Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3561. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2015, stran 10047.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 110/11 – ZDIU12) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 1. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 110/11 – ZDIU12); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 22/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |   Proračun|
|                         | januar–marec|
|                         |     2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  436.819,83|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  432.692,62|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  425.995,82|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  411.931,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   9.681,21|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   4.383,61|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   6.696,80|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   2.704,04|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    58,90|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   3.933,86|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       |
|   |0,00                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |     0,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   4.127,21|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   4.127,21|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |     0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA             |     0,00|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0,00|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  435.503,86|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  238.708,34|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  35.324,04|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   6.414,20|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  183.161,75|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  13.808,35|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  120.235,64|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  70.361,01|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   3.694,53|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  46.180,10|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  74.467,59|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  74.467,59|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   2.092,29|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |     0,00|
|   |in fizičnim osebam            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   2.092,29|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   1.315,97|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   1.520,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   1.520,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   1.520,00|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0,00|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |  –1.520,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –204,03|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  –1.315,97|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   2.000,00|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   2.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 007-0001/2014-18
Gornji Petrovci, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost