Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami (BRUNTPD), stran 263.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami (BRUNTPD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami (BRUNTPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2014.
Št. 003-02-9/2014-8
Ljubljana, dne 1. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO SLUŽBO RUSKE FEDERACIJE ZA NADZOR NAD TRGOVINO S PREPOVEDANIMI DROGAMI O SODELOVANJU V BOJU PROTI NEDOVOLJENI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN NJIHOVIMI PREDHODNIMI SESTAVINAMI (BRUNTPD)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami, sklenjen 10. decembra 2013 v Moskvi.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezna služba Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami (v nadaljnjem besedilu: pogodbenika) sta se,
zaskrbljena zaradi porasta nezakonitega prometa prepovedanih drog in psihotropnih snovi (v nadaljnjem besedilu: prepovedane droge) in njihove zlorabe,
ob zavedanju, da nedovoljena trgovina z drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami pomeni resno grožnjo za zdravje in blaginjo ljudi v državah pogodbenikov,
ob upoštevanju določb Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, spremenjene s Protokolom iz leta 1972 o spremembah in dopolnitvah Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971 in Konvencije Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami iz leta 1988,
ob upoštevanju skupnega interesa za sprejetje učinkovitih ukrepov za boj proti nedovoljeni trgovini z drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami,
v skladu z mednarodnimi obveznostmi držav pogodbenikov,
sporazumela:
1. člen
1. Predmet tega sporazuma je sodelovanje med pogodbenikoma z namenom izvajanja učinkovitih ukrepov proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami.
2. Na podlagi tega sporazuma pogodbenika sodelujeta v okviru svojih pristojnosti po notranjem pravu in v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi.
3. Sporazum ne vpliva na obstoječe postopke za izročitev ali pravno pomoč v kazenskih zadevah.
2. člen
1. Sodelovanje med pogodbenikoma po tem sporazumu poteka v naslednjih oblikah:
a) izmenjava informacij o ukrepih proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami;
b) preiskovalne dejavnosti v zvezi z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki jih pogodbenik v okviru svojih pristojnosti izvede na zaprosilo drugega pogodbenika;
c) sodelovanje pri pripravi in izvajanju ukrepov proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami in njihovi rabi;
d) sodelovanje in vzajemna pomoč pri ukrepih za boj proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, vključno s kontroliranimi pošiljkami in nadzorom nad dovoljenim prometom prepovedanih drog;
e) izmenjava delovnih izkušenj, med drugim na delovnih sestankih, konferencah in delavnicah;
f) izmenjava zakonov in drugih notranjepravnih aktov, gradiv o njihovem izvajanju, statističnih podatkov in metodoloških priporočil glede boja proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, vključno z ukrepi nadzora nad njihovim dovoljenim prometom;
g) usposabljanje osebja;
h) materialna, tehnična in strokovna pomoč ter svetovanje;
i) izvajanje znanstvenih raziskav v skupnem interesu o problemih pri boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami;
j) izmenjava vzorcev prepovedanih drog, zaseženih pri nedovoljeni trgovini, in rezultatov njihovega testiranja;
k) usklajevanje glede vprašanj, ki se pojavijo med sodelovanjem, vključno z oblikovanjem delovnih skupin in izmenjavo predstavnikov pogodbenikov.
2. Sporazum pogodbenikoma ne preprečuje, da pripravita in razvijeta druge načine sodelovanja, ki so zanju sprejemljivi.
3. člen
Na podlagi tega sporazuma si pogodbenika izmenjata informacije, ki se nanašajo na:
a) kazniva dejanja, storjena ali v pripravi, v zvezi z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami na ozemlju države drugega pogodbenika;
b) osebe, osumljene čezmejne nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami;
c) določena dejstva in dogodke v zvezi z nedovoljenim prevozom prepovedanih drog in njihovih predhodnih sestavin z ozemlja države enega pogodbenika na ozemlje države drugega pogodbenika ali nameravanim prevozom;
d) strukture, osebe, vrste poslovanja, sisteme upravljanja in povezave kriminalnih združb, ki se ukvarjajo z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, katerih dejavnosti so mednarodne narave;
e) kontakte, ki potekajo ali naj bi potekali med določenimi osebami in kriminalnimi združbami, v zvezi z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami v državah pogodbenikov;
f) oblike in metode kriminalnih dejavnosti v zvezi z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami;
g) dejavnosti za legalizacijo (pranje) prihodka od nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi;
h) oblike in metode za razkritje virov oskrbe s prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami za nedovoljeno trgovino ter ukrepe za zatiranje te trgovine;
i) nove vrste prepovedanih drog, ki se pojavijo v nedovoljeni trgovini, tehnologije za njihovo proizvodnjo in način uporabe;
j) metode za prikrivanje in maskiranje prepovedanih drog in njihovih predhodnih sestavin med gojenjem, proizvodnjo, prevozom in prodajo ter metode za njihovo odkrivanje;
k) druga vprašanja v skupnem interesu.
4. člen
1. Pomoč po tem sporazumu se zagotovi na zaprosilo ali pobudo enega od pogodbenikov, ki meni, da je taka pomoč v interesu drugega pogodbenika. Zaprosilo za pomoč se izroči v pisni obliki ali pošlje s pomočjo tehničnih sredstev za pošiljanje besedil. V nujnih primerih se zaprosilo lahko sprejme po telefonu, vendar ga je treba v treh dneh potrditi bodisi pisno bodisi preko tehničnih sredstev za pošiljanje besedil. Če se uporabijo tehnična sredstva za pošiljanje podatkov ali če obstaja dvom glede pristnosti ali vsebine prejetega zaprosila, lahko zaprošeni pogodbenik zaprosi pogodbenika prosilca za pisno potrditev.
2. Zaprosilo za pomoč vsebuje:
– ime pogodbenika prosilca,
– ime zaprošenega pogodbenika,
– kratko predstavitev osnovnega namena zaprosila in njegovo utemeljitev,
– druge podatke, potrebne za izpolnitev zaprosila.
3. Zaprošeni pogodbenik lahko prosi za dodatne informacije za izpolnitev zaprosila, če je to potrebno.
5. člen
1. Zaprošeni pogodbenik sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi čim hitrejšo in popolnejšo izpolnitev zaprosila. Praviloma se zaprosilo izpolni najpozneje v 30 dneh od datuma prejema.
2. Zaprošeni pogodbenik lahko pooblaščenim predstavnikom pogodbenika prosilca dovoli, da so med izvajanjem zaprosila prisotni na ozemlju njegove države, če to ni v nasprotju z notranjo zakonodajo zaprošenega pogodbenika.
6. člen
1. Če zaprosila ni mogoče izpolniti ali če se izpolnitev zavrne, zaprošeni pogodbenik o tem nemudoma pisno obvesti pogodbenika prosilca in navede razloge, zaradi katerih zaprosila ni mogoče izpolniti.
2. Zaprosilo se lahko odkloni delno ali v celoti, če zaprošeni pogodbenik meni, da bi izpolnitev lahko ogrozila suverenost, varnost ali druge pomembne interese njegove države ali da zaprosilo ni v skladu z njegovo notranjo zakonodajo.
3. Če zaprošeni pogodbenik meni, da bi takojšnja izpolnitev zaprosila lahko preprečila kazenski pregon ali drug postopek, ki poteka na ozemlju države zaprošenega pogodbenika, lahko zaprošeni pogodbenik odloži izpolnitev zaprosila ali zanjo določi pogoje, ki so potrebni po dogovoru s pogodbenikom prosilcem. Če pogodbenik prosilec sprejme pomoč pod dogovorjenimi pogoji, jih mora upoštevati.
7. člen
1. Pogodbenika sprejmeta vse ukrepe za zagotovitev zaupnosti prejetih informacij. Če pogodbenik, ki zahteva informacije, zaupnosti zahtevanih informacij ne more zagotoviti, o tem obvesti drugega pogodbenika, ki se odloči, ali bo zagotovil informacije pod takimi pogoji.
2. Informacije, pridobljene po tem sporazumu, vključno z osebnimi podatki, se uporabljajo izključno za namene tega sporazuma in se ne smejo hraniti dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bile posredovane na podlagi tega sporazuma.
3. Ne glede na drugi odstavek se uporaba informacij, vključno z osebnimi podatki, za nadaljnje namene pogodbenika ali drugih organov države pogodbenika, ki je prejel informacije, dovoli le s predhodno izrecno pisno odobritvijo pogodbenika, ki je posredoval informacije, in pod pogoji, ki jih je ta določil.
4. Pri izmenjavi osebnih podatkov njihova obdelava poteka v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi obveznostmi obeh pogodbenic s področja varstva osebnih podatkov, vključno s Konvencijo o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov iz leta 1981.
8. člen
Pogodbenika, ki sodelujeta po tem sporazumu, praviloma uporabljata slovenski, ruski ali angleški jezik, ali drug jezik, ki ga sporazumno določita.
9. člen
1. Vsak pogodbenik krije stroške, povezane z izvajanjem tega sporazuma na ozemlju svoje države.
2. Vsak pogodbenik krije vse potne stroške in stroške nastanitve svojih predstavnikov na ozemlju države pogodbenika, ki jih sprejme, razen če se pogodbenika pisno ne dogovorita drugače.
3. Vsa potovanja predstavnikov pogodbenika prosilca se urejajo ob predhodnem soglasju zaprošenega pogodbenika.
10. člen
Pogodbenika lahko za pregled sodelovanja po tem sporazumu in razvoj smernic za njegovo nadgradnjo vzajemno organizirata delovne sestanke, posvete in delavnice. Takšna srečanja se organizirajo izmenično v državah pogodbenikov.
11. člen
Konkretni pogoji sodelovanja v skladu s točkami g), h), i) in j) prvega odstavka 2. člena tega sporazuma in načini financiranja se lahko določijo v posebnem dogovoru, ki ga skleneta pogodbenika.
12. člen
Ta sporazum se ob soglasju obeh pogodbenikov lahko spremeni ali dopolni s posebnimi protokoli.
13. člen
Spore glede tolmačenja ali uporabe določb tega sporazuma pogodbenika rešujeta s pogovori in pogajanji.
14. člen
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
2. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi notranjepravnih zahtev za začetek njegove veljavnosti, in velja še tri mesece po datumu, ko eden od pogodbenikov prejme uradno obvestilo drugega pogodbenika o odpovedi sporazuma.
Sklenjeno v Moskvi, dne 10. decembra 2013, v dveh izvirnikih, v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije
 
Primož Šeligo l.r.
 
Za Zvezno službo
Ruske federacije
za nadzor nad trgovino
s prepovedanimi drogami
Viktor Ivanov l.r.
A G R E E M E N T
between the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the Federal service of the Russian federation for narcotics traffic control on cooperation in combating illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the Federal Service of the Russian Federation for Narcotics Traffic Control (hereinafter referred to as the Parties),
Expressing concern over the expansion of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances (hereinafter referred to as drugs) and their abuse,
Conscious that illicit trafficking in drugs and their precursors poses a serious threat to public health and well-being in the Parties' States,
Taking into consideration the provisions of the Single Convention on Narcotic drugs of 1961, as amended by the Protocol of 1972 on Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 and the United Nations Convention on Combating Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988,
Considering mutual interest to take effective measures to combat illicit trafficking in drugs and their precursors,
Being guided by international obligations of the Parties' States,
have agreed as follows:
Article 1
1. The subject of the present Agreement is the cooperation between the Parties with the aim of implementing effective measures against illicit trafficking in drugs and precursors.
2. Pursuant to this Agreement, the Parties shall cooperate within their competence under national law and in compliance with their international obligations.
3. The present Agreement does not affect the existing procedures on extradition or legal assistance in criminal matters.
Article 2
1. The cooperation between the Parties under this Agreement may take the following forms:
a) Exchange of information on measures against illicit trafficking in drugs and precursors;
b) Investigative activities related to illicit trafficking in drugs and precursors carried out by one Party within its competence, upon a request of the other Party;
c) cooperation in organizing and carrying out measures against trafficking in drugs and precursors and their use;
d) cooperation and mutual assistance in actions carried out to combat illicit trafficking in drugs and precursors, including controlled deliveries and monitoring of the licit circulation of drugs;
e) exchange of work experience, including through work meetings, conferences and workshops;
f) exchange of legislative and other national legal acts, materials on practices of their implementation, statistical data and methodological recommendations on combating illicit trafficking in drugs and precursors including control measures over their licit circulation;
g) personnel training;
h) material, technical and advisory assistance as well as expertise assistance;
i) undertaking of scientific research in mutual interest on problems in combating illicit trafficking in drugs and precursors;
j) exchange of drug samples seized from illicit trafficking and their test results;
k) coordination of cooperation activities on issues raised in the process of cooperation, including work group formation and exchange of representatives of the Parties.
2. This Agreement does not prevent the Parties from elaborating and developing any other mutually accepted ways of cooperation.
Article 3
Pursuant to this Agreement the Parties shall exchange information referring to:
a) any offence, committed or under preparation, related to illicit trafficking in drugs and precursors on the territory of the other Party's State;
b) individuals suspected of cross-border illicit trafficking in drugs and precursors;
c) particular facts and events related to illicit transportation of drugs and precursors from the State territory of one Party to the State territory of the other Party or such an intention;
d) structures, individuals, types of business, systems of management and contacts of criminal groups involved in illicit trafficking in drugs and precursors whose activities are transnational in nature;
e) contacts which take place or are supposed to take place between particular individuals and criminal groups in connection with illicit trafficking in drugs and precursors in the Parties' states;
f) forms and methods of criminal activities in connection with illicit trafficking in drugs and precursors;
g) activities aimed at legalizing (laundering) proceeds from illicit trafficking in drugs and precursors;
h) forms and methods used to reveal supply sources of drugs and precursors for illicit trafficking as well as measures aimed at suppressing such trafficking;
i) new types of drugs appearing in illicit trafficking, technologies for their production and methods of their use;
j) methods used to conceal and camouflage drugs and precursors during their cultivation, production, transportation and sale, as well as methods of their detection;
k) other issues in mutual interest.
Article 4
1. Assistance under this Agreement shall be provided upon request or initiative of one of the Parties which believes that such assistance is in the interest of the other Party. A request for assistance shall be delivered in writing or transmitted using technical means of text transfer. In urgent cases a request can be accepted over the telephone; however, it needs to be confirmed in writing or through technical means of text transfer within three days. If using technical means of data transfer or if there is any doubt about the authenticity or content of a request received, the requested Party may request the requesting Party to provide a written confirmation.
2. A request for assistance shall comprise of the following:
– name of the requesting Party,
– name of the requested Party,
– brief presentation of the essence of the request and its reasoning,
– other data necessary for the execution of the request.
3. The requested Party may request additional information to comply with the request if needed.
Article 5
1. The requested Party shall take all the measures necessary to ensure that the request is executed as fast and as completely as possible. As a rule, the request shall be executed within no more than 30 days from the date of its receipt.
2. The requested Party may allow authorized representatives of the requesting Party to be present during the execution of the request on the territory of its State if this is not contrary to the national legislation of the requested Party.
Article 6
1. If a request cannot be executed or if its execution is rejected, the requested Party shall immediately inform the requesting Party thereof in writing and give the reasons why the request cannot be executed.
2. A request may be denied in part or in full if the requested Party considers that its execution could cause damage to sovereignty, security or other essential interests of its State or that the request is not in accordance with its national legislation.
3. If the requested Party considers that immediate execution of a request could prevent criminal prosecution or another procedure in progress on the territory of the requested Party's State, the requested Party may postpone the execution of a request or make it conditional on such terms as may be determined necessary after consultations with the requesting Party. If the requesting Party accepts assistance under the agreed conditions, it must observe them.
Article 7
1. The Parties shall take all measures to ensure confidentiality of the information received. If the Party requesting the information cannot ensure confidentiality of the requested information, it shall inform the other Party, which shall decide whether to provide the information upon these conditions or not.
2. Information obtained under this Agreement, including personal data, shall be used solely for the purposes of this Agreement and must not be kept longer than necessary for the purposes for which it is provided pursuant to this Agreement.
3. Regardless paragraph 2, the use of information, including personal data, for further purposes by the Party or public bodies of the Party's State which received the information shall only be authorized after prior express and written approval of the Party which transmitted the information, upon the conditions of that Party.
4. In case personal data are exchanged, their processing shall comply with the national legislation and international obligations of the Parties' States in the field of personal data protection, including the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 1981.
Article 8
The Parties cooperating under this Agreement shall use Slovenian, Russian and English languages as a rule, or another language agreed by the Parties.
Article 9
1. Each Party shall bear expenses connected with the execution of this Agreement on the territory of its State.
2. Each Party shall cover all travel and accommodation expenses of its representatives on the accepting Party's State Territory, unless otherwise agreed by the Parties in writing.
3. All trips of the requesting Party's representatives are arranged by preliminary approval of the requested Party.
Article 10
In order to review the cooperation process under this Agreement and to develop guidelines for its further improvement, the Parties may organize work meetings, consultations and workshops on a mutual basis. Such meetings shall be held in the Parties' states alternately.
Article 11
Concrete cooperation conditions provided in Article 2, paragraph 1 g), h), i), j) of this Agreement and the ways of financing may be defined by a separate arrangement made between the Parties.
Article 12
The present Agreement may be modified or amended upon agreement of both Parties by separate protocols.
Article 13
Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by the Parties through communication and negotiation.
Article 14
1. The present Agreement is concluded for an indefinite period of time.
2. The present Agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last notification of the Parties, through diplomatic channels, that their internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled and shall remain in force until three months after the date when one Party receives a notice on the termination of the Agreement from the other Party.
Done at Moscow on 10 December 2013 in two original copies, each in Slovenian, Russian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Slovenia
 
Primož Šeligo (s)
 
For the Federal Service
of the Russian Federation
for Narcotics Traffic Control
Viktor Ivanov (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/14-5/10
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 135-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost