Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 478-0007/2014-2/3 Ob-4097/14 , Stran 2702
Št. 478-0007/2014-2/3 Ob-4097/14
Občina Kamnik, objavlja na podlagi 33 in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine: mobilno drsališče s hladilnim agreagatom
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje je premičnina, mobilno drsališče v velikosti cca 15 × 20 m, ponudba obsega hladilni agregat, napravo za hlajenje tekočine, cevni hladilni sistem, absorbcijske preproge in ograjo drsališča (višina 1 m). Okvirne tehnične karakteristike in zahtevana zmogljivost hladilnega agregata in njegovih komponent za potrebe delovanja umetnega drsališča površine 300 m2. Izhodiščna cena: 16.900,00 EUR (brez DDV). DDV ter morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji plača kupec. Premičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje. Odvoz premičnine izvede kupec na lastne stroške. 3. Dodatne informacije, ogled nepremičnine Dodatne informacije v zvezi s prodajo premičnine lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-10 ali e-naslovu: nika.ovijac@kamnik.si. – kontaktna oseba Nika Ovijač. Ogled premičnine je možen po predhodnem dogovoru s Katarino Marinovič, tel. 031/511-021, premičnina se nahaja v skladišču v Ljubljani – industrijska cona Rudnik. Priloge razpisne dokumentacije so obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo, dokazilo o plačilu varščine ter vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na Občini Kamnik. Razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS. 4. Pogoji za udeležbo v postopku: 4.1. Plačilo varščine Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR ponujene cene na račun Občine Kamnik št. SI56 01243-0100002257, sklic na št. 720001300, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe: Ponudba se pripravi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazec ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 22. 12. 2014, do 10. ure na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – mobilno drsališče«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na naslovu Glavni trg 24, Kamnik. 4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1.) ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 28. 2. 2015 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine – priloga 1), 2.) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo – priloga 2. 5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22. 12. 2014, ob 13. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 17). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. 6. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali se opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. 7. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti: izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 7 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so določeni v prodajni pogodbi. Po poteku roka za prevzem preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari na kupca. V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati izbranemu ponudniku pogodbeno kazen v višini 150,00 EUR za vsak dan zamude. 8. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost