Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3567. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, stran 10052.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 in 76/08) in 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99, 2/01, 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 1. 12. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
1. člen
54. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99, 2/01 in 28/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
– odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem,
– odbor za lokalno infrastrukturo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za zaščito in reševanje,
– komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje,
– statutarno pravna komisija.«
2. člen
54.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za lokalno infrastrukturo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti, varstva okolja ter urejanja prostora in gospodarjenja z nepremičninami, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarskih dejavnosti, varstva okolja ter urejanja prostora in gospodarjenja z nepremičninami.«
3. člen
54.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statutarno pravna komisija ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izmed članov občinskega sveta.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00003/2014-3
Moravske Toplice, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost