Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3577. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje«, stran 10057.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl.US:U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 2. seji dne 18. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi vodovoda,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo vključno z določili glede obstoječega vodovodnega omrežja v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Škocjan).
(3) Splošni odlok Občine Škocjan se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
(4) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte pred priključitvijo na vodovodno omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in v grobem obsega območje naselja Segonje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na javno vodovodno omrežje oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI
5. člen
(stanje vodovoda pred izvedeno investicijo)
Na območju vasi Segonje pred izvedbo projekta ni javnega vodovoda. Občani se oskrbujejo z vodo iz kapnic.
6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)
Vodovod bo izveden v dolžini 1.552 metrov za oskrbo s sanitarno vodo z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje. Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji povezani z gradnjo, ki je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo novega vodovoda znašajo 176.868,80 EUR po cenah oktober 2014. Obračunski stroški so enaki skupnim stroškom.
Tabela: Skupni in obračunski stroški novega vodovodnega omrežja v območju opremljanja
+------------------------------------------------------------+
|Postavka        Skupni stroški   Obračunski stroški|
+------------------------------------------------------------+
|1. Gradbena dela      65.480,84       65.480,84|
|2. Montažna dela      109.984,04       109.984,04|
|3. Nadzor          1.403,72        1.403,72|
+------------------------------------------------------------+
|Skupaj           176.868,60       176.868,60|
+------------------------------------------------------------+
8. člen
(časovni načrt)
Predviden je naslednji časovni načrt:
+-------------------------------+---------------+
|– pridobitev lastninskih in  |  pridobljene|
|drugih stvarnih pravic     |        |
+-------------------------------+---------------+
|– izdelava projektne in    |    izdelana|
|tehnične dokumentacije     |        |
+-------------------------------+---------------+
|– gradnja komunalne opreme   |   2014–2015|
+-------------------------------+---------------+
|– tehnični pregled in izdaja  |  v letu 2015|
|uporabnega dovoljenja     |        |
+-------------------------------+---------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidenega novega vodovodnega omrežja na območju opremljanja zagotavlja Občina Škocjan, delno tudi s sredstvi bodočih uporabnikov, ki jih bodo zagotovili v skladu z določili pogodbe o opremljanju.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) = znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
A(parcela) = površina parcele
Cp(ij) = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ct(ij) = obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) = neto tlorisna površina
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Škocjan.
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Škocjan.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za obstoječe objekte se podatke povzame iz evidenc Geodetske uprave RS.
12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo vodovodno omrežje
+-----------------------------------------+
|Komunalna oprema       Cp    Ct|
|            (EUR/m2) (EUR/m2)|
+-----------------------------------------+
|1. Vodovodno omrežje   9,350  30,694|
|Segonje                 |
+-----------------------------------------+
(2) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe vodovodno omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke za obstoječe vodovodno omrežje VO4 (IV. območje vodovod) po Splošnem odloku Občine Škocjan.
(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum oktober 2014, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka Občine Škocjan in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
14. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Del stroškov izvedbe novega vodovodnega omrežja bodo pokrili bodoči uporabniki sami, pri čemer bodo medsebojno razmerje z občino uredili preko pogodbe o opremljanju.
(2) Sestavni del pogodbe o opremljanju bo določilo, da investitorji, ki bodo vložili svoj denar v izgradnjo javne komunalne opreme (v tem primeru vodovoda) za to isto komunalno opremo ne bodo plačali komunalnega prispevka, ampak se šteje, da s svojim vložkom poravnavali vse svoje obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za vodovod.
(3) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogo je na vpogled na sedežu Občine Škocjan.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2014
Škocjan, dne 18. novembra 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost