Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3528. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9930.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 1. dopisni seji dne 14. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine 2822/223 in 2822/226, obe k.o. Žurge, in so v lasti Občine Osilnica vse do celote 1/1.
Iz zemljiškega katastra izhaja, da je nepremičnina z ID-znakom 1586-2822/223-0, po dejanski rabi gozdno zemljišče v izmeri 979831 m², 1586-2822/226-0, gozdno zemljišče v izmeri 2135688 m², skupaj 3115519 m².
Na nepremičnini 2822/226, k.o. Žurge se nahajajo gozdne ceste št:
+--------+----------------------+---------+
| Šifra |Ime ceste       | Dolžina |
| ceste |           |v občini |
|    |           |  [m]  |
+--------+----------------------+---------+
| 60366 |Cesta mimo Bolnice  |  826  |
+--------+----------------------+---------+
| 60364 |Cesta do Bližnice   |  318  |
+--------+----------------------+---------+
| 60361 |Križišče Dragarji –  | 3356  |
|    |Enaindvajseta     |     |
+--------+----------------------+---------+
| 60355 |Cesta v Pasjo jamo  | 1772  |
+--------+----------------------+---------+
| 60212 |Nad Žurgami      | 1035  |
+--------+----------------------+---------+
| 60024 |Nova pasja jama    |  301  |
+--------+----------------------+---------+
| 60022 |Pasja jama – Kaliči  |  341  |
+--------+----------------------+---------+
| 60021 |Stara pasja jama   | 1096  |
+--------+----------------------+---------+
Občina Osilnica je ob Javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Kolpska dolina apelirala na Zavod za gozdove RS za vzpostavitev gozdnih cest tudi na nepremičnini 2822/223, k.o. Žurge.
2. člen
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se vpišejo oziroma se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Osilnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Osilnica po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču v Kočevju.
Št. 900-0012/2014/8
Osilnica, dne 14. novembra 2014
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost