Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3573. Sklep o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče, stran 10054.

Na podlagi tretjega odstavka 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče in 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo, 110/09 in 92/12) je župan Občine Radeče sprejel
S K L E P
o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
1. člen
Javno se objavi predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče, ki vsebuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče ter obrazložitev.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče se vodijo po kratkem postopku, skladno s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8).
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče po kratkem postopku so možne, ker se nanašajo samo na manjše popravke prostorskih izvedbenih pogojev, ki odpravljajo neskladja znotraj Občinskega prostorskega načrta ter ne posegajo v namensko rabo prostora. Prav tako spremembe in dopolnitve ne terjajo sodelovanja nosilcev urejanja prostora, ali bi bilo zaradi njih treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
3. člen
V skladu s tretjim odstavkom 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju se predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavi na oglasni deski občine in na svetovnem spletu za vsaj petnajst dni, v tem času pa mora biti javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče z obrazložitvijo bo javno objavljen na oglasni deski v pritličju občinske zgradbe na naslovu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ter na spletni strani Občine Radeče www.radece.si, in sicer od 19. decembra 2014 do 6. januarja 2015.
V času javne objave je javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo, in sicer po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali po elektronski pošti na naslov info@radece.si. Vse podane pripombe na objavljeno gradivo naj v naslovu oziroma zadevi vsebujejo ključno besedo »Pripombe na javno objavljene spremembe in dopolnitve OPN«.
4. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Radeče in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2014/2
Radeče, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost