Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Ob-4108/14 , Stran 2695
Ob-4108/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, ZUJIK – UPB 1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in v povezavi s 95. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, Odl.US: U-l.297/08-19, 90/12 in 111/13) ter Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 43/10) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka JPP – POM2015)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področje poziva: predmet poziva je sofinanciranje izvajanja državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki ni javni zavod, v letu 2015. 2. Pomen izrazov – Pooblaščeni muzej je muzej, ki je s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3. 2013 prejel pooblastilo za izvajanje državne javne službe muzejev. – Javna služba skladno s tem pozivom in 93. členom ZVKD-1 obsega: identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje, interpretiranje, zbiranje, akcesijo in inventariziranje premične dediščine, varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena, svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig, pripravo in izvedbo konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini državnega pomena ter izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja. – Prijavitelj programa je odgovorni nosilec programa. 3. Temeljno področje poziva: temeljno področje poziva je izvajanje državne javne službe pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavodi. V ta namen se sofinancira program izvajanja državne javne službe skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3. 2013 o podelitvi pooblastila. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu Na poziv se lahko prijavi le prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev, – ni javni zavod, – če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2014, ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti); – ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2015; – prijavljeni program bo realiziral do konca leta 2015. 5. Kriteriji poziva Kriteriji javnega poziva so: – kakovosten in prepoznaven program, – vsebinska zaokroženost programa, – predvidena prezentacija zbirk, ki jih hrani muzej, v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, – realno finančno ovrednoten in uravnotežen program, – predvidena dostopnost do informacij o programu v javnosti. 6. Uporaba kriterijev Program prijavitelja bo izbran, če bo v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev ugotovljeno, da vključuje večji del nalog iz izvajanja državne javne službe in da presega lokalni pomen. Povzetek načina ocenjevanja Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo izvedla imenovana strokovna komisija, ki bo ocenila popolno vlogo in predlagala vsebino in višino financiranja prijavljenega programa. 7. Vrednost sredstev: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2015 je največ 34.300,00 EUR. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015. 9. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo programa in brez katerih programa ne bi bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji programa. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina. 10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z oznako JPP – POM2015 se objavi v Uradnem listu RS dne 5. 12. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). 11. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – obrazce: prijavnica, program dela za leto 2015, finančni načrt za leto 2015 in izjave prijavitelja. Dokumentacijo poziva lahko prijavitelj dvigne v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Dokumentacija poziva je dostopna tudi na spletni strani ministrstva http://www. mk.gov.si. 12. Oddaja in dostava predlogov: 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen program ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni poziv JPP – POM2015. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.2 Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije ministra. 12.3 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošto do vključno 5. 1. 2015 oziroma do tega dne poslana ali predložena v vložišču ministrstva. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in jih zavrglo. 13. Pristojni uslužbenec: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je mag. Marija Brus, tel. 01/369-59-17, elektronska pošta: marija.brus@gov.si Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure. 14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi v strokovni komisiji ministra.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti