Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3638. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
3640. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3641. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
3642. Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb

Sklepi

3588. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Guadalajari, v Združenih mehiških državah
3589. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Guadalajari, v Združenih mehiških državah

MINISTRSTVA

3590. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
3591. Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
3592. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
3593. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja
3643. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
3644. Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali
3645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

USTAVNO SODIŠČE

3594. Sklep o ustavitvi postopka
3595. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3596. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru
3597. Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2015 do 15. 7. 2015

BANKA SLOVENIJE

3598. Sklep o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
3599. Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3600. Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca
3601. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
3602. Obvestilo o ukinitvi monografije Etanolni tekoči ekstrakt golostebelnega sladkega korena, standardizirani (1536) iz Evropske farmakopeje
3603. Obvestilo o izdaji Tretjega dopolnila k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.3

OBČINE

Bovec

3604. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2014
3605. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
3606. Sklep o vrednosti točke
3607. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3608. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3609. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

3610. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever
3611. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
3612. Sklep o začasnem financiranju Mestne Občine Celje v obdobju januar–marec 2015
3613. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod«
3614. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2015
3615. Sklep št. 2/14 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkno

3634. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2015

Dobrna

3616. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014

Grosuplje

3617. Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1
3618. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1

Horjul

3619. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2015
3620. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Horjul

Ivančna Gorica

3621. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije
3622. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe
3623. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami
3624. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
3625. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
3626. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo

Kočevje

3627. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2015

Komen

3628. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2015

Ljubljana

3629. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Medvode

3630. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2015
3631. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2015

Mokronog-Trebelno

3635. Odlok o priznanjih Občine Mokronog - Trebelno
3636. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno
3637. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2015

Mozirje

3632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje

Šentrupert

3633. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentrupert

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti