in
v skladu z veljavno zakonodajo,
  9. vzdrževanje in ohranjanje kompetentnosti vseh zaposlenih v
Agenciji za civilno letalstvo,
  10. vzpostavitev in vzdrževanje državnega sistema letalske
varnosti SSP, kakor tudi sistema upravljanja letalske varnosti
SMS, ter preko le-teh vzpostavitev sistema izmenjave varnostnih
informacij in meritve zmogljivosti varnosti (safety performance
mesurement) ter vpeljava nekaznovalne politike (just culture).  

AAA Zlata odličnost