Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3574. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče, stran 10055.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo, 110/09 in 92/12) je župan Občine Radeče sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občinski prostorski načrt Občine Radeče je bil sprejet na Občinskem svetu Občine Radeče dne 26. 10. 2011. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/11 in je začel veljati 21. 12. 2011.
V obdobju po sprejemu Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče so bile pri njegovi uporabi ugotovljene nekatere neusklajenosti in nova dejstva, ki v času priprave Občinskega prostorskega načrta še niso mogle biti upoštevane. Iz tega razloga je Občina Radeče začela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, s katerimi se izboljšuje njegovo vsebino.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče obsegajo spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev in se tako nanašajo le na dopolnitve odloka o Občinskem prostorskem načrtu. S spremembami se ne posega v namensko rabo prostora, tako da vsi grafični deli Občinskega prostorskega načrta ostajajo nespremenjeni.
Postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče bo potekal skladno s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, v nadaljevanju: ZPNačrt). Ta omogoča postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, saj se bodo spremembe nanašale samo na prostorske izvedbene pogoje in s tem odpravo neskladij znotraj Občinskega prostorskega načrta. Prav tako spremembe in dopolnitve ne terjajo sodelovanja nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev
Ker spremembe in dopolnitve predstavljajo le manjše popravke prostorskih izvedbenih pogojev in odpravo neskladij, pridobivanje strokovnih rešitev ni predvideno.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih posameznih faz
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občne Radeče se v skladu z določili tretjega odstavka 53.a člena ZPNačrta vodijo po postopku, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občne Radeče bo skupaj z obrazložitvijo, pred sprejemom na občinskem svetu Občine Radeče, javno objavljen na občinski oglasni deski in na svetovnem spletu najmanj petnajst dni. V času objave bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Javna objava predlaganih sprememb je predvidena konec meseca decembra 2014 in v začetku januarja 2015. Sprejem sprememb in dopolnitev na občinskem svetu je predviden v januarju ali v februarju leta 2015.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
V skladu z določili 53.a člena ZPNačrta smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ni treba pridobivati.
6. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Radeče in na lokalni kabelski televiziji, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2014
Radeče, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost