Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 478-41/2013 Ob-4096/14 , Stran 2701
Št. 478-41/2013 Ob-4096/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) ter 545. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 11. 2013, objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so: – posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, poslovni prostor s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v izmeri 108,87 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica, – posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, klet v 1. etaži, v izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica, – pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. št. 2172-6/12-0, k.o. Hrušica, k stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica. Izklicna cena za poslovni prostor in klet v stavbi 2172 – 372 znaša 39.780,00 EUR, za pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. št. 6/12 pa 1.100,00 EUR. Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 40.880,00 EUR. Nepremičnine se prodajajo kot celota. 2. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. 3. Pogoji za udeležbo na razpisu V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine – poslovnega prostora s pripadajočim zemljiščem« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail pošiljatelja. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000014, s pripisom »varščina za nakup poslovnega prostora«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb. 4. Potek razpisa: Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnem prostoru in številko poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P 9, Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 22. 12. 2014 do 12. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 22. 12. 2014 po 12. uri ne bodo upoštevane. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04 ali po elektronski pošti: marija.lah@jesenice.si.
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost