Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 039-7/2014-2 Ob-4104/14 , Stran 2666
Št. 039-7/2014-2 Ob-4104/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 8/09, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov in/ali programov (v nadaljevanju: programi) na področju preprečevanja zasvojenosti, ki jih bo v letu 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. II. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oziroma učitelje na območju Mestne občine Ljubljana. Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov: Programi za otroke in mladostnike 1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov. 1.1. Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom. 1.2. Programi tehnik in strategij za preprečevanje nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti ter motenj hranjenja. 1.3. Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanje vrstniškega nasilja (bullying). 1.4. Programi varne in odgovorne rabe interneta in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij. 1.5. Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja. 1.6. Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo. 1.7. Programi učenja sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti in/ali programi tehnik reševanja problemov in/ali programi učenja obvladovanja jeze. 1.8. Programi za razvoj in promocijo medvrstniškega izobraževanja, pomoči in/ali mediacije. 1.9. Programi, usmerjeni k zviševanju participacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov (pridobivanje socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter odgovorno potrošništvo). 1.10. Programi za izvajanje prostočasnih dejavnosti, ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi. 2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju selektivne in indicirane preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. 2.1. Programi, namenjeni ranljivim skupinam otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in s težavami psihosocialnega prilagajanja ter s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev. 2.2. Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, katerih starši imajo težave v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev. 2.3. Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad otroki in mladostniki. 2.4. Programi indicirane preventive, namenjeni posameznim otrokom in mladostnikom, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj zasvojenosti. Programi izobraževanja pedagoških delavcev 3. Sklop C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive za pedagoške delavce v MOL. 3.1. Programi usposabljanja pedagoških delavcev za učinkovito komunikacijo in mediacijo ter programi prepoznavanja in svetovanja v primerih socialno ekonomske prikrajšanosti otrok in mladostnikov. 3.2. Programi prepoznavanja in/ali preprečevanja nasilja in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja ter programi usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanje vrstniškega nasilja (bullying). 3.3. Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij. 3.4. Programi tehnik in strategij za preprečevanje nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti. 3.5. Programi izobraževanja o načelih zmanjševanja škode na področju različnih psihoaktivnih snovi/sredstev. 3.6. Programi, ki so usmerjeni k zviševanju participacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki tveganja. 3.7. Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci. 3.8. Programi usposabljanja upokojenih pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti. 3.9. Programi, namenjeni seznanjanju s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti, seznanjanju z novimi psihoaktivnimi snovmi/sredstvi ter njihovimi načini uporabe. 3.10. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi skupinami otrok. Programi izobraževanja in usposabljanja staršev ter družin 4. Sklop D – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše. 4.1. Programi, ki seznanjajo starše in družine s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti in/ali seznanjajo z novimi psihoaktivnimi sredstvi, načini uporabe in njenimi posledicami. 4.2. Programi, ki seznanjajo starše in družine z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti in jih izobražujejo na področju preprečevanja nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti. 4.3. Programi informiranja in izobraževanja staršev in družin o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij. 4.4. Programi informiranja, ozaveščanja in izobraževanja staršev in družin o nasilju. 4.5. Programi informiranja in izobraževanja staršev in družin o pomenu zviševanja socialne kompetentnosti, pridobivanja ustreznih socialnih veščin za odgovorno in zdravo življenje otrok in mladostnikov ter odgovorno potrošništvo. 5. Sklop E – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju selektivne in indicirane preventive za starše in družine posameznih otrok in mladostnikov, za starše in družine ranljivih skupin otrok in mladostnikov ter starše in družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. 5.1. Programi zgodnje intervencije za starše in družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev. 5.2. Programi indicirane preventive namenjeni staršem in družinam, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj zasvojenosti. 5.3. Programi telefonskega in e – svetovanja družinam. Programi medgeneracijskega povezovanja 6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti, z namenom spodbujanja medgeneracijskega druženja in vzajemnega učenja, z namenom vključenosti več generacij/ciljnih skupin istočasno ob obravnavi iste vsebine ter nesočasno ob obravnavi specifičnih vsebin. Predmet tega sklopa v točki 6.3. je sofinanciranje specialističnih preventivnih, vzgojnih in izobraževalnih aktivnosti za uporabnike vseh treh ciljnih skupin, z namenom preprečevanja in reševanja konfliktnih situacij, sporov in strokovnih dvomov glede ustreznega preventivnega in vzgojno-izobraževalnega dela pri preprečevanju zlorab psihoaktivnih snovi/sredstev ter drugih sorodnih škodljivih oblik vedenja (nasilje, samopoškodovanje, vrstniško izločanje, neaktivnost, večja nasprotovanja med starši in otroki). 6.1. Programi, usmerjeni k spodbujanju medgeneracijskega druženja in vzajemnega učenja med različnimi generacijami na področju univerzalne preventive zasvojenosti. 6.2. Programi, namenjeni pomoči ranljivim skupinam otrok/mladostnikov, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi težavami in/ali šolsko neuspešnostjo. 6.3. Programi specialistične vzgojno-izobraževalne pomoči za otroke, mladostnike, njihove starše, stare starše, pedagoške delavce in druge strokovne delavce ter vodstva pedagoških ustanov v vrtcih, osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis, registrirane v Republiki Sloveniji, in je le-ta razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih. Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: 1. Prijavljajo program, katerega vsebina je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. Vlagatelji s statusom javnega zavoda lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja: Sklop A.: 1.3, 1.7, 1.8. Sklop B.: 2.1, 2.3. Sklop C.: 3.2., 3.10. Sklop D.: 4.4. 4.5. Sklop E.: 5.1, 5.3. Sklop F.: 6.2. in pod pogojem, da izvajajo preventivne programe, ki so namenjeni univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti, za katere nimajo zagotovljenih javnih finančnih sredstev. 3. Zagotavljajo brezplačno sodelovanje javnih zavodov in udeležencev v programih za otroke in mladostnike. Izjemoma je lahko v programih za otroke in mladostnike prispevek za udeležence simboličen, če vlagatelj to argumentirano obrazloži. Zagotavljajo brezplačno sodelovanje udeležencev v programih za starše v javnih zavodih. Za udeležence programov za starše, ki se izvajajo izven javnih zavodov, lahko predvidijo simboličen prispevek, če vlagatelj to argumentirano obrazloži. 4. Zagotavljajo dostopnost programov vsem otrokom, mladostnikom, staršem in pedagoškim delavcem pod enakimi pogoji na območju MOL. 5. Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2015. 6. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem razpisu s programi, za katere sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2015 še teče. 7. Cilji in vrednote prijavljenih programov služijo v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote. 8. Vlagatelji, ki bodo pod različnimi sklopi prijavili vsebinsko enak program, bodo z vsemi vlogami izločeni iz obravnave. 9. Vlagatelji zagotavljajo, da osrednji namen prijavljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja. 1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje: a) Veljajo za vse sklope: 1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se vlagatelj prijavlja. 2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja teh javnih zavodov k vlogi na javni razpis za leto 2015. Originalno soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program in velja za leto 2015. Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov in paralelk, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 6.3., mora originalno soglasje predložiti pred začetkom izvajanja programa v javnem zavodu. 3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih zavodih, morajo obvezno v vlogi na javni razpis podpisati izjavo, da bodo ob delnih in zaključnih poročilih priložili tudi potrdilo javnega zavoda, da je bil sofinanciran program tam dejansko izveden delno ali v celoti. Potrdilo je del razpisne dokumentacije. 4. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih, morajo pisno predložiti v skladu z 11. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) dokazilo o predhodno pridobljenih posebnih znanjih, izkušnjah in sposobnostih za prostovoljsko delo – v vlogi navedenimi skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za osebe s posebnimi potrebami in ranljive skupine prebivalstva in osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference. 5. V primeru, da je odgovorna oseba vlagatelja ali odgovorni nosilec programa vlagatelja hkrati tudi izvajalec v tem programu, ga ne more prijaviti kot izvajalca drug vlagatelj v svoji vlogi. V primeru, da takšnega posameznika drug vlagatelj vseeno prijavi v svoji vlogi kot izvajalca, njegove izvedbe programa (torej izvedbe takšnega posameznika, ki je kot izvajalec prijavljen v vlogi drugega vlagatelja) v okviru te vloge (vloga drugega vlagatelja), ne bodo upoštevane. 6. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, katerih dejavnosti izhajajo s področja športa, umetnosti in kulture. 7. Posamezni vlagatelj, katerega programi (še) niso sofinancirani s strani MOL ali sofinanciranje programov poteka na podlagi enoletne pogodbe iz predhodnega istovrstnega javnega razpisa, lahko v okviru tega celotnega tekočega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ tri programe. 8. Vlagatelji, katerih sofinanciranje s strani MOL že poteka na podlagi ene sklenjene večletne pogodbe na področju preprečevanja zasvojenosti, lahko v okviru tega celotnega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavijo največ tri nove programe. Vlagatelji, katerih sofinanciranje že poteka na podlagi dveh sklenjenih večletnih pogodb na področju preprečevanja zasvojenosti, lahko v okviru tega celotnega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavijo največ dva nova programa. Vlagatelji, katerih sofinanciranje že poteka na podlagi treh sklenjenih večletnih pogodb, pa lahko v okviru tega celotnega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavijo največ en nov program. 9. Program mora biti izveden med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015 (enoletni) oziroma med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2016 (dvoletni) oziroma med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2017 (triletni). Pri enoletnih programih se izvajanje programa ne sme zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati. 10. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi na katerikoli drugi javni razpis izven MOL (za potrdilo velja Sklep o sofinanciranju, v nadaljnjem besedilu: Sklep), na katerega je prijavil ta program oziroma mora biti iz prijavnega obrazca jasno razvidno, kdaj bo zahtevano potrdilo (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni razpis, kamor je ta program prijavil, še ni zaključen. b) Velja za sklop A 1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa. 2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. 3. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. c) Velja za sklop B 1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa. 2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. 3. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. d) Velja za sklop C 1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja pedagoških delavcev v trajanju 4, 8, 16 ali 24 ur. 2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa. 3. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. 4. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.10. 5. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje javnega zavoda. 6. Programa izobraževanja pedagoških delavcev ne morejo izvajati prostovoljci. 7. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem so zaposleni. 8. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih programih, ne morejo izvajati teh programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni. e) Velja za sklop D 1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa. 2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. 3. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe najmanj 4 izvedbe izobraževanja za starše v koledarskem letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje. f) Velja za sklop E 1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 3.000,00 EUR v okviru posameznega programa. 2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. 3. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe najmanj 6 izvedb izobraževanja za starše v koledarskem letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje. 4. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 5.3., mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni izobrazbi še znanja s področja psihologije, pedagogike, socialnega dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju preventivnega ali psihoterapevtskega dela z otroki, mladino ter njihovimi starši. K vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila. g) Velja za sklop F 1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa. 2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2015 ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti programa. 3. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 4. Program, prijavljen pod 6.1., mora za najmanj 20 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce v trajanju 12 ur ter za starše v trajanju 9 ur. 5. Program, prijavljen pod 6.2., mora za najmanj 10 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce v trajanju 12 ur ter za starše v trajanju 9 ur. 6. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 6.3., mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni izobrazbi še znanja in reference (najmanj magisterij znanosti s področja psihologije, pedagogike, socialnega dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati certifikat oziroma drugo ustrezno potrdilo o zaključenem izobraževanju iz strokovno priznane psihoterapevtske modalitete po kriterijih EPA ali iz klinične psihologije in certifikat supervizorja Socialne zbornice Slovenije ali druge sorodne ustanove in hkrati najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju preventivnega in psihoterapevtskega dela z otroki, mladino, njihovimi starši ter pedagoškimi delavci na področju zasvojenosti). K vlogi je potrebno priložiti vsa dokazila. 7. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 6.3., mora originalno soglasje predložiti pred začetkom izvajanja programa v javnem zavodu. IV. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V. Okvirna višina sredstev Skupna okvirna višina sredstev, ki so namenjena izvedbi programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri različnih vrstah zasvojenosti za leto 2015 znaša predvidoma 178.415,00 EUR, po posameznih področjih pa predvidoma: Sklop A in B 80.415,00, Sklop C 60.000,00 EUR, Sklop D in E 30.000,00, Sklop F 8.000,00. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2015. Za vsak posamezni program v sklopu A in B, ki bo vključeval tudi izvedbo tabora, bo MOL za njegovo izvedbo odobrila največ do 1.000,00 EUR, in sicer le za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega javnega razpisa. Posamezna izvedba programa za skupino udeležencev v sklopu C od 3.1. do 3.10. traja 4, 8, 16 ali 24 ur. MOL bo sofinancirala za 4-urno izvedbo programa največ do 240,00 EUR, za 8-urno izvedbo največ do 480,00 EUR, za 16-urno izvedbo največ do 960,00 EUR in za 24-urno izvedbo največ do 1.440,00 EUR. Posamezna izvedba izobraževanja v trajanju 3 ur v sklopu D in E bo sofinancirana s strani MOL do največ 140,00 EUR za vlagatelje s statusom javnega zavoda, za ostale pa največ do 170,00 EUR. MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ter stroški za osnovno delovanje vlagatelja ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod. Prostovoljskega dela v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Pri določanju celotne vrednosti programa mora vlagatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih programov upravičeni, če so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi. V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program, stroški storitev, materialni stroški, stroški za najem prostorov, stroški obratovanja. V zvezi z izvajanjem programov so neupravičeni stroški: investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme, nakup strokovne literature, nakup programske opreme itd.), investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.), amortizacija nepremičnin in opreme, tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja, materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu, stroški dela oseb, ki opravljajo vlogo supervizorjev za izvajalce prijavljenega programa, stroški promocije vlagatelja, stroški za promocijo prijavljenega programa, stroški, za katere MOL v vlogi ni predviden kot sofinancer ter drugi stroški, ki niso predvideni v vlogi na javni razpis. MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila, v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) upošteval Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11), ki v 21. členu navaja, da je ocenjena vrednost 1 ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR. Za vlagatelje sklopa C velja kot dokazilo o sredstvih, ki jih bo javni zavod doplačal do polne cene in s tem sofinanciral program, originalno pisno soglasje javnega zavoda o izvajanju programa, na katerem je znesek doplačila napisan. Priznana vrednost programa s strani MOL bo izhodišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju. MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih programov v javnih zavodih. VI. Rok izvedbe programov Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015. VII. Rok in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. 1. 2015 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja. Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Sklop C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici. En vlagatelj, katerega programi (še) niso sofinancirani s strani MOL ali sofinanciranje programov poteka na podlagi enoletne pogodbe iz predhodnega istovrstnega javnega razpisa (točka 1.2. – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točka 7), lahko v okviru celotnega tekočega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti vloži največ tri vloge. Vlagateljem, ki bodo vložili več kot tri vloge v okviru tega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti, bomo upoštevali v nadaljnji obravnavi prve tri prispele vloge, ki jih bo kot take evidentirala MOL. Vlagateljem, navedenim pod točko 1.2. – Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu, točka 8, ki bodo vložili več vlog, kot je predvideno, bomo upoštevali v nadaljnji obravnavi zgolj največje predvideno število vlog, kot je tam navedeno, pri čemer bo vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, temeljil na evidentiranju s strani MOL. V primeru, da je odgovorna oseba vlagatelja ali odgovorni nosilec programa vlagatelja hkrati tudi izvajalec v tem programu, ga ne more prijaviti kot izvajalca drug vlagatelj v svoji vlogi (točka 1.2. – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točka 5). V primeru, da takšnega posameznika drug vlagatelj vseeno prijavi v svoji vlogi kot izvajalca, njegove izvedbe programa (torej izvedbe takšnega posameznika, ki je kot izvajalec prijavljen v vlogi drugega vlagatelja) v okviru te vloge (vloge drugega vlagatelja), ne bodo upoštevane. Področna strokovna komisija za izbor programov bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala kot program v drugem sklopu, znotraj področja tega javnega razpisa. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – vsebovati prijavni obrazec vloge na javni razpis, – priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge, navedene v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pričela 14. 1. 2015 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega javnega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti večje število vlog, kot je največje število vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis (1.2. – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki 7 in 8); vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na evidentiranju s strani MOL, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa (razen v primerih iz 1.2. – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki 7 in 8), – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje, – tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril ocenjeni z 0 točkami, – tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102 in 103), 1000 Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – po telefonu: 306-40-35 ali 306-40-53, vsak delovni dan med 8. in 11. uro, – preko e-pošte na naslov: breda.primozic@Ljubljana.si, ali eva.dolinar@Ljubljana.si, Za vse zainteresirane bo dne 17. decembra 2014 od 12. do 14. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Opomba: v besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost