Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 342-16/2009/17 Ob-4083/14 , Stran 2627
Št. 342-16/2009/17 Ob-4083/14
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba); – Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES); – Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES); – Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija z Odločbo Komisije št. C(2008) 7279, z dne 19. 11. 2008, CCI 2007 SI 14 F PO 001 in je bil zadnjič spremenjen z izvedbenim sklepom Komisije št. C(2014) 487, z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279, o odobritvi operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo v Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 ter je dostopen na spletni strani MKGP(v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013); – EFF Vademecuma Evropske komisije, Doc EFFC/10/2007, z dne 26. 3. 2007 – priročnika Evropske komisije za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES in Uredbe 498/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: priročnik EK), objavlja
javni razpis
za ukrep Mali priobalni ribolov
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za posodobitev ribiških plovil za izboljšanja energijske učinkovitosti, ki ne povečuje zmožnosti plovila za ribolov. 2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Mali priobalni ribolov, znaša 20.004,00 EUR javnih sredstev, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25 odstotkov. 3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP: 945010 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 15.003,00 EUR, 945110 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 5.001,00 EUR. 4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. II. Vlagatelji Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. III. Predmet podpore 1. Podpora se bo iz naslova tega razpisa dodeljevala izključno za plovila malega priobalnega ribolova, definiranega v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES. V skladu z navedenim določilom gre za ribiška plovila, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega orodja iz Preglednice 3 v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 25), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1799/2006 z dne 6. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 26), in sicer ne uporabljajo: – vlečne mreže z gredjo, – pridnene vlečne mreže s širilkami, – pridnene vlečne mreže za vleko v paru, – pelagične vlečne mreže s širilkami, – pelagične vlečne mreže za vleko v paru, – dvojne vlečne mreže s širilkami, – obalne potegalke, – danske potegalke, – škotske potegalke, – potegalke, upravljane z dveh plovil, – strgače za uporabo s plovila, – ročne strgače, uporabljene na krovu plovila, – mehanizirane strgače, vključno s sesalnimi strgačami. Ribiška plovila v dovoljenju za gospodarski ribolov ne smejo imeti vpisanih navedenih ribolovnih orodij. 2. Do podpore je upravičena naslednja dejavnost: – zamenjava enega glavnega (pogonskega) motorja v finančnem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu z novim glavnim motorjem z enako ali manjšo močjo, ki se meri v kilovatih (kW). IV. Pogoji za odobritev sredstev 1. Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu. K vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Ta morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. 2. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev. Predložena morajo biti dokazila o lastnem finančnem stanju. 3. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. Če je vlagatelj fizična oseba, ne sme biti v postopku osebnega stečaja. Vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države in plačane prispevke za socialno varnost. 4. Iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. 5. Predračuni in računi se morajo glasiti na vlagatelja. Ob predložitvi vloge mora vlagatelj za naložbo predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, iz katerih je razvidna naložba in njena predračunska vrednost. Vlagatelj mora v zapisniku o izboru utemeljiti svoj izbor. Ponudbe mora pridobiti od treh neodvisnih ponudnikov. 6. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik ribiškega plovila, na katerem se bo izvajala naložba, z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov. Veljavno dovoljenje se mora nanašati na plovilo, ki je predmet podpore, in na katerem se bo izvajala naložba. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje lastnika (solastnikov), da se naložba na plovilu lahko izvede. 7. Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registriran za dejavnost morskega ribištva. Vlagatelj, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora imeti pridobljen status ribiča – fizične osebe, po zakonu, ki ureja morsko ribištvo. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo. 8. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del, izdaja oziroma prevzem računov). 9. Ribiško plovilo, na katerem se bo izvajala naložba, mora imeti veljavno dovoljenje za plovbo (Vpisni list za čoln). 10. Ribiško plovilo, na katerem se bo izvajala naložba, mora biti vpisano v evidenci ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo. 11. Ribiško plovilo vlagatelja mora biti na dan vložitve vloge starejše od pet let. Starost ribiškega plovila se izračuna v skladu s 6. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2930/86/EGS), in je enaka razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali datumom prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 12. Motor, ki se zamenja, mora biti glavni motor na plovilu, na dan vložitve vloge mora biti starejši od pet let in mora biti vpisan v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP in v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (Vpisni list za čoln). Vsi podatki o zamenjanem motorju se morajo ujemati s podatki, vpisanimi v teh dveh evidencah in se preverjajo na kraju samem pred odobritvijo vloge. 13. Vlagatelj se mora obvezati, da bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Kot je določeno v prvem poglavju priloge Sklepa Komisije 2008/949/EC z dne 6. novembra 2008 o sprejetju večletnega programa Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L št. 346 z dne 23. 12. 2008, str. 37) se za aktivno ribiško plovilo šteje plovilo, ki je v tekočem letu izvedlo vsaj eno ribolovno operacijo. 14. Posamezni vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna vloga nanašati samo na eno plovilo. 15. Vloga mora biti popolna, izpolnjevati vse razpisne pogoje in mora za uvrstitev v nadaljnjo obravnavo preseči 30 točk pri ocenjevanju glede na dana merila, določena v razpisni dokumentaciji. 16. Vsa priložena dokazila, ponudbe, računi in predračuni morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena vlogi ali zahtevku napisana v tujem jeziku, lahko Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) zahteva od vlagatelja, da zagotovi uradni prevod v slovenski jezik. 17. Ribiško plovilo, ki je predmet naložbe, mora biti aktivno v zadnjih dveh zaporednih zaključenih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa za dodelitev sredstev za ukrep mali priobalni ribolov. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov. V vsakem zaključenem koledarskem letu mora biti oddanih vsaj 20 ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki je predmet naložbe. V. Obveznosti upravičenca: 1. Naložba mora biti v celoti izvedena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev najpozneje do datuma, določenega v odločbi o odobritvi sredstev. Naložba je izvedena, ko so vsa dela končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo. Novi glavni motor mora biti pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev vpisan v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP, in na dovoljenju za gospodarski ribolov. Zahtevku se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih dejavnostih ter poročilo o izdatkih in izvedeni naložbi skupaj z originalnimi računi, ki se glasijo na upravičenca. Prav tako mora upravičenec predložiti deklaracijo o skladnosti motorja, da se zagotovi, da je motor skladen s predpisi. Pred izplačilom se na kraju samem preverijo podatki o skladnosti novega glavnega motorja z vpisanimi podatki v vpisniku pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in v evidenci ribiških plovil MKGP. 2. Upravičenec si mora zaradi zamenjave glavnega motorja na ribiškem plovilu pridobiti novo dovoljenje za gospodarski ribolov pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev. 3. Izvirniki računov morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in opravljeni naložbi, njihove kopije pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 4. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v proračun Republike Slovenije. 5. Upravičenec mora motor uporabljati izključno na ribiškem plovilu, ki je predmet naložbe. 6. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki se nahaja na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si. 7. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi z javnim razpisom predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno v odločbi, ter jo hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 8. Upravičenec mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. 9. Upravičenec mora v obdobju petih let po zadnjem izplačilu sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o projektu, ki je predmet podpore, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom ter omogočiti kontrolo na kraju samem. 10. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih izplačanih javnih sredstev se objavijo na spletnih straneh MKGP. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP (velja le za pravne osebe in samostojne podjetnike). 11. Upravičenec mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 12. Upravičenec mora za nov motor, katerega pogonska moč presega 120 kW, predložiti strokovno mnenje pooblaščenega klasifikacijskega zavoda o potrjeni moči motorja, razen za plovila, ki uporabljajo izključno mirujoče orodje ali strgače ali pomožna plovila. 13. Upravičenec s plovilom, ki je predmet naložbe, v naslednjih petih letih od objave javnega razpisa v povprečju ne sme preseči najvišje aktivnosti, ki jo je plovilo doseglo v najugodnejšem koledarskem letu v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa. 14. Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev mora biti vložen na ARSKTRP najkasneje do 31. 8. 2015. VI. Omejitve 1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi. 2. Če je vlagatelj za isto naložbo že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali občin ali sredstva EU oziroma kakšnega drugega evropskega sklada, ni upravičen do sredstev, za isto naložbo v okviru tega ukrepa. VII. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški: – motorji, ki niso pomožni motorji: – stroški nakupa enega novega glavnega (pogonskega) motorja na ribiškem plovilu, vključujoč stroške transporta in montaže novega motorja; – splošni stroški: honorarji inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem dokumentacije za naložbo ter pridobitev strokovnih mnenj, potrdil in prevodov, neposredno povezanih z naložbo, v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe. 2. Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi sredstev dalje do zaključka naložbe. 3. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. 4. Za upravičene stroške se štejejo tudi splošni stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje. 5. Kot začetek nastanka stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). VIII. Neupravičeni stroški Poleg neupravičenih stroškov iz 55. člena Uredbe 1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora za naložbe po tem javnem razpisu ne dodeli za: 1. davek na dodano vrednost, razen za nepovračljivi davek na dodano vrednost, ki ga dejansko in dokončno plača upravičenec; 2. obresti za dolgove; 3. nakup rabljenih motorjev; 4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 5. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu; 6. stroške tekočega poslovanja vključno s stroški vzdrževanja in najema; 7. bančne stroške in stroške jamstev; 8. stroške javne uprave; 9. zamenjava motorja na plovilih, ki so registrirana izven Republike Slovenije; 10. zamenjava motorja na plovilih, ki niso vpisana v evidenci ribiških plovil; 11. zamenjava motorja na plovilih, ki nimajo veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov; 12. zamenjava motorja na plovilih, ki presegajo 11,99 metra skupne dolžine; 13. stroške promocije; 14. naložbe v povečanje ribolovnega napora; 15. naložbe v povečanje ribolovne zmogljivosti plovila. Ribolovna zmogljivost pomeni tonažo plovila v BT in njegovo moč v kW, kakor je določeno v 4. in 5. členu Uredbe 2930/86/EGS; 16. prenos lastništva podjetja; 17. plačila v naravi; 18. zamenjavo več kot enega motorja na plovilu v celotni perspektivi 2007–2013; 19. stroške lastnega dela; 20. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 500 eurov na posamezno naložbo; 21. nakup ali zakup plovil, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo prenese na zakupnika; 22. naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. IX. Finančni pogoji za dodeljevanje in izplačilo sredstev Splošni finančni pogoji 1. Struktura financiranja za zamenjavo motorja je naslednja: – najvišja stopnja pomoči znaša do 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov in delež Republike Slovenije 25 odstotkov odobrenih nepovratnih sredstev; – 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec. 2. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP 2007–2013, je omejena, kot sledi: – najnižji znesek dodeljene podpore je 500 EUR na posamezno vlogo; – najvišji znesek dodeljene podpore je do 5.000 EUR na posamezno vlogo ob upoštevanju, da pomoč ne sme presegati premije na plovilo, ki bi bila odobrena v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, za razrez ribiškega plovila. 3. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz tega ukrepa pridobi največ do 10.000 EUR pomoči. 4. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upošteva priznana vrednost naložbe. 5. Posebni finančni pogoji za ukrep »Mali priobalni ribolov«: Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska na plovilo, ki bi bil odobren v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti (razrez ribiškega plovila). Kolikor znesek za naložbo preseže znesek na plovilo, ki bi bil odobren po ukrepu Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti (razrez ribiškega plovila), je upravičeni strošek lahko le v višini predvidene premije za trajno ukinitev na ribiško plovilo. Izračun premije je prikazan v poglavju »Izračun premije v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovne dejavnosti«: Izračun premije v okviru ukrepa »Trajna ukinitev ribolovne dejavnosti« 1. Za plovilo, za katero bo trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in je staro med 5 in 15 let, se izračun premije določi v skladu s Tabelo 1, in sicer po formuli, da se število bruto ton (v nadaljnjem besedilu: BT) pomnoži z določenim zneskom v evrih znotraj posamezne kategorije plovila po bruto tonaži, čemur se prišteje še fiksni znesek, ki je določen znotraj posamezne kategorije po bruto tonaži. 2. Za plovila, za katera je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in so stara med 16 in 29 let, se zneski premij izračunajo v skladu s prvim odstavkom tega poglavja, nato pa se ta znesek zmanjša za 0,75 odstotka na vsako leto preko 15 let. 3. Za plovila, za katera bo trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in so stara 30 let ali več, se zneski premij izračunajo v skladu s prvim odstavkom tega poglavja, nato pa se celotni znesek zmanjša za 11,25 odstotka. Tabela 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni v odločbi o odobritvi sredstev. 7. Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ki se morajo glasiti na upravičenca, kopije predračunov ali ponudb, poročilo o izdatkih in opravljeni naložbi podpisano s strani upravičenca, dokazila o zaključku naložbe (dobavnice, transportni listi, kopije tehničnega in garancijskega lista motorja), kot tudi vso drugo dokumentacijo predpisano z razpisno dokumentacijo ali razpisano s strani ARSKTRP. 8. V skladu s 56. členom Uredbe 1198/2006/ES mora upravičenec poskrbeti, da naložba v 5 letih po zaključku ne doživi pomembnega preoblikovanja, ki: – bistveno vpliva na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost. 9. Upravičenec lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ 1 zahtevek za izplačilo sredstev. 10. Zahtevek, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ARSKTRP po opravljeni administrativni kontroli in kontroli na kraju samem na podlagi določil Uredbe odobri in sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. 11. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne. 12. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev Uredbe, tega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. X. Merila za oceno in razvrstitev vlog 1. Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril za izbor: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Sofinancirajo se naložbe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni prag 30 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Mali priobalni ribolov. 3. Merila so podrobneje razložena v razpisni dokumentaciji. XI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov iz Operativnega programa za razvoj ribištva 2007–2013 (OP 2007–2013) vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor vlagateljev; – Merila za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec za ukrep Mali priobalni ribolov, – seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. XII. Vsebina vloge 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. 2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, ter na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si 3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. 4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo vlagatelja. XIII. Rok in način prijave 1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKGP. 2. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati v glavni pisarni ARSKTRP. 3. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. 4. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov«. XIV. Obravnava vlog in postopek odobritve 1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. 3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa oziroma do zaprtja, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo oddane oziroma bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med postopkom preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne. 5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. 6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo v skladu z merili iz poglavja X. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 30 točk. Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej. 7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih dneh od vročitve pisnega obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se s tem ne strinja. 9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda v glavni pisarni ARSKTRP. 10. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo, se vloga zavrne. 11. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti ni mogel izpolniti iz objektivnih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti. 12. ARSKTRP lahko izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem od oddaje vloge do zadnjega izplačila sredstev ter naknadne kontrole na kraju samem v obdobju 5 let po zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep. 13. MKGP kot Organ za upravljanje OP 2007–2013 lahko skladno z določili Uredbe opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost