Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3516. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143 (v nadaljevanju: OPPN), stran 9917.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/14 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 Skl. US) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143 (v nadaljevanju: oppn)
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
V naselju Velike Malence na parc. št. 584/5, k.o. Čatež je bila nekoč zgrajena stanovanjska hiša. Zaradi dotrajanosti je bila porušena in je zgrajena nadomestna, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 35102-53/02-152, izdano z dne 26. 9. 2002. Nova hiša je bila zgrajena ne upoštevajoč nekatere pogoje iz gradbenega dovoljenja, in sicer:
– stanovanjska hiša nima izvedene kleti, ki je bila predvidena po gradbenem dovoljenju,
– smer slemena je V–Z, po gradbenem dovoljenju je bila smer slemena S–J,
– zgrajena hiša je večja, kot je bilo dovoljeno z gradbenim dovoljenjem.
Poleg stanovanjske hiše je zgrajena tudi nadstrešnica za garažiranje osebnih vozil, ki nima gradbenega dovoljenja.
Na terenu je bil dne 9. 5. 2013 opravljen inšpekcijski nadzor in izdana je bila Odločba št. 06122-1088/2013-9 z dne 14. 5. 2014, v kateri je lastniku naloženo, da izdela spremembo gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo. Podlaga za spremembo gradbenega dovoljenja je Občinski prostorski načrt Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju OPN), ki na podlagi 124. člena nalaga, da je za neskladno in nelegalno gradnjo na območjih namenske rabe Ap – območja razpršene poselitve posebnih zaključenih območij, potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN).
Za nelegalno nadstrešnico je bila prav tako izdana inšpekcijska Odločba št. 06122-121/2013-4 z dne 20. 6. 2013. Bil je izdan tudi Sklep o dovolitvi izvršbe št. 06122-1211/2013-10 z dne 23. 4. 2014. Lastnik je zaprosil za podaljšanje roka izvršbe do sprejema OPN. S sprejetjem OPN je bila podana podlaga za legalizacijo nadstrešnice.
S strani investitorja stanovanjske hiše in nadstrešnice je bila na Občino Brežice podana pobuda za izdelavo OPPN, ki je bila s strani župana Občine Brežice sprejeta dne 16. 10. 2014.
2.0 Območje OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št. 584/5, k.o. Čatež na kateri sta zgrajeni stanovanjska hiša in nadstrešnica. Skupna površina območja je cca 1200 m².
Obravnavano zemljišče je v naselju Velike Malence, vendar zunaj strnjenega območja pozidave. Na zahodni, južni in severni strani območje OPPN meji na sadovnjak in gozd, na vzhodni strani pa na njive in travnike. Dostop do območja OPPN je urejen z lokalne ceste LC 024063 Boršt–Gorenja Pirošica preko parcele javnega dobra parc. št. 1887/2, k.o. Čatež.
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
4.0 Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
– Sklep o pripravi OPPN, sprejema – župan, rok – november 2014;
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu, objavi – občina, rok – november 2014;
– Osnutek OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 15 dni po objavi sklepa (december 2014);
– Pridobivanje smernic za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in odločbe o (ne)potrebi izdelave celovite presoje vplivov na okolje, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu občine, rok – december, januar 2014;
– Usklajevanje smernic za načrtovanje in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – izdela – izdelovalec, rok – 20 dni po pridobitvi smernic (februar 2014);
– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter po potrebi okoljskega poročila, izvaja – občina in izdelovalec, rok – 30 dni po zakonu (marec 2014);
– Zavzemanje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN, izdela – izdelovalec in občina, rok – 10 dni po zaključku javne razgrnitve (marec 2014);
– Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta (OS), pripravi – občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred sejo OS (april 2014);
– 1. obravnava na OS in sprejem dopolnjenega osnutka OPPN s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, izvaja – OS, rok: april 2014;
– Posredovanje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve v objavo, objavi – občina, rok – 7 dni po sprejemu na OS (april, maj 2014);
– Predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po prejetju stališč do pripomb od občine (maj 2014);
– Pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora k OPPN, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu občine, rok – 30 dni po zakonu (maj, junij 2014);
– Usklajen predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po prejetju mnenj (junij 2014);
– Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS, pripravi – občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred sejo OS (junij 2014);
– 2. obravnava usklajenega predloga OPPN na OS in sprejem dokumenta, izvaja – OS, rok: junij 2014;
– Izdelava končnega dokumenta OPPN, izdela – izdelovalec, rok: 10 dni po sprejemu na OS (julij 2014);
– Posredovanje in objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS, izvaja – občina, rok – 7 dni po prejetju usklajenih izvodov končnega akta.
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave OPPN.
5.0 Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
5. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (ceste);
6. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
8. Adriaplin, Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinsko omrežje);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Velike Malence, Velike Malence 32, 8262 Krška vas;
11. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 Obveznosti financiranja OPPN
Pripravljavec OPPN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
Zdravko Kožar, Velike Malence 27a, 8262 Krška vas.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7.0 Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-2/2014
Brežice, dne 19. novembra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost