Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3576. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2015, stran 10056.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in četrtega odstavka 117. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Šentjur dne 1. decembra 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2015
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2015 do sprejetja proračuna občine za leto 2015 oziroma najkasneje do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2014.
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju prejšnjega leta, torej od 1. januarja do 31. marca 2014.
Namenski prejemki in izdatki, opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu, se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 do uveljavitve poračuna Občine Šentjur za leto 2015, vendar najdlje do 31. marca 2015.
Št. 410-0013/2014(220)
Šentjur, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost