Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3578. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2015, stran 10058.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 113. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 27. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 (Uradni list RS, št. 9 z dne 5. 2. 2014, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov           |     Obdobje|
|                       |    začasnega|
|                       |  financiranja|
|                       |  januar–marec|
|                       |      2015|
+----------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV             |      v EUR|
|IN ODHODKOV                  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    2.237.054|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |    1.781.758|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |    1.664.579|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |    1.596.543|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje        |     18.233|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago       |     49.767|
|    |in storitve              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki            |       36|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |     117.179|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku        |     89.725|
|    |in dohodki od premoženja       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |       807|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |      1.596|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |       62|
|    |in storitev              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |     24.989|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |       493|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |       493|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |     454.803|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |     120.467|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     334.336|
|    |proračuna iz sredstev EU       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    2.601.380|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |     511.125|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |     159.921|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev      |     26.754|
|    |za socialno varnost          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |     308.379|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     16.071|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |     810.503|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |     620.584|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |     28.554|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |     161.365|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    1.250.010|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|    1.250.010|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     29.742|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     29.742|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |    –364.326|
|    |(I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       388|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       388|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       388|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |     500.000|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |     99.459|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |     36.603|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE           |     400.541|
|    |(VII.-VIII.)             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |     364.326|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV            |     40.400|
|    |NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je omejen v 32. členu ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0016/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 27. novembra 2014
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost