Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3571. Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Moravske Toplice, stran 10053.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 1. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Moravske Toplice
1. člen
(1) Občinski svet Občine Moravske Toplice ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Moravske Toplice za področje vseh gospodarskih javnih služb v občini, ki je sestavljen iz 7 članov.
(2) Člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(3) Občinski svet imenuje najmanj 2 člana izmed svojih članov, preostale člane pa izmed drugih občanov.
(4) Mandat članov preneha istočasno z mandatom članov občinskega sveta, ki jih je imenoval.
(5) Sedež sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je na naslovu: Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
2. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev javnih služb in daje organom občine pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin;
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav;
– zastopa, posreduje in usklajuje interese uporabnikov javnih dobrin v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb, ter predlaga izboljšave.
3. člen
(1) Seje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin sklicuje in vodi predsednik, ki ga imenuje občinski svet izmed članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki so člani občinskega sveta.
(2) Za sklicevanje, vodenje in odločanje na sejah se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice.
4. člen
Člani sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin so upravičeni do sejnin in do povračila prevoznih stroškov, v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice.
5. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin zagotavlja občinska uprava.
6. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 011-00002/2014-3
Moravske Toplice, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost