Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3538. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2, stran 9941.

Na podlagi 50. in 60. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 (izdelal IBIS d.o.o., Slovenska Bistrica, št. naloge 24/2014-OPPN, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OLN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 2. 12. 2014 do vključno 17. 12. 2014, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave sprememb in dopolnitev OLN zajema parc. št. 1696/24, 1696/17, 1696/25, 1708/8, 1708/7, 1715/1, 1715/2, 1716/2, 1716/3, 1716/4, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1719/1, 1719/2, 1719/3, vse k.o. Slovenska Bistrica.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 17. 12. 2014, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 17.00 uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3500-73/2014-21-1032
Slovenska Bistrica, dne 21. novembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost