Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3556. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 9991.

Na podlagi drugega in petega odstavka 29. člena ter desetega odstavka 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14 in 58/14 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1. člen
V Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11) se v prvem odstavku 1. člena v četrti alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10 in 26/11, v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14 in 58/14 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 73/04 – ZN-C, 61/06 – ZEPT in 46/14)«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »(v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko)« nadomesti z besedilom »(v nadaljnjem besedilu: CIF)«.
V sedmem odstavku se beseda »enajstega« nadomesti z besedo »desetega«.
V devetem odstavku se beseda »enajstim« nadomesti z besedo »desetim«.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge lahko vlagajo po elektronski poti)
Predlogi za izvršbo in druge vloge se lahko vlagajo po elektronski poti v vseh postopkih izvršbe in zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka.«.
5. člen
V tretjem odstavku 6. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– iz skupine e-Izvršba-opravil »Predlogi« vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in dopolnitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 14. člena se dodajo novi četrti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če želi upnik v predlogu za izvršbo pri upniku kot tip upnika namesto pravne osebe, s.p. ali fizične osebe navesti tip upnika drugo, predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter naziv, davčno ali matično številko ter naslov upnika.
(5) Če želi upnik v predlogu za izvršbo pri zakonitem zastopniku kot položaj zakonitega zastopnika namesto poslovodja, oče, mati, skrbnik ali drugo, navesti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, občinsko pravobranilstvo, državno tožilstvo, upravnik večstanovanjske stavbe, ali stečajni upravitelj, pri čemer je pri stečajnem upravitelju tip zastopnika pravna oseba, s.p. ali drugo, predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter naziv, davčno ali matično številko in naslov zakonitega zastopnika, pri stečajnem upravitelju pa tudi tip zastopnika. Če želi upnik v predlogu za izvršbo pri zakonitem zastopniku kot položaj zakonitega zastopnika navesti stečajni upravitelj – tip zastopnika fizična oseba, predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek, tip zastopnika fizična oseba, osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva ali EMŠO ali davčno številko ali drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek zakonitega zastopnika.
(6) Če želi upnik v predlogu za izvršbo pri pooblaščencu kot tip pooblaščenca namesto odvetnik, fizična oseba, pravna oseba ali s.p. navesti tip pooblaščenca drugo, predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter naziv, davčno ali matično številko ter naslov pooblaščenca.
(7) Če želi upnik v predlogu za izvršbo pri dolžniku kot tip dolžnika namesto fizične osebe, pravne osebe ali s.p. navesti tip dolžnika drugo, predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter naziv, davčno ali matično številko ter naslov dolžnika.
(8) Če želi upnik v predlogu za izvršbo pri sredstvu izvršbe plača in drugi stalni prejemki ter pri sredstvu izvršbe druge denarne terjatve kot tip dolžnikovega dolžnika namesto fizične osebe, pravne osebe ali s.p. navesti tip dolžnikovega dolžnika drugo, predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter naziv, davčno ali matično številko ter naslov dolžnikovega dolžnika.«.
7. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »Centru za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CIF)« nadomesti z besedo »CIF«.
8. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo ali večjega števila predlogov za izvršbo (v nadaljnjem besedilu: paket predlogov za izvršbo) po elektronski poti prek spletnega servisa mora biti upnik vključen v varnostno shemo kot samostojni zunanji kvalificirani uporabnik po postopku, ki ga določata 12. in 13. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11) in pridobiti potrditev CIF, da izpolnjuje tehnične pogoje iz tretjega odstavka tega člena.«.
9. člen
24. člen se črta.
10. člen
V 28. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
­»– na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik in izpolnjuje tehnične pogoje iz prvega in tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika;«.
11. člen
V prvem odstavku 29. člena se število »7« nadomesti s številom »5«.
12. člen
Priloga 7 in Priloga 8 se nadomestita z novima Prilogo 7 in Prilogo 8, ki sta sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2014
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EVA 2014-2030-0017
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost