Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3522. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2012, stran 9920.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 3. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2012.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2012 je realiziran v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       | Realizacija 2012|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  17.438.122,87|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.791.437,11|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  10.693.039,85|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   9.792.154,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    523.603,42|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago       |    377.004,05|
|   |in storitve              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |706 Drugi davki            |      278,38|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   3.098.397,26|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku        |   2.228.421,29|
|   |in dohodki od premoženja       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     7.245,68|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |     5.746,95|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    644.056,01|
|   |in storitev              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    212.927,33|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    737.745,61|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    238.311,00|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    499.434,61|
|   |in neopredmetenih sredstev      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |     1.650,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |     1.650,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   2.907.290,15|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   1.728.758,30|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   1.178.531,85|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |         |
|   |Evropske unije            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  17.699.900,19|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   4.144.035,31|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |    971.342,01|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev      |    156.724,24|
|   |za socialno varnost          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.932.551,36|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    73.417,70|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve              |    10.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   5.938.630,51|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |    648.733,17|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |   3.038.772,71|
|   |in gospodinjstvom           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    509.707.48|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   1.741.417,15|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   7.361.359,88|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   7.361.359,88|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    255.874,49|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    64.314,49|
|   |in fizičnim osebam, ki niso      |         |
|   |proračunski uporabniki        |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    191.560,00|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |   –261.777,32|
|   |(I.-II.)               |         |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    19.755,51|
|   |PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    19.755,51|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |    19.755,51|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|   |DELEŽEV                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        0|
|   |naložb                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin      |        0|
|   |iz naslova privatizacije       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |    19.755,51|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|         |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |   1.000.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |   1.000.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   1.000.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |    319.337,85|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    319.337,85|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga     |    319.337,85|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |    438.640,34|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |    680.662,15|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |    261.777,32|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XII. |STANJE NA RAČUNIH NA DAN       |    232.747,28|
|   |31. 12. PRETEKLEGA LETA        |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
Po zaključnem računu proračuna Občine Kočevje se stanje sredstev na računu konec leta 2012 v skupnem znesku 671.387,62 € prenese v proračun Občine Kočevje za leto 2013.
3. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
+---------------------------------------------+-----------------+
|2. OBLIKOVANJE REZERV            |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2012      |    58.272,57|
+---------------------------------------------+-----------------+
|I. Oblikovanje sredstev rezerv        |    10.000,00|
+---------------------------------------------+-----------------+
|II. Poraba sredstev rezerv          |    19.000,00|
+---------------------------------------------+-----------------+
|III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta  |    49.272,57|
|2012                     |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2012 v znesku 49.272,57 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2013.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2012. Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2012 se objavi na spletni strani www.kocevje.si.
Št. 450-2/2013-2200/27
Kočevje, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost