Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 9879.

Na podlagi drugega odstavka 291. člena in prvega odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 44/14 – ORZPIZ206) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
1. člen
V Sklepu o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) se v 2. členu dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Poslovni izid in vseobsegajoči donos vzajemnega pokojninskega sklada se lahko prikažeta v enem izkazu (izkaz vseobsegajočega donosa), ali pa ločeno, v izkazu poslovnega izida in izkazu drugega vseobsegajočega donosa.
(4) Izkaz denarnih tokov vzajemnega pokojninskega sklada se lahko sestavi po neposredni ali posredni metodi.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Doda se sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada ni treba prikazati tistih postavk, katerih vrednost je enaka nič, razen če je to potrebno zaradi primerjave z vrednostjo teh postavk v preteklem letu.«.
Dosedanji peti odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
V prilogi 1 k sklepu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
Izkaz finančnega položaja vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj naslednje postavke:
I. Sredstva
1. Denar in denarni ustrezniki
2. Finančne naložbe
2.1. Depoziti in posojila
– depoziti
– dana posojila
2.2. Finančne naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
– instrumenti denarnega trga
– dolžniški vrednostni papirji
– delnice in drugi kapitalski instrumenti
– enote ali delnice odprtih investicijskih skladov
– drugo
2.3. Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo
– instrumenti denarnega trga
– dolžniški vrednostni papirji
– delnice in drugi kapitalski instrumenti
– enote ali delnice odprtih investicijskih skladov
– drugo
2.4. Finančne naložbe, v posesti do zapadlosti
– instrumenti denarnega trga
– dolžniški vrednostni papirji
– drugo
3. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju pred tveganji
4. Terjatve
4.1. Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti
4.2. Druge terjatve
5. Naložbene nepremičnine
6. Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo
7. Druga sredstva
8. Skupaj sredstva
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti
1.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
1.2. Obveznosti iz nakupa naložbenih nepremičnin
1.3. Obveznosti do upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
1.4. Druge obveznosti iz upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada
1.5. Obveznosti za izplačila odkupnih vrednosti premoženja in druge obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada
1.6. Obveznosti za plačilo davkov
1.7. Druge poslovne obveznosti
2. Finančne obveznosti
2.1. Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov
2.2. Druge finančne obveznosti
3. Obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
Izkaz poslovnega izida vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj naslednje postavke:
1. Finančni prihodki
1.1. Prihodki od obresti
1.2. Prihodki od dividend in deležev
1.3. Realizirani čisti dobički iz finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
1.4. Realizirani čisti dobički iz finančnih naložb, ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
1.5. Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
1.6. Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
1.7. Drugi finančni prihodki
2. Prihodki od naložbenih nepremičnin
2.1. Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem
2.2. Realizirani čisti dobički pri odtujitvi naložbenih nepremičnin
2.3. Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
3. Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti
4. Drugi prihodki
5. Odhodki v zvezi z upravljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada
5.1. Odhodki za upravljavsko provizijo
5.2. Odhodki v zvezi s skrbnikom
5.3. Odhodki v zvezi z revidiranjem
5.4. Odhodki v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega pokojninskega sklada
5.5. Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
5.6. Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada
6. Finančni odhodki
6.1. Odhodki za obresti
6.2. Realizirane čiste izgube iz finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
6.3. Realizirane čiste izgube iz finančnih naložb, ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
6.4. Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
6.5. Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
6.6. Drugi finančni odhodki
7. Odhodki od naložbenih nepremičnin
7.1. Odhodki v zvezi z upravljanjem in oddajanjem naložbenih nepremičnin
7.2. Realizirane čiste izgube pri odtujitvi naložbenih nepremičnin
7.3. Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
8. Drugi odhodki
9. Čisti poslovni izid poslovnega leta«.
V 6. točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj naslednje postavke:
1. Začetno stanje vrednosti enot premoženja
2. Vplačane enote premoženja
3. Izplačane enote premoženja
4. Neto izplačila/vplačila
5. Povečanje/zmanjšanje v neto sredstvih zaradi spremembe vrednosti
6. Končno stanje vrednosti enot premoženja«.
V drugem odstavku 6. točke se besedilo »vzajemnega sklad« nadomesti z besedilom »vzajemnega pokojninskega sklada«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. IZKAZ DENARNIH TOKOV VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
(1) Izkaz denarnih tokov vzajemnega pokojninskega sklada sestavljen po neposredni metodi ima najmanj naslednje postavke:
1.1. Povečanje/zmanjšanje vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada
Prilagoditve za:
– prihodke od obresti
– prihodke od dividend in deležev
– odhodke za obresti
– drugo
1.2. Neto povečanje/zmanjšanje terjatev oziroma obveznosti do upravljavca
1.3. Neto povečanje/zmanjšanje drugih terjatev in obveznosti
1.4. Povečanje/zmanjšanje vrednosti sredstev po pošteni vrednosti
1.5. Povečanje/zmanjšanje vrednosti obveznosti po pošteni vrednosti
1.6. Denarni tokovi pri poslovanju (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)
1.7. Obrestni prejemki
1.8. Dividendni prejemki
1.9. Neto denarni tokovi pri poslovanju (1.6.+1.7.+1.8.)
2. Denarni tokovi pri financiranju
2.1. Prejemki od vplačil v vzajemni pokojninski sklad
2.2. Izdatki za izplačila odkupnih vrednosti premoženja
2.3. Neto denarni tokovi pri financiranju (2.1.+2.2.)
3. Čisto povečanje denarnih sredstev (1.9.+2.3.)
4. Denarna sredstva na začetku obdobja
5. Denarna sredstva na koncu obdobja (4.+3.)
(2) Izkaz denarnih tokov vzajemnega pokojninskega sklada sestavljen po posredni metodi ima najmanj naslednje postavke:
1. Denarni tokovi pri poslovanju
1.1. Prejemki pri prodaji naložb
1.2. Izdatki pri nakupu naložb
1.3. Prejemki iz naslova prejetih dividend
1.4. Prejemki iz naslova prejetih obresti
1.5. Drugi prejemki pri poslovanju
1.6. Drugi izdatki pri poslovanju
1.7. Neto denarni tokovi pri poslovanju
2. Denarni tokovi pri financiranju
2.1. Prejemki od vplačil v vzajemni pokojninski sklad
2.2. Izdatki za izplačila odkupnih vrednosti premoženja
2.3. Neto denarni tokovi pri financiranju
3. Čisto povečanje denarnih sredstev
4. Denarna sredstva na začetku obdobja
5. Učinki sprememb deviznih tečajev na denarna sredstva
6. Denarna sredstva na koncu obdobja«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 00702-2/2014-10
Ljubljana, dne 2. decembra 2014
EVA 2014-1611-0079
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost