Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

P 2714/2014-V Os-4098/14 , Stran 2708
P 2714/2014-V Os-4098/14
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 14. 11. 2014 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 2714/2014. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se predlaga, da sodišče razsodi, da se ugotovi, da je a) nepremičnina: hotelska enota – apartma št. 106 v I. nadstropju v stavbi št. 2270, oznaka 6/I, na naslovu Stopniška pot 1a, Portorož, v izmeri 803 5 m2, ID znak 2631-2270-18, (ID 5507372), last Andreja Lovšina, b) 49.650 vrednostnih papirjev z oznako IEKG, izdajatelja Intereuropa, d.d., last Andreja Lovšina, c) nepremičnina: hotelska enota – apartma št. 108 v I. nadstropju v stavbi št. 2270, oznaka 8/I, na naslovu Stopniška pot 1a, Portorož, v izmeri 35,20 m, ID znak 2631-2270-20 (ID 5507374), last Lucije Lovšin, d) nepremičnina: stanovanje št. B14 na naslovu Železna cesta 10B, Ljubljana, ID znak 2636-3866-214 (ID 5792236), s parkirnim mestom ID znak 2636-3866-752 (ID 5792405), oboje last Lucije Lovšin, e) nepremičnina: stanovanje št. 77 z oznako J 1500 v etaži 10 objekta Vila Urbana, Barvarska steza 6, Ljubljana, ID znak 1727-1066-77 (ID 5626285), s shrambo št. 65, ID znak 1727-1066-165 (ID 5626516) in dvema parkirnima mestoma ID znak 1727-1066-210 (ID 5626570) ter ID znak 1727-1066-211 (ID 5626573), vse last Lucije Lovšin f) nepremičnina: hotelska enota – apartma št. 105 v I. nadstropju v stavbi št. 2270, oznaka 5/I, na naslovu Stopniška pot 1a, Portorož, v izmeri 35,20 m2, ID znak 2631-2270-17 (ID 5507371), last Marije Lovšin, g) avtomobil Volkswagen EOS/2.0/TFSI AUT., reg. št. KP13-31N, št. šasije WVWZZZ1FZ8V048149, last Lucije Lovšin, h) drugo premoženje Andreja Lovšina v vrednosti 899.951,74 EUR premoženje nezakonitega izvora. 2. Tožena stranka: 1.) Andrej Lovšin, Stopniška pot 1a, Portorož, 2.) Lucija Lovšin, Železna cesta 10b, Ljubljana, 3.) Marija Lovšin, Prijateljev trg 3, Ribnica, 3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema: I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 14. 11. 2014, tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje premoženja, ki je bilo do dne 21. 12. 2014 odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru pod opr. št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 in sicer tako, da se: – tretje toženi stranki Mariji Lovšin prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino št. 17E, hotelsko enoto – apartma št. 105 z oznako 5/I, v izmeri 35,20 m2, v I. nadstropju v stavbi ID 2270, k. o. Portorož, ID nepremičnine 2631-2270-17, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove odtujiti in obremeniti nepremičnine: – hotelsko enoto – apartma št. 108, z oznako 8/I, v izmeri 35,20 m2, v I. nadstropju v stavbi ID 2270, k. o Portorož, ID nepremičnine 2631-2270-20, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – stanovanje št. B14, v 3. nadstropju, v objektu »B«, s shrambo št. BS 14 v 2. kleti in garažnim boksom BG 14 v 2. kleti, na naslovu Železna cesta 10B, Ljubljana, k.o. 2636 Bežigrad, ID nepremičnine 2636-3866-214, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – stanovanje št. 77 z oznako JI 500 v 5. nadstropju (10. etaži) – ID 1727-1066-77, s shrambo št. 165 v 3. kleti (1. etaži) – ID 1727-1066-165 in dvema parkirnima mestoma št. 210 in 211 v 3. kleti (1. etaži) – ID 1727-1066-210 in ID 1727-1066- 211, vse v objektu Vila Urbana, k. o, 1727 Poljansko predmestje, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi. II. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 14. 11. 2014 in se odredi začasno zavarovanje premoženja, tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku: – prvo toženi stranki Andreju Lovšinu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino – hotelsko enoto – apartma št. 106, z oznako 6/I v I. nadstropju v stavbi ID 2270, k.o. Portorož, ID nepremičnine 2631-2270-18, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – prvo toženi stranki Andreju Lovšinu prepove razpolagati z zemljiškim pismom, izstavljenim za zemljiški dolg v znesku 300.000,00 EUR, vknjižen dne 29. 6. 2012 na posameznem delu stavbe št. 18 v stavbi št. 2270 k. o. 2631 – Portorož (ID pravice/zaznambe 14792417), ter to zemljiško pismo komurkoli prenašati, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – vsakokratnemu imetniku zemljiškega pisma oziroma vsaki osebi, ki je po odredbi prvo tožene stranke Andreja Lovšina kot lastnika obremenjene nepremičnine, ali po odredbi morebitnih nadaljnjih imetnikov postala upravičeni imetnik zemljiškega pisma, prepove izplačilo zemljiškega dolga iz vrednosti obremenjene nepremičnine – posameznega dela stavbe št. 18 v stavbi št. 2270 k. o. 2631 – Portorož, z vpisom te prepovedi v zemljiško knjigo, – prvo toženi stranki Andreju Lovšinu prepove razpolagati z 49.650 vrednostnimi papirji – rednimi delnicami – z oznako IEKG, izdajatelja Intereuropa, d. d., na računu št. 1866987, z vpisom te prepovedi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, – drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove razpolagati z zemljiškimi pismi, izstavljenimi za zemljiški dolg v znesku 500.000,00 EUR, vknjižen dne 1. 6. 2012 na posameznih delih stavbe št. 77, 165, 210 in 211, vse v stavbi št. 1066 k. o. 1727 – Poljansko predmestje (ID pravice/zaznambe 14667746), ter ta zemljiška pisma komurkoli prenašati, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – vsakokratnemu imetniku zemljiškega pisma oziroma vsaki osebi, ki je po odredbi drugo tožene stranke Lucije Lovšin kot lastnice obremenjenih nepremičnin, ali po odredbi morebitnih nadaljnjih imetnikov postala upravičeni imetnik zemljiških pisem, prepove izplačilo zemljiškega dolga iz vrednosti obremenjenih nepremičnin – posameznih delov stavbe št. 77, 165, 210 in 211, vse v stavbi št. 1066 k. o. 1727 – Poljansko predmestje, z vpisom te prepovedi v zemljiško knjigo, – drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino – parkirno mesto na Železni cesti 10B, Ljubljana, ID 2636-3866-752, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, – drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove razpolagati s premičnino Volkswagen EOS/2.0/TFSI AUT., reg. št. KP13-31N, št. šasije WVWZZZ1FZ8V048149, z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, – dolžniku prvo tožene stranke Andreja Lovšina, gospodarski družbi Optio, trgovina in storitve, d.o.o., Stopniška pot 1a, Portorož, prepove poravnati terjatev v višini 691.200,00 EUR prvo toženi stranki, le-temu pa prepove terjatev izterjati ali z njo razpolagati. Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen dolžnikovemu dolžniku. Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o rubežu. Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na predmetu zavarovanja. 4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi. 5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI). V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).“ 6. Dan objave oklica: 5. 12. 2014
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 25. 11. 2014

AAA Zlata odličnost