Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3507. Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil, stran 9878.

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o varnosti hitro zamrznjenih živil
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati hitro zamrznjena živila, namenjena za ponudbo brez nadaljnje obdelave končnemu potrošniku in restavracijam, bolnišnicam, menzam in drugim objektom javne prehrane, ter živila, ki bodo nadalje predelana in pripravljena:
– v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi (UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 34), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/20/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi določenih direktiv na področju varnosti živil, veterinarske in fitosanitarne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 234) in
– za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2005, str.18; v nadaljnjem besedilu Uredba 37/2005/ES).
2. člen
(1) Hitro zamrznjena živila so živila:
– ki so bila zamrznjena s postopkom hitrega zamrzovanja, s katerim je območje največje kristalizacije prekoračeno čim hitreje in je bila v celotnem izdelku dosežena in vzdrževana po toplotni stabilizaciji temperatura –18 °C ali nižja temperatura,
– ki se dajejo v promet z označbo »hitro zamrznjen«.
(2) Med hitro zamrznjena živila po tem pravilniku se ne štejeta sladoled in led za uživanje.
3. člen
(1) Surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji hitro zamrznjenih živil, morajo biti pristne in čim bolj sveže ter morajo ustrezati predpisom, ki urejajo varnost in kakovost živil.
(2) Priprava in hitro zamrzovanje živil se mora opraviti čim hitreje in z uporabo ustrezne opreme, ki zagotavlja najmanjše mogoče kemične, biokemične in mikrobiološke spremembe v živilu.
4. člen
Za hitro zamrzovanje živil so za neposreden stik dovoljene samo naslednje kriogenske snovi:
– zrak,
– dušik in
– ogljikov dioksid.
5. člen
Temperatura hitro zamrznjenih živil mora biti stabilna in v celotnem izdelku vzdrževana na –18 °C ali nižje, z mogočimi kratkimi nihanji navzgor med prevozom, v živilskih obratih in v zamrzovalnih razstavnih omarah v prometu na drobno, vendar ne za več kot 3 °C, pri čemer je potrebno upoštevati načela dobrih praks shranjevanja in prometa.
6. člen
(1) Oprema, ki se uporablja za hitro zamrzovanje, shranjevanje, prevoz in razdeljevanje zamrznjenih živil, ter zamrzovalne razstavne omare v prometu na drobno, morajo biti takšni, da se zagotovi temperatura zamrznjenih živil v skladu s tem pravilnikom.
(2) Nosilci živilske dejavnosti morajo temperaturo, ki jo zagotavlja oprema iz prejšnjega odstavka, dokumentirati in dokumentacijo o meritvah predložiti ob uradnem nadzoru.
7. člen
V hladilnih komorah s prostornino manj kot 10 kubičnih metrov, v katerih se shranjujejo zaloge hitro zamrznjenih živil v prometu na drobno, se skladno z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 37/2005/ES temperatura zraka lahko meri z dobro vidnim termometrom.
8. člen
Hitro zamrznjena živila, namenjena končnemu potrošniku, morajo biti s strani proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira, predpakirana tako, da so zavarovana pred izsušitvijo, mikroorganizmi in drugim onesnaženjem.
9. člen
Poleg podatkov iz predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in označbe iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora označba hitro zamrznjenega živila vsebovati še naslednje podatke:
– temperaturo shranjevanja oziroma vrsto opreme, v kateri se lahko hitro zamrznjeno živilo hrani pri uporabniku,
– rok, v katerem lahko uporabnik hitro zamrznjene proizvode shrani pod pogoji iz prejšnje alineje,
in
– besedilo “po odtajanju ne zamrzujte ponovno“.
10. člen
(1) Označba hitro zamrznjenih živil iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki niso namenjena končnemu potrošniku, restavracijam, bolnišnicam, menzam ali drugim objektom javne prehrane, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime, pod katerim se hitro zamrznjeno živilo prodaja, in označbo »hitro zamrznjen«,
– neto količino, izraženo v enotah za maso,
– serijo (lot) in
– ime ali naziv in naslov nosilca živilske dejavnosti.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni na embalaži ali pritrjeni na embalažo.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 117/02, 46/06 in 53/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-184/2014
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 2014-2330-0161
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti